دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

اجرای اين پروژه با محدوديتهای مختلفی روبرو بوده می باشد. مانند محدوديتهای اين تحقيق

عدم وجود تحقيق مشابه و درنتیجه نبودن پرسشنامه استاندارد می باشد که يک چالش بزرگ در راه اجرای اين پروژه ايجاد نمود.

محدودیت بعدی عدم همکاری مشتریان بانک در پاسخگویی به سوالات پرسشنامه بود.

 

1- 11 نحوه فصل بندی و ساختار کلی پایان نامه

چهار چوب کلی پایان نامه در فصول آتی به توضیح زیر خواهد بود:

فصل دوم: در این فصل مطالبی درمورد ادبیات موضوعی این پژوهش گردآوری شده می باشد ،نظریه ها ،تعاریف،

مفاهیم،مدلهای نظری و کاربردی مطرح شده در این حیطه و پیشینه تحقیقات انجام گرفته مرتبط با موضوع در داخل و خارج از کشور مواردی از این جمله اند.

فصل سوم: در این فصل به طور کامل مسائل مربوط به روش انجام پژوهش ذکر گردیده اند.نوع پژوهش،جامعه و نمونه آماری،روش نمونه گیری،محاسبه حجم نمونه،روشهای گردآوری داده ها،ابزار گردآوری داده ها و ویژگی های آن و در نهایت تکنیک های آماری مورد بهره گیری در تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات مواردی هستند که در این فصل مطرح می شوند.

فصل چهارم: در این فصل داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرند و با بهره گیری از روشها و تکنیکهای آماری متناسب با نوع پژوهش و اهداف آن،داده های جمع آوری شده دسته بندی وتجزیه و تحلیل می گردند و در نهایت فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار خواهند گرفت و به سئوالات پژوهش نیز پاسخ داده خواهد گردید.

فصل پنجم: در این فصل نتیجه گیری کلی از پژوهش انجام می پذیرد.نتایج و یافته های پژوهش ذکر گردیده و مورد تحلیل قرار می گیرند.محدودیت های انجام پژوهش و پیشنهادات برای تحقیقات آتی نیز در این فصل ذکر خواهند گردید.

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان