دانلود پایان نامه ارشد:ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون

دانلود پایان نامه

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زبان شناسی

گرایش :همگانی

عنوان : ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد شاهرود

دانشکده علوم انسانی،گروه زبان‌شناسی

‌پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش همگانی

عنوان:

ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم بر پایه مدل تاملینسون

استاد راهنما:

دکتر حسن بشیرنژاد

استاد مشاور:

دکترعلی سلیمی‌خورشیدی

تابستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان    صفحه

 

چکیده فارسی………………………………………………………………………………….   1

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1.مقدمه  ………………………………………………………………………………….. 3

1-2. بیان مسئله ………………………………………………………………………………   4

1-3. پرسش‌های پژوهش  ……………………………………………………………………   7

1-4. فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………   8

1-5.اهداف و ضرورت پژوهش …………………………………………………………….   8

1-5-1.اهداف نظری ……………………………………………………………………….   8

1-5-2.اهداف کاربردی …………………………………………………………………….   8

1-6. مفاهیم بنیادی …………………………………………………………………………..   9

1-6-1.Prospect1…………………………………………………………………………..   9

1-6-2.کتاب درسی …………………………………………………………………………   9

1-6-3.برنامه درسی  ………………………………………………………………………   9

1-6-4.ارزیابی  …………………………………………………………………………….   9

1-6-5.ارزیابی مواد درسی ………………………………………………………………..   9

1-6-6.مواد درسی  ………………………………………………………………………… 10

1-6-7.مدل تاملینسون (2003 )  …………………………………………………………. 10

1-7.ساختار کلی پژوهش …………………………………………………………………….   10

فصل دوم: مباحث نظری و پیشینه تحقیق 

2-1.مقدمه…………………………………………………………………………………….   13

2-2.نگاهی گذرا به آموزش زبان انگلیسی در ایران  ……………………………………….   13

2-3. اهمیت کتاب‌های درسی و تهیه و تدوین آنها  …………………………………………   15

2-4.معرفی اجمالی کتاب انگلیسی پایه هفتم  ……………………………………………….   19

2-5. اهمیت ارزیابی کتاب‌های درسی  …………………………………………………….   20

2-6.اهداف ارزیابی  ……………………………………………………………………….. 21

2-7.پیشینه تحقیق در خارج از کشور……………………………………………………….   23

2-8.پیشینه تحقیق در داخل کشور  ………………………………………………………….   25

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1.مقدمه  ………………………………………………………………………………….. 30

3-2.روش پژوهش  …………………………………………………………………………. 30

3-3.مدل ارزیابی…………………………………………………………………………….. 31

3-4. روش و ابزار جمع‌آوری اطلاعات  …………………………………………………… 32

3-4-1.مطالعات کتابخانه‌ای ………………………………………………………………… 32

3-4-2.مطالعات میدانی …………………………………………………………………….. 32

3-5.روایی و پایایی ابزار تحقیق ……………………………………………………………. 33

3-6.جامعه آماری……………………………………………………………………………. 34

3-7. حجم نمونه و روش نمونه‌گیری ……………………………………………………….. 34

3-8. تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………….. 35

3-9. محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………… 35

فصل چهارم:  توصیف و تحلیل داده‌ها

4-1.مقدمه  ………………………………………………………………………………….. 37

4-2. توصیف داده‌ها  ………………………………………………………………………… 37

4-2-1. توصیف متغیرهای جمعیت‌شناختی…………………………………………………. 37

4-2-1-1.جنسیت  …………………………………………………………………………… 37

4-2-1-2.سابقه تدریس………………………………………………………………………. 38

4-2-1-3.تحصیلات………………………………………………………………………….. 39

4-2-2. توصیف داده‌های تحقیق……………………………………………………………… 40

4-2-2-1.وضوح آموزش  ………………………………………………………………….. 41

4-2-2-2. وضوح  صفحه‌بندی ……………………………………………………………… 41

4-2-2-3.قابلیت درک متون  ……………………………………………………………….. 42

4-2-2-4.قابل قبول بودن تکالیف …………………………………………………………… 43

4-2-2-5.قابل انجام بودن تکالیف …………………………………………………………… 44

4-2-2-6.دست‌یابی و تحقق اهداف …………………………………………………………. 45

4-2-2-7.عملی بودن مطالب ……………………………………………………………….. 46

4-2-2-8.قابلیت تدریس مطالب …………………………………………………………….. 47

4-2-2-9. انعطاف‌پذیری ……………………………………………………………………. 48

4-2-2-10.جذابیت مطالب ………………………………………………………………….. 49

4-2-2-11.قدرت ایجاد انگیزه  ……………………………………………………………… 50

4-2-2-12.تأثیر مطالب درسی ……………………………………………………………… 51

4-2-2-13.میزان یادگیری جدید ……………………………………………………………. 52

4-2-2-14.عدم یادگیری مطالب ……………………………………………………………. 53

4-2-2-15.توانایی انجام کارهای جدید ……………………………………………………… 54

4-2-2-16.کارآمدی کتاب ………………………………………………………………….. 55

4-2-2-17. آمادگی یادگیرنده برای امتحانات ………………………………………………. 56

4-2-2-18.آمادگی یادگیرنده برای یادگیری زبان مقصد …………………………………….   57

4-2-2-19. اعتمادبه‌نفس یادگیرنده …………………………………………………………. 58

4-2-2-20. مستقل‌شدن یادگیرنده …………………………………………………………… 59

4-2-2-21. پوشش برنامه‌درسی ……………………………………………………………. 60

4-2-2-22.تناسب حجم کتاب با ساعات آموزشی …………………………………………… 61

4-2-3. آمار استنباطی و آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………….. 63

فصل پنجم: دستاوردها و پیشنهادها

5-1.مقدمه  ………………………………………………………………………………….. 67

5-2.خلاصه پژوهش  ……………………………………………………………………….. 67

5-3. بررسی فرضیه‌ها ……………………………………………………………………… 68

5-4. بحث و نتیجه‌گیری درمورد پژوهش حاضر ………………………………………….. 72

5-4-1.ارزیابی در حین تدریس ……………………………………………………………. 72

5-4-2.ارزیابی بعد از تدریس ……………………………………………………………… 76

5-5.پیشنهادهای پژوهش  …………………………………………………………………… 78

5-5-1.پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………………….. 78

5-5-2. پیشنهادهایی برای پژوهش‌های بعدی ……………………………………………… 78

پیوست‌ها …………………………………………………………………………………….. 79

پرسشنامه …………………………………………………………………………………….. 80

منابع فارسی …………………………………………………………………………………. 82

منابع غیرفارسی………………………………………………………………………………. 84

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………. 88

فهرست جدول‌ها

عنوان       صفحه

 

جدول 3-1.توزیع نمرات مقیاس پرسشنامه تحقیق ………………………………………….. 33

جدول 3-2. جدول تناظر ابعاد و سؤالات پرسشنامه ………………………………………… 33

جدول 3-3. توزیع نمونة آماری به تفکیک شهرهای منتخب……………………………….. 34

جدول4-1.توزیع فراوانی نمونة مورد مطالعه از لحاظ جنسیت …………………………….. 38

جدول4-2.توزیع نمونة مورد مطالعه از لحاظ سابقه تدریس ……………………………….. 39

جدول4-3.توزیع نمونة مورد مطالعه از لحاظ مدرک تحصیلی …………………………….. 40

جدول4-4. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد وضوح آموزش ……….. 41

جدول4-5. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونة مورد مطالعه در مورد وضوح  صفحه‌بندی…… 42

جدول4-6. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در قابلیت درک متون …………… 43

جدول4-7. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونة مورد مطالعه در موردقابل قبول بودن تکالیف .. 44

جدول4-8. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد قابل انجام بودن تکالیف .. 45

جدول4-9. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد دست‌یابی و تحقق اهداف 46

جدول4-10. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونة مورد مطالعه در مورد عملی بودن مطالب …. 47

جدول4-11. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد قابلیت تدریس مطالب .. 48

جدول4-12. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونة مورد مطالعه در مورد انعطاف‌پذیری مطالب . 49

جدول4-13. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد جذابیت مطالب ………. 50

جدول4-14. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونة مورد مطالعه در مورد قدرت ایجاد انگیزه ….. 51

جدول4-15. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد تأثیر مطالب‌ درسی ….. 52

جدول4-16. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد میزان یادگیری جدید … 53

جدول4-17. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در موردعدم یادگیری مطالب …. 54

جدول4-18. توزیع فراوانی پاسخ‌های  پاسخ‌گویاندر مورد توانایی انجام کارهای جدید ……. 55

جدول4-19. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در موردکارآمدی کتاب ……….. 56

جدول4-20. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونة مورد مطالعه درموردنقش مطالب درسی درآمادگی یادگیرنده برای امتحانات ……………………………………………………………………………………………….. 57

جدول4-21. توزیع فراوانی پاسخ‌های نمونةمورد مطالعه در موردنقش مطالب درسی درآمادگی یادگیرنده برای یادگیری زبان مقصد …………………………………………………………………………………… 58

جدول4-22. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد نقش مواد درسی در اعتمادبه‌نفس یادگیرنده  59

جدول4-23. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد نقش مواد درسی در مستقل‌‌شدن یادگیرنده    60

جدول4-24. توزیع فراوانی پاسخ‌های  نمونةمورد مطالعه در مورد نقش مواددرسی در پوشش برنامه‌درسی      61

جدول4-25. توزیع فراوانی پاسخ‌های پاسخ‌گویان در مورد تناسب حجم کتاب با ساعات آموزشی         62

جدول4-26.نتایج حاصل از آزمون کولموگرو اسمیرنو در رابطه با نرمال بودن توزیع متغیرها          63

جدول4-27.نتایج حاصله از آزمون  t نمونه در مورد نقش محتوای درسی در یادگیری زبان مقصد       64

جدول4-28.نتایج حاصله از آزمون  t نمونه در مورد نقش محتوای درسی در ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان       65

جدول4-29.نتایج حاصله از آزمون  t نمونه در مورد هماهنگی محتوای درسی با برنامه درسی           65

فهرست نمودارها

عنوان          صفحه                     

 

نمودار 4-1.نمودارتوزیع فراوانی نمونة مورد مطالعه از لحاظ جنسیت …………………… 38

نمودار 4-2.نمودارتوزیع نمونة مورد مطالعه از لحاظ سابقه تدریس  ……………………… 39

نمودار 4-3.نمودارتوزیع نمونة مورد مطالعه از لحاظ مدرک تحصیلی  …………………… 40

نمودار 4-4.نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به وضوح آموزش …………. 41

نمودار 4-5. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به وضوح صفحه‌بندی …….. 42

نمودار 4-6. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به قابلیت درک متون ……… 43

نمودار 4-7. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به قابل قبول بودن تکالیف … 44

نمودار 4-8. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به قابل انجام بودن تکالیف … 45

نمودار 4-9. نمودار توزیع نظرات نمونةمورد مطالعه نسبت به دست‌یابی و تحقق اهداف … 46

نمودار 4-10. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به عملی بودن مطالب …… 47

نمودار 4-11. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به قابلیت تدریس مطالب … 48

نمودار 4-12. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به انعطاف‌پذیری مطالب … 49

نمودار 4-13. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به جذابیت مطالب ……….. 50

نمودار 4-14. نمودار توزیع نظرات نمونةمورد مطالعه نسبت به قدرت ایجاد انگیزه مطالب    51

نمودار 4-15. نمودار توزیع نظرات نمونةمورد مطالعه نسبت به تأثیر مطلب درسی …….. 52

نمودار 4-16.نمودار توزیع نظرات نمونةمورد مطالعه نسبت به میزان یادگیری مطالب جدید   53

نمودار 4-17. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به عدم یادگیری مطالب ….. 54

نمودار 4-18.نمودار توزیع نظرات پاسخ‌گویان نسبت به توانایی انجام کارهای جدید ……… 55

نمودار 4-19.نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به کارآمدی کتاب …………. 56

نمودار 4-20.نمودار توزیع نظرات پاسخ‌گویان نسبت به آمادگی یادگیرنده برای امتحانات .. 57

نمودار 4-21.نمودار توزیع نظرات پاسخ‌گویان نسبت به آمادگی برای یادگیری زبان مقصد 58

نمودار 4-22.نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به اعتمادبه‌نفس یادگیرنده … 59

نمودار 4-23. نمودار توزیع نظرات نمونة مورد مطالعه نسبت به مستقل‌شدن یادگیرنده ….. 60

نمودار 4-24. نمودار توزیع نظرات نمونةمورد مطالعه نسبت به پوشش برنامه‌ درسی ….. 61

نمودار 4-25.نمودار توزیع نظرات پاسخ‌گویان نسبت بهتناسب حجم کتاب باساعات آموزشی    62

چکیده

کتاب‌های درسی نقش بسیار حیاتی در فرایند یاددهی- یادگیری دارند،  به‌ویژه در جوامعی که زبان انگلیسی، زبان خارجی محسوب می‌شود، بنابراین لازم است، کتاب‌های درسی مورد ارزیابی قرارگیرند تا محتوای کتاب‌های درسی، متناسب با نیاز تدریس و یادگیری، در کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی به‌عنوان زبان بیگانه باشد. با توجه به این مهم، پژوهش حاضر بر آن است تا کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم را بر مبنای الگوی تاملینسون(2003)مورد ارزیابی قراردهد. روش مورداستفاده دراین پژوهش توصیفی و از نوع میدانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زبان انگلیسی پایه هفتم شاغل در آموزش و پرورش استان گلستان می‌باشد. که جهت انتخاب 132 نفر از معلمان به عنوان نمونه آماری،  از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. سپس داده‌های جمع‌آوری‌شده از طریق پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی در نرم افزار 20Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته‌های این پژوهش نشان‌ داد که محتوای کتاب درسی حاضر، ضمن ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان، آنها را برای استفاده از زبان مقصد آماده می‌کند و با برنامه درسی هم‌خوانی دارد.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی، کتاب درسی، برنامه درسی، ارزیابی مواد درسی، مدل تاملینسون،Prospect 1

1-1. مقدمه

در دهکده نوین جهانی، زبان انگلیسی بی‌شک رایج‌ترین زبانی است که به‌طور گسترده برای اهداف گوناگون از جمله تجارت، جهانگردی، مراودات علمی، سیاسی و فرهنگی به‌کار می‌رود.

درخصوص ضرورت یادگیری و تسلط بر زبان انگلیسی،  همین بس که علوی‌مقدم و خیرآبادی(1391) می‌گویند :

”  کریستال[1](2003) معتقد است که زبان انگلیسی، زبان اول چهار میلیون گویشور و زبان دوم تقریباً همین تعداد گویشور در هفتاد وپنج کشور جهان است و تعداد فراگیران این زبان را بیش از یک میلیارد نفر برآورد می‌کند. حضور چشم‌گیر و نافذ زبان در عرصه‌های مختلف، ازجمله سیاست، اقتصاد، پزشکی، ورزش، رسانه و اینترنت در سده اخیر فزونی شتابنده‌ای گرفته‌است. ” همچنین این زبان مهم‌ترین و پرکاربردترین زبان در سطح اینترنت است و از همین روست که امروزه، بنابر گفته یونسکو، ندانستن زبان انگلیسی و کامپیوتر از نشانه‌های بی‌سوادی است.

با توجه به این واقعیت، برای برقراری ارتباط سازنده و آگاهانه با سایر جوامع و دستاوردهای بشری و تعامل مؤثر با جهان، توجه به آموزش مؤثر، اهمیتی روزافزون می‌یابد. آموزشی که در آن، توجه به بُعد ارتباطی زبان تقویت شود تا افرادی با مهارت‌های ارتباطی و زبانی بالاتر برای زندگی در دهکده نوین جهانی پرورش یابند. لذا نظام آموزشی ما، نیازمند چنین نگاهی به آموزش زبان انگلیسی است.

نکته قابل توجه دیگر این است که، با توجه به شرایط کنونی کشورمان که دستاوردهای فراوانی برای تعامل در عرصه‌های مختلف بین‌المللی در اختیار دارد، زبان‌های خارجی به‌عنوان رسانه و ابزار تعامل و تفاهم  بین‌المللی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند، با در نظر گرفتن این مهم، نقش نظام رسمی تعلیم و تربیت کشور در آموزش توانایی‌های کاربردی زبان‌های خارجی به نسل آینده‌ساز ایران اسلامی برجسته می‌نماید. در همین راستا، توجه به چند نکته ضروری است و آن این‌که تعامل مؤثر با جهان، بدون توجه به آموزش مؤثر میسر نمی‌باشد؛ و آموزش مؤثر ارتباط مستقیمی با کتب درسی دارد و کتب درسی ارتباط فشرده‌ای با ارزیابی دارند. به بیانی روشن‌تر، این پژوهش بر آن است تا با ارزیابی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه هفتم، از سویی، تصویری شفاف‌تر از ویژگی‌های آن هویدا گردد، و از سویی دیگر، ضرورت  و اهمیت آن در آموزش مؤثر، مشخص گردد. البته این نکته را نباید از نظر دور داشت که نگارش چنین کتابی، که در سطح ملی مورد استفاده قرار گیرد آن هم بعد از بیست و هفت سال، کار آسانی نیست و قابل تقدیر است؛ اما این واقعیت نمی‌بایست مانع از نقد و باز‌بینی کتاب حاضر گردد؛ چرا که برای رسیدن به بهره‌وری مطلوب در تألیف کتاب‌های درسی و افزایش کارآیی و اثربخشی آنها، لازم است کتاب‌های درسی مورد نقد و بررسی قرار گیرند، تا نقاط قوت تقویت و نقاط منفی برطرف گردد(رضی، 1388).و از آن‌جایی که اهداف اصلی هر کتاب‌درسی از طریق مفاهیم نهفته در محتوای آن تأمین می‌شود و مهم‌ترین بخش نقد هر کتاب، ارزیابی محتوای آن است(همان‌جا)، نگارنده ارزیابی محتوا را از طریق نظرسنجی از دبیران انجام داده است. بی‌تردید نظرات دبیران، به‌عنوان مجریان آموزشی که به‌طور عینی و عملی با مسائل آموزش زبان درگیرند، بسیار ارزشمند خواهد بود؛ به‌همین منظور و برای پی‌بردن به میزان موفقیت کتاب درسی جدید و میزان رضایت‌مندی دبیران زبان از کتاب مذکور، در پژوهش حاضر،  نظرات دبیران از طریق پرسشنامه‌ای مبتنی بر الگوی تاملینسون[2](2003)جمع‌آوری و برای ارزیابی کتاب استفاده‌شده‌است. امید است نتایج و یافته‌های این تحقیق برای مجریان آموزشی، طراحان برنامه درسی، برنامه‌ریزان و مؤلفان محتوای آموزشی مفید واقع شود.

1-2. بیان مسئله

همان‌طورکه پیش‌تر بدان اشاره شد، درطی چند دهه اخیر، گسترش زبان انگلیسی در عرصه بین‌المللی رشد شتابنده‌ای به‌خود گرفته‌است. آن‌گونه که، در قرن حاضر، یادگیری و تسلط بر زبان انگلیسی آن‌هم به‌صورت کاربردی، ضرورتی انکارناپذیر برای همه و به‌ویژه دانش‌آموزان و دانشجویان است تا بتوانند نیازها و رویاهای شخصی، تحصیلی و شغلی خود را محقق سازند. اما سؤالی که در این‌جا مجال طرح می‌یابد این است که برای نیل به این مقصود چه باید کرد؟

