دانلود پایانامه : بررسی تاثير عوامل بازاريابي اجتماعي بر ارزش نام تجاري بانك ملي از ديدگاه مشتريان ( مطالعه موردي شعب بانك ملي خراسان شمالي)

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

تکه ای از متن پایان نامه :

1385 محمد رحيمي بررسي تأثير ارزش ويژة نام و نشان تجاري بر پاسخ مصر ف كننده

(مطالعه موردي: نام و نشان تجاري ايرانول)

نتايج به دست آمده نشان داد كه سه بعد: كيفيت درك شده، آگاهي و وفاداري به نام و نشان تجاري با هر دو پاسخ مصرف كننده رابطة معنادار و مثبت دارند . اما ارتباط اي بين پيوندهاي نام و نشان تجاري با پاسخ هاي مصرف كننده يافت نشد . بين ا رزش ويژة نام و نشان تجاري و پاسخ هاي مصرف كننده ارتباط معنادار مثبت و شديد هست

مدل یکپارچه بازاریابی اجتماعی که توسط کرایگ لیفبور[1]( 2010 )مطرح شده از چهارعنصرمرتبط به هم با هدف سودرسانی به بازارهدف یا بخشی از جمعیت شکل گرفته می باشد که این چهارعنصرمدل بازاریابی اجتماعی را از ارتباطات سلامت مبتنی برجامعه ،آموزش وتلاش های حمایتی واقتصادی  باهدف تغییراجتماعی متمایزمی سازند.دراین پژوهش می خواهیم با بهره گیری ازاین دومدل تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی رابرارزش نام تجاری ووفاداری آگاهی شهرت رضایت وکیفیت ادراک شسده از نام تجاری  موردبررسی قراردهیم.

[1] Craig lefebvre

 مطالعه تاثیرعوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی شعب بانک ملی خراسان شمالی)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد: مطالعه تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برارزش نام تجاری بانک ملی از دیدگاه مشتریان