حق انسان در محیط زیست- قسمت ۱۳

الحویزی، عبد علی بن جمعه(۱۳۴۲)، تفسیر نور الثقلین، جلد ۳، قم، انتشارات دارالکتب العلمیه.
خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۷۸)، تقریرات درس، تهران، بی‌ناو
داراب‌پور، مهراب (۱۳۷۷)، قاعده مقابله با خسارت، چاپ اول، تهران، نشر گنج دانش.
دهخدا، علی‌اکبر (۱۳۸۵)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: امیرکبیر.
راغب اصفهانی، حسین بن محمد (۱۳۷۶)، المفردات فی غریب القرآن، تهران، مکتب المرتضوی.
ربانی، محمد (۱۳۷۸)، بهره‌گیری شایسته از محیط زیست با الهام از تعالیم اسلام، مجموعه مقالات همایش اسلام و محیط زیست، تهران، سازمان حفاظت محیط‌زیست.
صدرالمتألهین، محمد بن ابراهیم(ملاصدرا)، (۱۳۸۲)، الشواهدالربوبیه، تصحیح و تحقیق و مقدمه: مصطفی محقق داماد، تهران، انتشارات بنیاد حکمت اسلامی‌صدرا.
طباطبایی، محمدحسین (۱۳۶۳)، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه: سیدمحمدباقر موسوى همدانى، جلد ۲، قم، دفتر انتشارات اسلامی.
عمید، حسن (۱۳۷۱)، فرهنگ فارسی، ج ۲، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر.
فهیمی، عزیزاله (۱۳۸۷)، مسئولیت مدنی ناشی از تخریب محیط‌زیست، رساله دکتری حقوق خصوصی دانشگاه امام صادق(ع).
قاسمی، ناصر (۱۳۸۰)، حقوق کیفری محیط‌زیست(مطالعه تطبیقی در حقوق ملی و بین‌المللی)، چاپ اول، تهران، سازمان حفاظت محیط‌زیست.

پایان نامه حقوق

قمی، ابوجعفر محمد بن على بن حسین بن بابویه(شیخ صدوق)، (بی‌تا)، علل الشرایع، ج ۱۵، باب ۱۱، قم، انتشارات مکتبه الداورى.
قمی، سعید محمد بن مفید (۱۳۷۳)، توحید صدوق، تصحیح: نجفعلی حبیبی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
قوام، میرعظیم (‌بی‌تا)، حمایت کیفری از محیط‌زیست، چاپ اول، تهران: نشر سازمان حفاظت محیط‌زیست.
کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۲)، الزام‌های خارج از قرارداد، ش ۷۸، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران.
کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۱۱هـ.ق)، اصول الکافی، جلد ۱، تهران، دارالتعارف للمطبوعات.
متقی‌هندی، علاءالدین (۱۴۱۳هـ.ق)، کنزل العمال، جلد ۳، بیروت، مؤسسه الرصاه.
مجلسی، محمدباقر (۱۳۶۲)، بحارالانوار، جلد ۷۷، تهران، دارالکتب الاسلامی.
محقق‌داماد، سیدمصطفی (۱۳۷۱)، قواعد فقه، قم، مرکز نشر علوم اسلامی.
محلاتی، صلاح‌الدین، طبیعت و محیط‌زیست، مجله نامه فرهنگستان علوم ایران، شماره ۱۷٫
محمدی ری شهری، محمد (۱۳۷۹)، میزان الحکمه، ج ۱۳، قم، نشر دارالحدیث.
مصباح، محمدتقی (۱۳۸۰)، نظریه حقوقی اسلام، نگارش: محمدمهدی نادری‌ومحمدمهدی کریمی‌نیا، قم، مؤسسه امام خمینی.
مطهری، مرتضی (۱۳۷۱)، مجموعه آثار، ج ۲۱، تهران، انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (۱۳۷۸)، سلسله یادداشت‌ها، ج ۳، تهران، انتشارات صدرا.
معلوف، لویس (۱۴۲۱هـ.ق)، المنجد فی اللغه، بی‌جا، انتشارات الحوراء.
مکارم شیرازی، ناصر (۱۳۶۲)، تفسیر نمونه، جلد۱۷، قم، دارالکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر و دیگران، (۱۳۷۹)، تفسیر نمونه، جلد ۱۱، تهران، دارالکتب الاسلامیه.
منصور، جهانگیر (۱۳۸۰)، مجموعه قوانین و مقررات حقوقی، تهران، نشر دوران.
نجفی، محمدحسن (۱۳۶۳)، جواهرالکلام، جلد ۴۱، بیروت، داراحیاء التراث العربی.
نوری، میرزاحسین (۱۴۰۸هـ.ق)، مستدرک الوسائل، جلد ۱۳، قم، آل‏البیت لاحیاء التراث.
نیازمند، یدالله (بی‌تا)، اعجاز قرآن از نظر علوم امروزی، تهران، سمت.
نیلفروشان، محمدعلی، جلیل ضرابی، محمدباقر میرفتاحی، (۱۳۷۹)، بهداشت، تهران، بی‌نا.
هادوی‌تهرانی، مهدی (۱۳۸۵)، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، تهران، بی‌نا.
عکس مرتبط با اقتصاد
یوسف‌وند، محمد (۱۳۸۶)، تعریف محیط‌زیست و اقسام آن، تهران، بی‌نا.

