دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت  قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

تکه ای از متن پایان نامه :

مقدمه

پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی- تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی صورت گرفت. در اين فصل آغاز روش و طرح تحقيق وسپس جامعه آماري، نمونه‌های پژوهش و روش نمونه­گيري تشريح مي­گردد. در ادامه فصل به تشريح متغيرهاي مستقل و وابسته پرداخته شده و بعد از آن ابزار اندازه‌گيري و نحوه‌­ي جمع آوري اطلاعات و روشهاي تجزیه وتحليل آماري بهره گیری شده براي تحليل داده‌هاي خام نيز در پايان فصل اراﺋه شده می باشد.

 

3-1- روش پژوهش

این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود و روش اجرای آن به صورت آزمایشگاهی در دو نوبت جداگانه  همراه با مصرف مکمل زعفران و دارونما انجام گردید.  

 

3-2- جامعه­ی آماری

جامعه‌ي آماري پژوهش حاضر را كليه دانشجويان غیرفعال دختر دانشگاه محقق اردبیلی كه از نظر سلامت عمومي، سالم بوده و بيماري خاصي نداشتند و در سال تحصیلی٩٢-١٣٩١ساکن خوابگاه بودند تشكيل می‌دهد.

 

3-3- نمونه پژوهشی و  نحوه گزینش آنها

در این طرح از بین دانشجویان غیر فعال 14 نفر از ٧٠ نفر داوطلب شرکت کننده در پژوهش به عنوان نمونه انتخاب شدند.

 مطالعه تأثير مصرف زعفران بر استقامت قلبی-تنفسی دانشجويان دختر غيرفعال دانشگاه محقق اردبيلی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد تربیت بدنی: مطالعه تأثیر مصرف زعفران بر استقامت قلبی و تنفسی دانشجویان دختر غیرفعال دانشگاه محقق اردبیلی