دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاریخی فلسفه طب مزاجی با توجه به آموزه های طبی اهل بیت (ع)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

تکه ای از متن پایان نامه :

مزاج پاییز سرد و خشک می باشد مثل سودا و به اعتبار طبع ،ضدمزاج روح بشر و حیوان و نباتات می باشد .درختان در این فصل زرد و فاسد شده ،از بین می روند. درجاهایی که در پاییز آن باران زیاد بیاید هوای آن مایل به رطوبت می باشد وخشکی ندارد و موافق مزاجهای گرم و تراست اما با مزاجهای سرد و خشک و کسانی که در سن پیری باشند مخالفت دارد .در این فصل به سبب تغییر هوا از سردی شب و صبح و گرمی وسط روزوتقدم تابستان محلل بدن و محلل قوا و محرق اخلاط و وفور میوه ها موجب امراض زیادی  می گرد،دمثل تبهای ربع و حمیات و تقطیرالبول و عرق النساو اوجاع مفاصل و امراض ریه و سل و جنون و آبله و امثال اینها.[2]

زمستان سردو تر می باشد مثل مزاج بلغم و این فصل با مزاج صفرا مناسبت دارد ،امراض این فصل ،نزله و سرفه می باشد وبه واسطه تولید بلغم زیاد ،امراض بلغمی در این فصل زیاد می باشد و به سبب تکثیف مسام سر و بدن و کثرت ارتفاع بخارات غلیظه که از مواد بارده و رطوبتی به طرف سر و نزول آن به هر عضوی که ضعیف باشد مانند دندان و گوش وچشم وحلق و ریه و معده و غیره می گردد .[3]

3-2-بیماری در فصول مختلف

3-3-1بیماریهای فصل بهار

در بهار، بیماریهای مزمن بروز می کند زیرا در این فصل، خلطهای راکد به جریان می افتد و روان می شوند . بدین علت در این فصل، حال بیماران روحی وروانی بدترمی گردد.خصوصا افرادی که در زمستان پرخوری نموده و کم کم ورزش کرده اند.

افراد بالای 50 سال بیشتر در این فصل دچار مشکل می‌شوند.

افراد بلغمی بیشتر دچار نفخ شکم و درد مفاصل درکمر و پا می‌شوند.

[1] .بو علی سینا.قانون در طب .ص.200

[2] .همان.ص85

[3] .همان .ص86

 مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه : مطالعه تاریخی فلسفه طب مزاجی با در نظر داشتن آموزه های طبی اهل بیت (ع)