ارزیابی کتب درسی در ادوار مختلف، به روش‌های متنوع و دلایل گوناگون مورد توجه پژوهش‌گران بوده وبه آن پرداخته شده‌است. تأمل در این آثار و پژوهش‌ها نمایان‌گر آن است که کتاب‌ها مهم‌ترین جزء اکثر برنامه‌ها وکلاس‌های یادگیری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان دوم[3] یا زبان بیگانه[4] هستند و در تحقق اهداف آموزشی و اطلاع‌رسانی نقش اساسی دارند. بنا‌به گفته،هاچینسون و تورز[5] 1994(به استناد حسینی‌نسب وهمکاران 1388 ؛ ریاضی ومصلانژاد2010؛ بیرجندی و علی‌زاده 2012؛ لیتز[6]، 2005)کتاب درسی، یک ماده جهانی است و بدون کتاب درسی مرتبط با موضوع تدریس، هیچ محیط یاددهی ـ یادگیری کامل نیست. نظریه‌پرداز دیگری به نام شلدون[7](1998) کتاب‌های درسی را قلب هر برنامه آموزش زبان انگلیسی می‌داند. و بسیاری از کارشناسان  دیگر نیز همچون هی‌کرافت[8] 1995و اونیل[9] 1982(بهاستناد بیرجندی و علی‌زاده ،2012) براین باورند که کتاب‌های درسی در پویایی کلاس درس، نقشی حیاتی دارند. پس می‌توان گفت، یکی از الزامات بسیار مهم برای دست‌یابی به اهداف موردنظر، تهیه‌وتدوین کتاب‌های مناسب است که به هیچ عنوان نباید از آنها غفلت نمود .

از سوی دیگر، اهمیت ارزیابی کتاب‌های درسی موضوعی انکارناپذیر است که به‌اندازه تهیه وتدوین مطالب درسی از جایگاه ویژه‌ای برخورداراست و در بازسازی و بهبود محتوای کتب درسی نقش به‌سزایی دارد. و در خصوص اهمیت آن نظرات مختلفی وجود دارد. به نظر شلدون1998 وکانینگزورث[10]1995(به استناد حسینی‌نسب، 1388 ؛ ریاضی و مصلانژاد، 2010 ؛ داوری و همکاران، 2012) دلایل متعددی برای ارزیابی کتاب‌های درسی وجود دارد یکی از دلایل این می‌باشد که تحلیل محتوای کتاب‌های درسی به معلمان کمک می‌کند تا نقاط ضعف و قوت کتاب‌های مورد استفاده خود را تشخیص‌ دهند و دلیل دیگر این است که این کار باعث بهبود وپیشرفتحرفه معلمی می‌شود. از همین روست، که بررسی کتاب پایه هفتم نیز از این قاعدهمستثنی نیست و به علت تازه تألیف بودن، از جمله موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته شده است. لازم به ذکر است که مؤلفان کتاب حاضر، اظهار کردند که تغیرات اساسی در نحوه آموزش و محتوای این درس صورت گرفته، که نه تنها بر اساس روش‌های سنتی گذشته نیست، بلکه رویکردهای آموزشی وارتباطی آن همسو با کشورهای همسایه و کشورهای دنیا تدوین شده‌است و تحولات صورت گرفته در کتاب زبان انگلیسی هفتم، هر چهار مهارت گوش‌دادن، صحبت‌کردن، خواندن و نوشتن را مد نظر قرار داده‌است تا دانش‌آموز با کمک آن بتواند ارتباطی سازنده و فعال توأم با خودباوری با جهان اطراف خود برقرارکند، و تجزیه و تحلیل کتاب حاضر می‌تواند این ادعای مؤلفان را بررسی کند.

