دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأثير نگرش های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران 92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

در اين ديدگاه، تعهد به عنوان يك مفهوم تك بعدي نگريسته شده می باشد، كه تنها متمركز بر تعهد عاطفي می باشد. (مودی ، 1998 ، ص61)

ب- مدل اريلي و چتمن[1]: اريلي و چتمن الگوي چندبعدي خود را مبتني بر اين فرض بنا نهادند كه تعهد نگرشي را نسبت به سازمان ارائه كرده و مكانيسم هايي دارد كه ازطريق آنها توجه شكل میگيرد. ( فرهنگي ، تدبير157)

شباهت زیادی با بعد دروني كردن اريلي و چتمن و مفهوم تعهد عاطفي مي ير و آلن می باشد. در حقيقت به نظر مي ير و آلن پرسشنامه تعهد سازماني پورتر مي تواند به عنوان تعهد عاطفي تفسير گردد.  (مودی ، 1998ص9)

بررسيهاي اخیر توسط مي ير و آلن فرضياتشان را درارتباط با ايجاد اين مفهوم ثابت مي كند ولي با اين حال بعضی اختلاف نظرها همچنان بر سر اينكه آيا واقعاً تعهد عاطفي و هنجاري شكلهاي متمايزي هستند و يا اينكه تعهد مستمر يك مفهـــوم تك بعدي می باشد اتفاق نظر وجود ندارد. بعضي مطالعات، تك بعدي بودن اين تعهد را گزارش كرده و مطالعات ديگر شواهدي بر دو عاملي بودن اين تعهد يافته اند كه يكي از آنها از خودگذشتگي مربوط به ترك سازمان و ديگري درك فقدان فرصتهاي استخدام جايگزين را منعكس مي كنند. (فرهنگي ، تدبير 157)

د- مدل پنلي و گولد[2]: پنلي و گولد  يك چارچوب چندبعدي را ارائه كردند. آنها بين سه شكل از تعهد با عناوين اخلاقي، حسابگرانه و بيگانگي تمايز قائل شدند. تعريف تعهد اخلاقي به طور نزديكي با تعريف تعهد عاطفي مي ير و آلن و تعهد ارزشي[3] آنجل و پري[4] و ماير و شورمن[5] يكسان می باشد. واژه تعهد حسابگرانه منطبق با متابعت  در مدل اريلي و چتمن می باشد و ممكن می باشد به عنوان يك شكل از انگيزش به جاي تعهد درنظر گرفته گردد. سرانجام منظوراز تعهد بيگانگي تاحدي با تعهد مستمر مي ير و آلن يكسان می باشد. (هرسکوویچ و می یر ؛ 2001 ؛ ص15)

ه- مدل سه ركني تعهد: براساس مطالعات چهارده شركت بريتانيایي مارتين و نيكولز[6] يك مدل تعهد بر اساس سه ركن و هر يك با سه عامل ارائه كرده اند.

1- حس تعلق به سازمان: اين ركن بر اساس ضرورت وفاداري درایجاد روابط صنعتي موفق می باشد. تعلق به معنای اطمينان ازوجود نيروي كاري آگاه و سهيم در موفقيت سازمان می باشد که توسط مديران کشف مي شوند.

بوسيله سيستم‌ پاداش سازمان مورد تشويق قرار نمي گيرند ولي موجب افزايش اثربخشي سازمان مي‌شوند(Organ,1988).

درمورد ابعاد رفتار شهروندي سازماني هنوز توافقي بين محققان وجود ندارد. ابعادي نظير رفتارهاي كمك كننده[7]، جوانمردي يا رادمردي[8]، وفاداري سازماني، پيروي از دستورات و اطاعت سازماني، نوآوري و ابتکارات فردي، وجدان[9]، توسعه شخصي، ادب و نزاکت[10]، فضيلت مدني[11]، نوع دوستي[12] در تحقيقات مختلف مورد توجه قرار گرفته اند. ابعادي كه بيشترين توجه را ميان محققين به خود جلب كرده اند عبارتند از نوع دوستي، وجدان، ادب و نزاکت، راد مردي، فضيلت مدني، كه اين پنج بعد توسط ارگان در سال 1988 مطرح شدند. در اينجا به تشريح اين پنج بعد پرداخته مي گردد:

  1. نوع دوستي: كمك به ديگر اعضاي سازمان در ارتباط با مشكلات و وظايف می باشد، مانند كاركناني كه به افراد تازه وارد و يا كم مهارت كمك مي كنند. نوع د‌وستي و باوجدان بودن بوسيله برخي محققان با هم ترکيب شده و به عنوان رفتارهاي کمک‌کننده مطرح مي‌گردد. رفتارهاي کمک‌کننده شامل کمک داوطلبانه به ديگران و يا جلوگيري از وقوع معضلات کاري مي‌باشد.
  2. وجدان: با وجدان بودن رفتاري می باشد که از نيازمندي‌هاي ايجاد شده به وسيله سازمان در محيط کاري فراتر مي‌رود؛ يعني آن دسته از رفتارهاي اختياري كه از حداقل الزامات تأثیر فراتر مي رود. مثل فردي كه براي سودآوري شرکت بيشتر از حالت معمول سر كار مي ماند و يا وقت زيادي را براي استراحت صرف نمي كند.

[1]Oreily & Chattman Model

[2] Panley & Gold Model

[3] Value Commitment

[4] Angel & Perry

[5] Meyer & Schurman

[6] Martin & Nicholes

[7] Helping Behaviors

[8] Sportsmanship

[9] Conscientiousness

[10] Courtesy

[11] Civic virtue

[12] Altruism

 مطالعه تأثير توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مديريت و برنامه ريزي منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتي، درماني تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه:مطالعه تأثیر توجه های شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش کارکنان معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی تهران