دانلود پایان نامه ارشد : طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مهندسی معماری

گرایش : معماری 

عنوان :  طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

 دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد خلخال

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.SC)

رشته مهندسی معماری

عنوان:

طراحی معماری موزه خط با رویکرد معماری پایدار در اردبیل

استاد راهنما:

دكتر شهناز فرمانی سرانسری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                       صفحه

چکیده 1

فصل اول كلیات پژوهش

۱-۱- مقدمه: 3

۱-۲- بیان مسئله: 3

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق: 4

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱) 4

۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق: 5

۱-۶- اهداف تحقیق: 5

۱-۶-۱- اهداف کلی: 5

۱-۶-۲- اهداف ویژه: 5

۱-۷- سازمانها، صنایع و گروههای زینفع: 5

۱-۸- سوالات تحقیق: 5

۱-۹- فرضیه­های تحقیق: 6

۱-۱۰- روش تحقیق: 6

۱-۱۰-۱- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده­ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهبزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک): 6

۱-۱۰-۲- متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها: 6

۱-۱۰-۳- شرح کامل روش (میدانی، کتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فیش برداری و غیره) 7

۱-۱۰-۴- گردآوری داده­ها: 7

۱-۱۰-۵- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان): 7

۱-۱۰-۶- روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها: 7

فصل دوم ادبیات پژوهش

۲- ادبیات موضوع. 9

۲-۱-۱- موزه(جدول شماره۲-۱) 9

۲-۱-۲- تاریخچه موزه 10

۲-۱-۳- تاریخچه موزه در جهان. 11

۲-۱-۴- تاریخچه موزه در ایران. 12

۲-۱-۵- ویژگی مجموعه­ها 13

۲-۱-۶- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزه­ها 14

۲-۱-۷- طبقه بندی موزه­ها 15

۲-۱-۸- طبقه بندی و تیپولوژی موزه­ها 15

۲-۱-۹- اهداف عمومی موزه­ها 17

۲-۱-۱۰- بررسی رابطه فرهنگ با موزه 18

۲-۱-۱۱- بررسی نقش آموزشی در موزه­ها در توسعه پایدار. 18

۲-۱-۱۲- بررسی نور در موزه( جدول ۲-۷) 19

۲-۲-۱-  خط (جدول شماره ۲-۸) 20

۲-۲-۲- تاریخچه خط (جدول شماره ۲-۹) 20

۲-۲-۳- مفهوم خط (جدول شماره ۲-۱۰) 21

۲-۲-۴-حفاظت (جدول شماره ۲-۱۱) 21

۲-۲-۵- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (جدول شماره ۲-۱۲) 22

۲-۲-۶- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی (جدول شماره ۲-۱۳) 23

۲-۲-۷- نکات اساسی حفاظت و نگهداری آثار کاغذی. 23

۲-۲-۸- خط در فرهنگ و هنر. 24

۲-۲-۹- خط در تمدن ایران: 25

۲-۲-۱۰- خط و خطاطی: 26

۲-۲-۱۱- خط فارسی: 26

۲-۳-۱-  پایداری ( جدول شماره ۲-۱۴) 27

۲-۳-۲- معماری پایدار  (جدول شماره ۲-۱۵) 28

۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶) 29

۲-۳-۴- بررسی المان­های پایدار (جدول شماره ۲-۱۷) 29

۲-۳-۵- اصول معماری پایدار. 30

۲-۳-۶- بررسی منابع پایداری ( جدول ۲-۱۸) 31

۲-۳-۷- محیط پایدار (جدول ۲-۱۹) 32

۲-۳-۸- الگوهای معماری پایدار. 32

۲-۳-۹- انرژی زیستی. 33

۲-۳-۱۰- انرژی خورشیدی. 34

۲-۳-۱۱- پوشش نماها با فتوولتاییک… 34

۲-۳-۱۲- کار با شیشه و فتوولتاییک… 35

۲-۳-۱۳- ایجاد سایه با فتوولتاییکها 35

۲-۳-۱۴- انرژی باد 35

۲-۳-۱۵- توربینهای بادی. 36

۲-۳-۱۶- انرژی سوخت سلولی. 36

۲-۳-۱۷- انرژی ترکیبی. 36

۲-۳-۱۸- حفظ انرژی. 37

۲-۳-۱۹- سیستمهای عایق بندی. 37

۲-۳-۲۰- عایق بندی زیست محیطی. 37

۲-۳-۲۱- عایق بندی پانلهای سخت.. 37

۲-۳-۲۲- عایق بندی با پایه شیشه 38

۲-۳-۲۳- سیستمهای گرمایش/ سرمایش.. 38

۲-۳-۲۴- سیستمهای آب و مدیریت اتلاف.. 38

۲-۳-۲۵-  سیستم فاضلاب.. 39

۲-۳-۲۶- مدیریت مواد زاید 39

۲-۳-۲۷- روشهای طراحی خورشیدی غیر فعال. 39

۲-۳-۲۸- کسب مستقیم 39

۲-۳-۲۹- کسب غیر مستقیم 40

۲-۳-۳۰- مصالح واکنشی گرمایی. 40

۲-۳-۳۱- پنجره­های ترموکرومیک… 40

۲-۳-۳۲- رنگهای ترموکرومیک… 41

۲-۳-۳۳- گرماگرایی( ترموترافیک) 41

۲-۳-۳۴-پنجره­های گرماگرا 41

۲-۳-۳۵- سیستمهای تهویه اصلاح شده 41

۲-۳-۳۶- مصالح واکنشی- نوری. 42

فصل سوم اصول و ضوابط طراحی

۳-۱- استاندارد و ظوابط طراحی موزه­ها 44

۳-۲- اندازه­های بدن انسان. 44

۳-۳- ضریب ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او( تصویر ۳-۱) 45

۳-۴- ورودی و گیشه 45

۳-۵- امنیت و اطلاعات.. 46

۳-۶- سیرکولاسیون. 46

۳-۷- فضای اداری. 46

۳-۸- گالری­ها 47

۳-۹-کارگاه نگهداری و مرمت آثار. 48

۳-۱۰- انبارها 48

۳-۱۱- فضای سبز موزه 48

۳-۱۲-  آمفی تئاتر. 49

۳-۱۳- کتابخانه 49

۳-۱۴-  پژوهشی. 50

۳-۱۵-آموزشی. 50

۳-۱۶-پارکینگ… 50

۳-۱۷- تاسیسات.. 50

۳-۱۸- نور پردازی در موزه 50

۳-۱۹- شناسایی راهبردها 53

۳-۱۹-۱- راهبردهای شکلی. 53

۳-۱۹-۲- راهبردهای عملکردی. 54

۳-۱۹-۳- راهبردهای زمانی. 54

۳-۱۷-۴- راهبردهای اقتصادی. 54

۳-۲۰- برنامه ریزی فیزیکی. 54

فصل چهارم بررسی نمونه و مصادیق

۴-۱-۱- موزه کوا برانلی( جدول شماره ۴-۱) 61

۴-۲-۱- موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۳) 63

۴-۳-۱- موزه مرسدس بنز ( جدول شماره ۴-۵) 65

۴-۴-۱- موزه پل کلی ( جدول شماره ۴-۷) 67

۴-۵-۱- موزه دیانگ ( جدول شماره ۴-۹) 68

۴-۶-۱- موزه ملی هنر ( جدول شماره ۴-۱۱) 70

۴-۷-۱- موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۳) 72