به بیان روشن‌تر، در روند این بررسی، تلاش بر آن است، تا ابتدا اطلاعاتی در خصوص اهمیت کتب درسی و تهیه وتدوین آن مطرح شود و سپس به چرایی و چگونگی ارزیابی کتب درسی اشاره شود. ذکر این نکته نیز در خور اهمیت است که برای ارزیابی کتب درسی الگوهای مختلفی وجود دارد که نگارنده از الگوی تاملینسون استفاده کرده است. که از چهره‌های شاخص در زمینه تهیه و تدوین مطالب درسی است و فعالیت‌های زیادی در این زمینه انجام داده است. الگوی به‌کار رفته، شامل سه مرحله ارزیابی است.

در این خصوص به استناد داوری و همکاران(2012)و العمری[11] (2008) می‌خوانیم که : تاملینسون  برای ارزیابی مواد آموزشی سه نوع طبقه‌بندی تعریف کرده‌است که در هدف ، فرم و زمان متفاوت هستند 1)ارزیابی قبل از استفاده

2)ارزیابی حین استفاده 3)ارزیابی بعد از استفاده .

1)ارزیابی قبل از استفاده : یک نوع پیش‌بینی درباره نتیجه بالقوه مطالب آموزشی، برای کاربران آن است. که می‌تواند مستقل از متن باشد. این نوع ارزیابی معمولاً براساس تصور و گمان است و یک نوع برداشت است. به‌عبارت دیگر، شامل قضاوت سریع معلم درباره مواد آموزشی است که ممکن است اشتباه هم باشد.

2)ارزیابی در حین استفاده : شامل ارزیابی مواد آموزشی، در حین استفاده از آنها می‌باشد . این نوع ارزیابی در مقایسه با ارزیابی  نوع اول عینی‌تر و واقعی‌تر می‌باشد، یعنی به جای پیش‌بینی، اندازه‌گیری می‌کند و می‌تواند آن‌چه را که در حافظه کوتاه‌مدت زبان‌آموزان رخ می‌دهد، را اندازه‌گیری کند.

3) ارزیابی بعد از استفاده : این نوع ارزیابی در مقایسه با دو مورد قبل، باارزش‌تر ومعتبرتر است، یعنی می‌تواند هم تأثیر کوتاه‌مدت و هم تأثیر بلند‌مدت مواد آموزشی را، باتوجه به کاربرد و یادگیریماندگارآن، بر روی کاربران اندازه‌گیری کند.

مورد سوم را پژوهش‌گرانی  همچون الیس[12](1997 و1998)و تاملینسون و ماساهارا[13] (2004)(به استنادلارنس[14]، 2011) نیز مورد توجه قرارداده و بر اهمیت این نوع ارزیابی تأکید کرده‌اند. شایان‌ ذکر است، تاملینسون(1999به استناد داوری و همکاران 2012)بر این باور است که اهداف و نوع ابزاری که برای ارزیابی استفاده می‌شود دلیل ارزیابی را مشخص می‌کند، به‌عنوان مثال اگر ارزیابی با هدف بهبود مواد درسی باشد، بنابراین محقق باید مشکلات زبان‌آموزان را از طریق مشاهده درکلاس درس بررسی کند.

از این روست که، نگارنده سعی دارد تا بر مبنای ارزیابی نوع دوم و سوم، به نقد و بازبینی کتاب حاضر بپردازد. همان‌گونه که اشاره شد، در فرایند یاددهی ـ یادگیری، کتب درسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردارهستند، بنابراین ارزیابی وبهبود کتاب‌های درسی امری اجتناب‌ناپذیر در هر نظام آموزشی می‌باشد. و بی‌شک تهیه و تدوین مطالب درسی و ارزیابی آنها، ارتباطی تنگاتنگ با یکدیگر دارند، از این‌رو، پژوهش حاضر بر آن است تا بر مبنای الگوی تاملینسون(2003) به تحلیل و ارزیابی کتاب درسی پایه هفتم با عنوان(prospect 1)که از مهر ماه سال تحصیلی 93-1392 وارد نظام آموزشی کشور شده‌است، بپردازد.

تعداد صفحه : 96

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

  • 1