دانلود پایان نامه: مطالعۀ نقش آموزش پیش­ دبستانی در تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول ابتدایی

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

گرایش :تعلیم و تربیت

عنوان : مطالعۀ نقش آموزش پیش­دبستانی در تحول شناختی دانش ­آموزان پایۀ اول ابتدایی

دانشگاه ملایر

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)

مطالعۀ نقش آموزش پیش­دبستانی در تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول ابتدایی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی نوری

استاد مشاور:

سرکار خانم هانیه کلانتری دهقی

شهریور ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش آموزش پیش­دبستانی در تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی انجام گرفت. روش پژوهش مورد استفادۀ در این مطالعه روش پس­رویدادی و جامعۀ مورد مطالعه شامل کلیۀ دانش­آموزان پایۀ اول دورۀ ابتدایی شهر ملایر بود که در سال تحصیلی 1392-1391 اشتغال به تحصیل داشتند. از این تعداد 180 نفر به عنوان نمونۀ آماری و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه ای انتخاب شدند. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون معمای مفرح و چالش برانگیز بیکن و همکاران، (2001) استفاده شد. این آزمون دارای 21 پرسش بسته پاسخ چهار گزینه­ای است که مراحل تحول شناختی (پیش­عملیاتی، منطق عملیات عینی و صوری) و همچنین زیر سطوح تحول شناختی (سه زیر سطح عملیات عینی، دو زیر سطح انتزاعی) را اندازه­گیری می­کند. برای تحلیل ویژگی­های نمونه از شاخص­های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و..) و برای آزمون فرضیه­های پژوهش از آزمون­های خی­دو چند­بعدی و رگرسیون سلسله مراتبی استفاده شد. نتایج آزمون خی­دو چند­بعدی نشان داد که بین فراوانی سطوح تحول شناختی دانش­آموزان پایۀ اول پیش­دبستانی رفته و همتای پیش­دبستانی نرفته آنها تفاوت معنا­­داری وجود ندارد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون سلسله­­مراتبی نشان داد که اگر­چه آموزش در دورۀ پیش­دبستان می­تواند یکی از عوامل پیش­بینی تحول شناختی در آینده قلمداد شود، اما این تفاوت در سطح آماری معنادار نیست. همچنین نتایج نشان داد که از میان عوامل مختلف سهیم در تحول شناختی دانش­آموزان، تنها تحصیلات پدر می­تواند به طور معناداری تحول شناختی را پیش­بینی کند.

فصل اول: مقدمه و کلیات پژوهش

1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- بیان مساله………………………………………………………………………………………………………………3

1-3- ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………………….8

1-4- اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………………..10

1-5- پرسش­های پژوهش……………………………………………………………………………………………….10

1-6- طبقه­بندی متغیرها………………………………………………………………………………………………….11

1-7- تعریف مفاهیم و اصطلاحات………………………………………………………………………………….12

فصل دوم: ادبیات و پیشینۀ پژوهش

2-1- مفهوم و ماهیت تحول……………………………………………………………………………………………16

2-2- اصول حاکم بر  تحول……………………………………………………………………………………………17

2-3- ابعاد تحول…………………………………………………………………………………………………………..19

2-3-1- تحول جسمانی………………………………………………………………………………………………20

2-3-2- تحول اخلاقی………………………………………………………………………………………………..21

2-3-3- تحول روانی- جنسی……………………………………………………………………………………..27

2-3-4- تحول روانی- اجتماعی…………………………………………………………………………………..30

2-3-5- تحول شناختی……………………………………………………………………………………………….34

2-3-5-1- مفهوم و ماهیت تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………….36

2-3-5-2- مراحل تحول شناختی از دیدگاه پیاژه………………………………………………………………

2-3-5-2-1- مرحلۀ حسی- حرکتی……………………………………………………………………………42

2-3-5-2-2- مرحلۀ پیش عملیاتی………………………………………………………………………………46

2-3-5-2-3- مرحلۀ عملیات عینی یا محسوس……………………………………………………………..59

2-3-5-2-4- مرحلۀ عملیات صوری یا انتزاعی……………………………………………………………..63

2-3-5-3- دلالت­ها و کاربردهای تربیتی نظریۀ پیاژه………………………………………………………….70

2-3-5-4- انتقادات به نظریۀ پیاژه…………………………………………………………………………………..71

2-3-5-5- تحول شناختی  از منظر نظریه پردازان نوپیاژه ای………………………………………………73

2-3-5-6- تحول شناختی از دیدگاه برونر………………………………………………………………………..89

2-3-5-7- تحول شناختی از دیدگاه ویگوتسکی……………………………………………………………….92

2-4- ماهیت آموزش پیش دبستان………………………………………………………………………………….. 99

2-4-1- اهمیت و ضرورت آموزش پیش دبستان………………………………………………………..100

2-4-2- سیر تحول آموزش پیش­دبستان در ایران و جهان…………………………………………….102

2-4-3- برنامه درسی و آموزش پیش­دبستان………………………………………………………………104

2-5 – پیشینۀ تجربی…………………………………………………………………………………………………….108

 

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..119

3-2- نوع و روش پژوهش……………………………………………………………………………………………119

3-3- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………120

3-4- حجم نمونه و روش نمونه­گیری……………………………………………………………………………121

3-5 – فرایند اجرا………………………………………………………………………………………………………..122

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………….123

3-7- روایی و پایایی ابزار…………………………………………………………………………………………….126

3-8- تجزیه و تحلیل داده ها…………………………………………………………………………………………130

فصل چهارم: یافته­های پژوهش

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..132

4-2- تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها……………………………………………………………………………..132

4-3 – تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها…………………………………………………………………………..139

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………157

 تفسیر و تبیین یافته ها………………………………………………………………………………………….159

5-3- محدودیت پژوهش……………………………………………………………………………………………..166

5-4- پیشنهادهای پژوهش…………………………………………………………………………………………….167

5-5- فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………..169

الف: فارسی……………………………………………………………………………………………………………..170

ب: انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………..182

فهرست جداول و نمودار

جدول 2-1: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..26

جدول 2-2: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..29

جدول2-3: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…32

جدول2-4 : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی………………………………………………………………………43

جدول3-1: نحوۀ نمره­گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن…………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه  بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده………..133

جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات تحول شناختی برحسب متغیرهای تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3: فراوانی و درصد سطوح تحول شناختی بر اساس تجربۀ آموزش پیش دبستانی (رفته یا نرفته)………………………………………………………………………………………………………………………139

جدول4-4: نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض رگرسیون……………….141

جدول 4-5 : مقدار توان تحمل و آمارۀ جهت اثبات پیش فرض رگرسیون…………………………..143

جدول 4-6: خلاصه­ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی………………………………………….146

جدول 4-7: نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سلسله مراتبی تحول شناختی…………….146


جدول4-9: نتایج مدل دوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..149
جدول4-8: نتایج مدل اول تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..147

جدول4-10: نتایج مدل سوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی……..151

جدول 4-11: نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی…….154

نمودار 4-1: توزیع نرمال باقی مانده­ها جهت اثبات پیش فرض هفت

فهرست جداول و نمودار

جدول 2-1: سطوح و مراحل قضاوت اخلاقی از نظر کولبرگ……………………………………………..26

جدول 2-2: مراحل تحول روانی-جنسی از نظر فروید………………………………………………………..29

جدول2-3: مراحل هیجانی-اجتماعی اریکسون، همراه با مراحل روانی-جنسی متناسب با آنها…32

جدول2-4 : شش زیر مرحلۀ حسی-حرکتی………………………………………………………………………43

جدول3-1: نحوۀ نمره­گذاری سطوح تحول شناختی آزمون معماهای مفرح و چالش برانگیز بیکن…………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد افراد نمونه  بر حسب متغیر مستقل و تعدیل کننده………..133

جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار نمرات تحول شناختی برحسب متغیرهای تعدیل کننده…………………………………………………………………………………………………………………136

جدول 4-3: فراوانی و درصد سطوح تحول شناختی بر اساس تجربۀ آموزش پیش دبستانی (رفته یا نرفته)………………………………………………………………………………………………………………………139

جدول4-4: نتایج محاسبۀ آمارۀ دوربین واتسون جهت اثبات پیش فرض رگرسیون……………….141

جدول 4-5 : مقدار توان تحمل و آمارۀ جهت اثبات پیش فرض رگرسیون…………………………..143

جدول 4-6: خلاصه­ای از نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی………………………………………….146

جدول 4-7: نتایج تحلیل واریانس مربوط به رگرسیون سلسله مراتبی تحول شناختی…………….146


جدول4-9: نتایج مدل دوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..149
جدول4-8: نتایج مدل اول تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی………..147

جدول4-10: نتایج مدل سوم تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی در پیش بینی تحول شناختی……..151

جدول 4-11: نتایج آزمون خی دو چند بعدی برای مقایسۀ فراوانی سطوح تحول شناختی…….154

نمودار 4-1: توزیع نرمال باقی مانده­ها جهت اثبات پیش فرض هفت

تعداد صفحه : 219

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       shahed.abtini@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***