فصل پنجم مطالعات اقلیمی

۵-۱- مطالعات تاریخی- معماری اردبیل. 75

۵-۱-۱- اردبیل در گذر تاریخ. 75

۵-۱-۲- بافت تاریخی اردبیل. 75

۵-۱-۳- خصوصیات فضاهای شهری اردبیل. 76

۵-۱-۴- خصوصیات فضاهای معماری شهر اردبیل. 76

۵-۱-۵- تحولات قرن اخیر در معماری اردبیل. 76

۵-۲- بررسی جغرافیایی شهر اردبیل. 77

۵-۲-۱- موقعیت جغرافیایی اردبیل. 77

۵-۳-۱- بررسی اقلیمی شهر اردبیل ( جدول شماره ۱-۱) 77

۵-۳-۲-توصیه­های اقلیمی (جدول شماره ۵-۲) 78

۵-۳-۳- اصول رعایت شده در معماری بومی مناطق سرد (جدول شماره ۵-۳) 79

۵-۴-۲- موقعیت و ابعاد سایت (جدول شماره ۵-۲) 80

فصل ششم تجزیه و تحلیل سایت

فصل هفتم مبانی نظری و ایده کلی طرح

منابع و مأخذ: 99

فهرست جدول­ها

عنوان                                           صفحه

جدول شماره ۱-۱- پیشینه تحقیق (ماخذ: پژوهشگر) 4

جدول شماره ۲-۱-تعاریف موزه (ماخذ: پژوهشگر) 9

جدول شماره ۲-۲- تاریخچه موزه (ماخذ: پژوهشگر) 10

جدول شماره ۲-۳- عوامل موثر بر دامنه فعالیت موزهها ( ماخذ؛ پژوهشگر) 14

جدول شماره ۲-۴- طبقه بندی و تیپولوژی موزهها ( ماخذ: حیدری و ساعتیان، ۱۳۸۹) 15

جدول شماره ۲-۵- بررسی رابطه فرهنگ با موزه (ماخذ: پژوهشگر) 18

جدول شماره ۲-۶- بررسی نقش آموزشی در موزهها در توسعه پایدار( ماخذ: پژوهشگر) 18

جدول شماره ۲-۷- بررسی نور در موزه( ماخذ: پژوهشگر) 19

جدول شماره ۲-۸-تعاریف خط (ماخذ: پژوهشگر) 20

جدول شماره ۲-۹- تاریخچه خط (ماخذ: پژوهشگر) 20

جدول شماره ۲-۱۰- مفهوم خط (ماخذ: پژوهشگر) 21

جدول شماره ۲-۱۱- حفاظت  (ماخذ: پژوهشگر) 21

جدول شماره ۲-۱۲- کاغذ، علل و اثرات زوال آن (ماخذ: پژوهشگر) 22

جدول شماره ۲-۱۳- حفاظت و نگهداری کاغذهای خطی( ماخذ؛ پژوهشگر) 23

جدول شماره  ( جدول شماره ۲-۱۴) تعاریف پایداری ( ماخذ: پژوهشگر) 27

جدول شماره ۲-۱۵-تعاریف معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 28

جدول شماره ۲-۱۶- تاریخچه معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 29

جدول شماره ۲-۱۷- بررسی المانهای پایدار (ماخذ : پژوهشگر) 29

جدول شماره ۲-۱۸- بررسی منابع پایداری (ماخذ: پژوهشگر) 31

جدول شماره ۲-۱۹- محیط پایدار (ماخذ: پژوهشگر) 32

۳-۲۱- جدول شماره ۳-۲- برنامه فیزیکی فضاهای موزه خط با رویکرد معماری پایدار. 55

۳-۲۲- جدول شماره ۳-۳- سطح اشغال (ماخذ: نگارنده) 58

جدول شماره ۴-۱- موزه کوا برانلی (ماخذ: پژوهشگر) 61

جدول شماره ۴-۲- تصاویر پروژه موزه کوا برنلی (ماخذ: پژوهشگر) 62

جدول شماره ۴-۳- موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر) 63

جدول شماره ۴-۴- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو (ماخذ: پژوهشگر) 64

جدول شماره ۴-۵- موزه مرسدس بنز (ماخذ: پژوهشگر) 65

جدول شماره ۴-۶- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز( ماخذ: پژوهشگر) 66

جدول شماره ۴-۷- موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر) 67

جدول شماره ۴-۸- تصاویر پروژه موزه پل کلی (ماخذ: پژوهشگر) 67

جدول شماره ۴-۹- موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر) 68

جدول شماره ۴-۱۰- تصاویر پروژه موزه دیانگ (ماخذ: پژوهشگر) 69

جدول شماره ۴-۱۱- موزه ملی هنر (ماخذ : پژوهشگر) 70

جدول شماره ۴-۱۲- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (ماخذ: پژوهشگر) 71

جدول شماره ۴-۱۳- موزه هنرهای معاصر رزنتال( ماخذ : پژوهشگر) 72

جدول شماره ۴-۱۴- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (ماخذ: پژوهشگر) 73

جدول شماره ۵-۱- بررسی اقلیمی اردبیل. 77

جدول شماره ۵-۲- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ: نگارنده) 78

جدول شماره ۵-۳- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ: کسمایی، ۱۳۸۲) 79

جدول شماره ۵-۲- بررسی اقلیمی اردبیل (ماخذ کسمایی، ۱۳۸۲) 80

فهرست تصاویر                صفحه

تصویر ۳-۱- ابعاد بدن انسان در وضعیت ایستاده و نشسته، نسبت به قد ایستاده او. 45

تصویر شماره ۳-۲ استانداردهای لازم برای موزه (ماخذ: نویفرت) 53

۴-۱-۲- تصاویر پروژه موزه کوا برانلی( جدول شماره ۲-۴) 62

۴-۲-۲- تصاویر پروژه موزه ایبره کامارگو( جدول شماره ۴-۴) 64

۴-۳-۲- تصاویر پروژه موزه مرسدس بنز (جدول شماره ۴-۶) 66

۴-۴-۲- تصاویر پروژه پل کلی (جدول شماره ۴-۸) 67

۴-۵-۲-تصاویر پروژه موزه دیانگ (جدول شماره ۴-۱۰) 69

۴-۶-۲- تصاویر پروژه موزه ملی هنر (جدول شماره ۴-۱۲) 71

۴-۷-۲- تصاویر پروژه موزه هنرهای معاصر رزنتال (جدول شماره ۴-۱۴) 73

تصویر شماره ۵-۱- موقعیت مکانی پروژه (ماخذ گوگل) 80

۶-۱-۱- تصویر هوای از موقعیت سایت ( تصویر شماره ۶-۱) 83

تصویر شماره ۶-۱- تصویر هوایی از موقعیت سایت( ماخذ: گوگل) 83

تصویر شماره ۶-۲- دسترسیهای سایت ( ماخذ: گوگل) 83

تصویر شماره ۶-۳- کاربریهای سایت.. 84

۶-۱-۳- کاربریهای سایت (تصویر شماره ۶-۳) 84

۶-۱-۲- دسترسیهای سایت ( تصویر شماره ۶-۲) 83

۵-۴-۱- موقعیت مکانی پروژه (تصویر شماره ۵-۱) 80

۷-۱- مراحل طراحی (تصویر شماره ۷-۱) 86

۷-۱- سایت پلان (تصویر شماره ۷-۱) 90

۷-۲- پلان ساختمان موزه (تصویر شماره ۷-۲) 91

۷-۳- پرسپکتیو موزه (تصویر شماره ۷-۳) 94

۷-۴- رندرهای تری دی مکس (تصویر شماره ۷-۴) 97

چکیده

ساختمان­ها حدود نیمی از کل انرژی و مواد خام کل جهان را مصرف می کنند و رشد عظیم تقاضای انرژی در سراسر جهان، به وسیله منابع محدود انرژی فسیلی( زغال سنگ، نفت یا گاز) باعث به وجود آمدن مشکلاتی مربوط به مسایل زیست محیطی و انتشار گازهای گلخانه­ای در جهان شده است. از جهتی بخشی از ساختمان بیش­ترین پتانسیل را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه­ای درا می باشد. از این رو معماری پایدار به یکی از وسیع­ترین حوزه­های تمرکز در مطالعات علمی مرتیط با ایجاد محیط زیست سالم و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان شهرها تبدیل شده است. فرایند