 

ب) قانون

 

قانون مدنی، ماده شماره ۱۰٫
ماده شماره ۱۷٫
ماده شماره ۱۲٫
ماده شماره ۱۵٫
ماده شماره ۱۴٫
ماده شماره ۱۵٫
ماده شماره ۲۰٫

 

ج) انگلیسی

 

Michael Bowman and alan boule. P. 155. It might also be nored here tht, as the definition of, pollution damage, does not expressly exclude personal injury, the fund has admitted that claims for personal injury cannot be excluded in principle…
The international convention on civil liability for iol pollution damage.

 

 

  1. . علی‌اکبر دهخدا، (۱۳۸۵)، لغت‌نامه دهخدا، تهران: امیرکبیر. ↑

 

  1. . لویس معلوف، (۱۴۲۱هـ.ق)، المنجد فی اللغه، بی‌جا، انتشارات الحوراء، ص ۱۴۴، واژه «حق». ↑

 

  1. . محمدتقی مصباح، (۱۳۸۰)، نظریه حقوقی اسلام، نگارش: محمدمهدی نادری‌ومحمدمهدی کریمی‌نیا، قم، مؤسسه امام خمینی، ص ۲۰ . ↑

 

  1. . عبدالله جوادی‌آملی، (۱۳۷۵)، فلسفه حقوق بشر، قم، انتشارات اسراء، ص ۷۴٫ ↑

 

  1. . ناصر کاتوزیان، (۱۳۸۲)، الزام‌های خارج از قرارداد، ش ۷۸، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، ص ۲۱۰٫ ↑

 

  1. . شیخ صدوق، (بی‌تا)، علل الشرایع، ج ۱۵، باب ۱۱، قم، انتشارات مکتبه الداورى. ↑

 

  1. . محمد یوسف‌وند، (۱۳۸۶)، تعریف محیط‌زیست و اقسام آن، تهران، بی‌نا، ص ۸٫ ↑

 

  1. . حسن عمید، (۱۳۷۱)، فرهنگ فارسی، ج ۲، چاپ دوم، تهران، انتشارات سپهر، ص ۱۳۹۴٫ ↑

 

  1. . به نقل از: میرعظیم قوام، (‌بی‌تا)، حمایت کیفری از محیط‌زیست، چاپ اول، تهران: نشر سازمان حفاظت محیط‌زیست، ص ۵٫ ↑

 

  1. . مرتضی مطهری، (۱۳۷۸)، سلسله یادداشت‌ها، ج ۳، تهران، انتشارات صدرا، ص ۲۳۰٫ ↑

 

  1. همان، ص ۲۷۴٫ ↑

 

  1. . مرتضی مطهری، (۱۳۷۱)، مجموعه آثار، ج ۲۱، تهران، انتشارات صدرا، ص ۲۱۱ و ۲۱۲ ↑

 

  1. . مرتضی مطهری، یادداشت‌ها، پیشین، ج ۳، ص ۲۵۵٫ ↑

 

  1. . مرتضی مطهری، مجموعه آثار، پیشین، ج ۱۹، ص ۱۵۸٫ ↑

 

  1. . نهج‌البلاغه. ↑

 

  1. . نهج‌البلاغه. ↑

 

  1. . Michael Bowman and alan boule. P. 155. It might also be nored here tht, as the definition of, pollution damage, does not expressly exclude personal injury, the fund has admitted that claims for personal injury cannot be excluded in principle… ↑

 

  1. . The international convention on civil liability for iol pollution damage. ↑

 

  1. . بهمن آقایی، (۱۳۷۱)، ترجمه حقوق بین‌الملل دریاها، تهران، بی‌نا. ↑

 

  1. . Ex ante / Preventive measures. ↑

 

  1. . قانون مدنی، ماده شماره ۱۰ ↑

 

  1. . ماده شماره ۱۷٫ ↑

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *