دانلود پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثير برون ‌سپاری  فرایندهای سازمان امورمالیاتی  بر عملکرد آن

تکه ای از متن پایان نامه :

 

۲-۵بررسی تاثير برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی­بر­عملکرد آن

۲-۵-۱برون‌سپاری

برون‌سپاری­همانند­دیگر­موضوعات­علمی­با­تعاریف­مختلف از دیدگاه های متفاوتی برخوردار می باشد.برون‌سپاری در مفهوم اولیه خود بدین معناست که کارکنان بخشی از فعالیت های شرکت را به بیرون سپرده ودرحقیقت ،خود از فرآیند خارج می شوند واین کار توسط کارکنانتأمین کننده فعالیت ها انجام می‌گردد. این مفهوم از برون‌سپاری به برون‌سپاری­سنتی معروف­می باشد­درحالیکه دربرون‌سپاری نومطرح می‌گردد که کارکنان درحقیقت جابجا نمی­شوند وخدمتی نو،توسط یک شرکت در مجموعه فرآیندهای کسب وکار همان شرکت مورد ها نشان دادند،اما برون‌سپاری به مفهوم امروزی آن ،به عنوان یک راهبرد رسمی بازرگانی ،در اواخر دهه ی 1980مطرح گردید.درسال 1989این اصطلاح برای توصیف روند روبه رشد شرکت های بزرگی ظهور پیدا نمود که سیستم­های اطلاعاتی خود­را به تامین­کنندگانی بیرونی واگذار می کردند.چالش اصلی در این دوران مشخص کردن فعالیت ها وفرآیندهای اصلی واتخاذ تصمیم برون‌سپاری بوده می باشد.در اوایل دهه 90سازمان ها با تمرکز برتوانمندی های محوری خود اقدام به برون‌سپاری فعالیت هایی نمودندکه برای ادامه حیات سازمان ضروری بود اما به طور مشخص ومستقیم به فعالیت اصلی کسب وکار ارتباط نداشت.در این دوره قراردادهای برون‌سپاری متنوع گردیدوبرخی سازمان ها حسابداری ،منابع انسانی،امنیت ،وپردازش اطللاعات را برون‌سپاری کردند.

درگذشته برون‌سپاری تنها هنگامی صورت می گرفت که سازمان ها به دلایلی همچون عدم توانمندی،فقدان ظرفیت ،فشارهای مالی یا محدودیت فناوری،قادر به انجام کار خاصی نبودند.اما امروزه سازمان ها تمرکز کمتری بر­مالکیت ودر نتیجه تمرکز بیشتری­برشراکت­های­راهبردی­برای­کسب­نتایج­غنی­ومطلوب دارند .سازمان ها برون‌سپاری رابراین اساس که چه کسی می تواند نتایج موثرتری برای یک فعالیت مشخص ارائه دهد انتخاب می کنند. (الفت،براتی ،1389 :31)

  • برون‌سپاری از دیدگاه بهره­وری

سازمان ها برای دستیابی به بهره­وری نیاز دارند تعدادی از فرآیندهای خود را برون‌سپاری نمایند.بهره وری ازدوجزءاصلی«کارایی»و«اثربخشی»تشکیل می‌گردد که بخش «کارایی »مربوط به تعیین نیازهاوخواسته های مشتریان وبخش اثربخشی شامل منابع مورد بهره گیری می‌باشد.سنجش هریک از این دوعنصر ،میزان بهره­وری سازمان رامشخص می سازد.از نقطه نظری دیگر،اثربخشی نگاه به بیرون وکارایی نگاه به درون سازمان دارد.برای سنجش کارایی ،سازمان به عملیات درونی خود ونحوه صرف منابع می پردازدتا این که دریابد 

 مطالعه تاثير برون ‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه مطالعه تاثیر برون‌سپاری­ فرایندهای سازمان امورمالیاتی بر عملکرد آن