پایداری در مهماری فرایندی کهن است که در دنیای امروز به تحلیل و تبیین اصول آن پرداخته شده است، همان طور که در این تحقیق مشاهده می شود یکی از راه­های توسعه پایدار موزه استفاده از الگوهای تجدید پذیر در منطقه است. در این تحقیق هدف تبیین الگوهای طراحی معماری موزه در جهت ساخت موزه پایدار و متناسب با نیاز و فرهنگ جامعه است، که نه تنها آسیبی به محیط اطراف خود نرساند بلکه نمونه­ای برای رشد فرهنگ و هنر در جهت ساخت آینده­ای پایدار باشد. با توصیف موزه پایدار ساخته شده و اصول معماری پایدار به تحلیل و ارائه راهکارهای طراحی معماری پرداخته شده است. استفاده از الگوهای مصالح پایدار، انرژی­های تجدید پذیر و سامانه خورشیدی به عنوان اصولی پایدار برای طراحی موزه پیشنهاد می شود.

واژه­های کیلیدی: موزه، خط، معماری پایدار، اردبیل.

۱-۱- مقدمه:

       موزه مهمترین و تاثیر گذارترین سازمان و نهاد فرهنگی است که تاکنون بشر به آن دست یافته است، چرا که بر خلاف دیگر نهادها، ابزار و بسترها، همچون فیلم، کتاب، انواع هنرها و غیره خروجی ملموس آن، تلاش ذهنی و هنرمندانه فرد یا گروهی است و همواره در ممیزی با واقعیت و باورپذیری، ایجاد شک، تردید و مخالفت را برای مخاطب، محفوظ می دارد. در حالی که در موزه مخاطب را با واقعیت­های بلامنازعه که متاثر از آثار حقیقی بجای مانده و ارائه شده روایت می شوند همراه ساخته و خود اوست که با تمام حواس خود به کشف و شهود دست یافته و بدون هیچ منازعه­ای به باور می رسد و خود تداوم دهنده آن می شود. امروزه موزه وظیفه دارد در جهانی که دائما متحول
می شود نیروی درک همیشه جدیدی را در مورد اتصال بین گذشته و آینده پیدا کند. پس موزه وظیفه دارد پیوسته روش­های جدیدی را برای نمایش و عرضه مجموعه­هایش جستجو کند.

۱-۲- بیان مسئله:

       تولید پیام­های متفاوتی که سناریوی کلی و جزئی تولید می شود، جهت طرح در موزه نیاز به تبدیل شدن به بیان موزه­ای دارد که ضرورت آن شناخت موزه در شکل امروزی است. با گسترش و رشد موزه­ها به ویژه در حوزه موضوعی، حریم موضوعی موزه چنان گسترده که دیگر محدود به روایت تاریخی نبوده و به جنبه­های دیگر پدیده­ها توجه نشان می دهد( کارگر، ۱۳۹۳).

       امروزه موزه­ها نمادها و شاخصه­های جریان­های معماری معاصر بوده و بیشترین نقش را در آشنایی و جلب توجه عموم مردم به هنرهای معماری دارند، نقشی که در سال­های نخست قرن بیستم بر عهده آسمان خراش­ها بود. اما اکنون تفکرات افراطی و هیجانات اولیه بلند مرتبه سازی در جهان فروکش کرده و توجه دولت­ها، روشنفکران و از همه مهمتر عموم مردم، به اهمیت فضاهای
فرهنگی- هنری جلب شده است. بدین ترتیب معماری چنین فضاهایی نیز بیش­تر از سایر کاربری­ها با زندگی روزمره مردم در ارتباط بوده و موفق به جلب نظر آنان به هنر معماری می شود، حاصل تمامی این اتفاقات مطرح شدن معماری موزه­ها بهعنوان نماد و شاخصه هزاره سوم می باشد. امروزه جایگاه موزه فراتر از محلی صرفا برای حمل، نگهداری و یا نمایش آثار هنری می باشد( طالبیان، آتشی و نبی زاده، ۱۳۹۰).

       موزه جایگاه زنده ایست تا نسل امروز را به زبانی که در خور اوست جذب کند. آرایش موزه در درجه اول نقش عمده­ای در جذب مخاطب دارد( ستاری، ۱۳۷۹). امروزه محیط زیست، صرفه جویی در مصرف انرژی­های فسیلی و توسعه پایدار به مباحث بسیار مهم و رایج در سطح بین المللی تبدیل شده­اند. به طوری که حفظ منابع انرژی، جلوگیری از آلوده کردن زمین و محیط زیست، کاهش میزان مصرف انرژی­های فسیلی و هم زیستی با شرایط طبیعی و اقلیمی مبدل به یکی از مهمترین تدابیر در معماری و شهر سازی شده و معماران و شهرسازان را ملزم به رعایت اصول و قواعد خاصی در زمینه ساخت و ساز می کند. افزایش مداوم جمعیت کشورهای جهان را بیش از بیش با مشکل کمبود انرژی روبه رو ساخته و حیات بشر را تهدید می کند. شاید با کوشش مداوم دانشمندان، پرتو امیدی بر چهره حیات بر روی کره خاکی بتابد و بیم متلاشی شدن تمدن بشر در اثر کمبود انرژی و کثرت آلودگی محیط، از بین برود. یکی از مهمترین عوامل آلوده کننده محیط زیست در جهان و به خصوص در کشور ما ایران، مصرف انرژی فسیلی در فضاهای ساختمان برای تهیه آب گرم مصرفی و تامین گرمای فضای ساختمان است، که روز افزون به تعداد مصرف کنندگان سوخت­های فسیلی(که در واقع پایه­های صنعت نوین جهان و از جمله ایران را شامل می شود) افزوده می شود. با اجرای اصول پایداری محیطی می توان با این مشکل مبارزه کرد.

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

      موزه نقطه عطف پیوند جامعه و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه نقش خود را پر رنگ­تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزه­هاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است. این فضا به جهت نقش خود به عنوان یک ساختمان پایدار به گونه­ای باشد که برای کاهش مصرف انرژی و آب و وابستگی به منابع تجدیدناپذیر، به پدید آمدن موزه­ای پایدار کمک نماید. بنابراین طراح برای ایجاد ارتباط بصری با مخاطبان باید پیام رسان باشد. پیامی هدفدار جهت شناساندن محیط، اما پیام و کاربردی بودن آن یک بعد قضیه است، بعد دیگر جنبه زیباشناسانه و جهت زیبایی و مطلوب کردن محیط باید باشد.

۱-۴- پیشینه تحقیق: (جدول شماره ۱-۱)

جدول شماره ۱-۱- پیشینه تحقیق (ماخذ: پژوهشگر)

   نتیجه گیری منبع عنوان نویسنده/گان سال
موزه، محل استقرار آثار هنری، تاریخی، فرهنگی و میراث ملت­هاست. موزه نقطه عطف پیوند جامعخ و مردم با تاریخ، فرهنگ و دستاوردهای نوین بشری است و در این میان آنچه رنگ خود را پر رنگ تر نشان می دهد، فضای مادی و معنوی موزه­هاست که حاصل مستقیم تاثیر معماری موزه و معنویت حاکم بر آن معماری است ( زهادی، ۱۳۹۳). معماری و ساختمان، شماره ۳۸ موزه، فضاهای مادی و معنوی  زهادی، احمد  ۱۳۹۳
آشنایی با

– شناخت کلی تاریخچه موزه در جهان و ایران و انواع موزه

– دانش موزه داری

– ساختار و عملکرد موزه

– آموزش در موزه

سازمان میراث فرهنگی موزه داری نفیسی، نوشین دخت ١٣٨۲
نقش حیاطی موزه­ها در جوامع بشری نقشی بدیع، ماندگار و مورج ناب­ترین پدیده­های فرهنگی است. موزه­ها از معدود مراکز حافظ یادگاران نسل­های گذشته و در حقیقت فرزندان هنر و تاریخ است.هر یک از آثار موزه­ای دز عین بی زبانی به هزار زبان سخن می گویند زیرا اسناد معتبری از هنر فرهنگ و تاریخ را ارایه می دهد بی شک وجود موزه به عنوان یک نهاد فرهگی در اجتماع بسیار ضروری است. انتشارات مهکامه چاپ اول آشنایی با موزه های ایران یاوری حسین و زینب رجبی ١٣٨٩
موزه به عنوان یکی از جاذبه­های گردشگری جهان شناخته میشود. آن­ها کارکردی گسترده در زمینه توسعه این کسب و کار بزرگ جهان بر عهده دارند. اما از همه این­ها گذشته و مقدم بر همه آنها موزه به عنوان سازمانی غیراتفاعی در خدمت پیشرفت جامعه شناخته میشوند که شواهد مادی مربوط به انسان­ها و محیط زیست را گرد آوری و حفاظت کرده به تعبیر و تفسیر آن­ها می پردازد و آن­ها را به نمایش می گذارد. انتشارات اصفهان چاپ اول صفحه ٩ موزه موزه داری و موزه ها زاهدی محمد و بهاره حاجیها و مریم خیامباشی ١٣٨٧

 ۱-۵-  جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

بهره گیری از دانش معماری پایدار در راستای افزایش آسایش انسان و حداقل رساندن انرژی در طراحی معماری مجموعه موزه خط اردبیل بدیع و نو خواهد بود.

۱-۶- اهداف تحقیق:

۱-۶-۱- اهداف کلی:

 • بررسی نقش طرح معماری فضا در فرایند توسعه و رشد فرهنگ اقتصادی.
 • بررسی نقش محیط و طرح معماری فضا در به حداکثر رساندن آسایش انسان.

۱-۶-۲- اهداف ویژه:

 • بررسی نقش طرح معماری فضا در به حداقل رساندن انرژی.
 • بررسی نقش محیط و انسان که کمترین تخریب را در محیط زیست داشته باشد و به پایداری عناصر، منابع و محیط برسد.

۱-۷- سازمان­ها، صنایع و گروه­های زینفع:

 • سازمان محیط زیست اردبیل
 • استانداری اردبیل
 • سازمان مسکن و شهرسازی اردبیل
 • سازمان شهرداری اردبیل
 • سازمان نوسازی اردبیل
 • منطقه مورد مطالعه( بلوار عطایی)
 • سازمان میراث و فرهنگی

۱-۸- سوالات تحقیق:

۱. نقش طرح معماری فضا در فرایند توسعه و رشد فرهنگ اقتصادی چیست؟

۲. چگونه می توان از  محیط و طرح معماری فضا در به حداکثر رساندن آسایش انسان بهره گرفت؟

۳. نقش طرح معماری فضا در به حداقل رساندن انرژی چیست؟

۴. چه نوع طراحی برای محیط کالبدی موزه باعث کمترین تخریب در منابع، عناصر و محیط
 می شود؟

۱-۹- فرضیه­های تحقیق:

۱. به نظر می رسد می توان نقش طرح محیط و طرح معماری فضا در به آسایش رساندن انسان بررسی کرد.

۲.به نظر می رسد می توان از طرح معماری فضا در فرایند توسعه و رشد فرهنگ بهره گرفت.

۳. به نظر می رسد طراحی معماری برای محیط کالبدی موزه باعث کمترین تخریب در منابع، عناصر و محیط شود.

۴. به نظر می رسد طراحی معماری برای محیط کالبدی موزه باعث صرفه جویی در انرژی شود.

تعداد صفحه : 120

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       shahed.abtini@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

 • 1