در مطالعه حاضر، رضایت شغلی تنها با گذراندن دوره اخلاق حرفهای و نوع عمل جراحی رابطه معنیداری را نشان داد. اما در مطالعه خاتونی و همکارانش از میان مشخصات دموگرافیک پرستاران مورد مطالعه، جنس، سمت و سن رابطه معنیداری با رضایت شغلی نشان داد (۸۹). در مطالعه ضیاپور (۸۸) و همچنین در مطالعه اصغری و همکارانش نیز (۳۴)، رضایت شغلی با جنسیت، تحصیلات، نوع استخدام و شیفت کاری ارتباط معنیداری داشت. در مطالعه Ozdenو همکارانش همانند مطالعه حاضر، گذراندن دوره اخلاق حرفهای با رضایت شغلی پرستاران ارتباط معنی داری را نشان داد، طوری که افرادی که این دوره را گذرانده بودند، رضایت شغلی بالاتری را نیز نشان دادند (۹۰). اما بر طبق نتایج مطالعه حاضر، هر دو گروه افرادی که دوره اخلاق حرفهای را گذرانده و نگذرانده بودند، اکثریت رضایت شغلی متوسطی نشان دادند. Ulrich و همکارانش نیز در مطالعه خود، به این نتیجه رسیدند که افراد با آموزش اخلاقی بیشتر رضایت شغلی کمتری دارند (۵۱)، شاید بتوان علت این امر را چنین توجیه کرد که هرچه افراد با مسائل اخلاقی بیشتر آشنا باشند، انتظار آنها برای کار کردن در محیطی اخلاقی و رعایت اصول اخلاقی از طرف سایرین، بالا میرود و بدیهی است که وقتی این انتظارات برآورده نشوند؛ رضایت شغلی افراد کاهش مییابد. از نظر نوع عمل جراحی نیز، همانطور که ذکر شد، بالاترین میزان رضایت شغلی بالا در پرسنل سوختگی و بالاترین میزان عدم رضایت شغلی در پرسنل توراکس مشاهده گردید. شاید بتوان علت ارتباط رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل را با نوع اعمال جراحی، به شرایط منحصر به فرد هر یک از اعمال جراحی مثل متفاوت بودن جراحان هریک از اعمال جراحی، متفاوت بودن تجهیزات و شرایط و روند خاص هر عمل، متفاوت بودن مدت زمان اعمال جراحی مختلف، پرسنل مخصوص هر عمل و … نسبت داد.
هدف اختصاصی سوم: تعیین نگرش دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رشته تحصیلی خود ۱۳۹۳
در مطالعه حاضر، بر اساس هدف اختصاصی سوم، اکثریت دانشجویان اتاق عمل نگرش مثبتی را به رشته خود نشان دادند. این یافته همسو با یافتههای مطالعه رجالی و همکاران بر روی نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (۳۶) و مطالعه کاشیتراش اصفهانی و همکاران بر روی دانشجویان رشته بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی همدان (۴۶)، است. اما در مطالعه شریفی و نساج در مورد نگرش دانشجویان پزشکی اکثریت دانشجویان مورد مطالعه نگرش منفی به رشته خود داشتند (۴۷).
در میان گویههای مربوط به نگرش تحصیلی، دانشجویان اتاق عمل، بیشترین میزان موافقت را با گویه «امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر این رشته، کم است» داشتند. این امر خود بخوبی نشان میدهد که ادامه تحصیل دانشجویان در مقاطع تکمیلی، نقش بسزایی در نگرش آنها به رشته تحصیلیشان دارد و از آن جایی که فارغالتحصیلان رشته کارشناسی اتاق عمل، برای ادامه تحصیل مجبور به انتخاب رشتههای دیگری میباشند، شاید یکی از دغدغههای اصلی دانشجویان این رشته در دوران دانشجویی و بویژه بعد از فارغالتحصیلی همین امر باشد. همچنین گویههای بعدی که دانشجویان اتاق عمل بیشترین موافقت را به آنها نشان دادند، گویههای «به نظر من کار کردن با بیماران بیهوش، یکی از مزایای این رشته نسبت به سایر رشتههاست» و «برخورد نامناسب پرسنل و جراحان در اتاق عمل، باعث میشود که نگرش خوبی نسبت به رشتهام نداشته باشم» بودند. این یافتهها شاید اشاره به شرایط خاص حاکم در اتاقهای عمل داشته باشند که برخلاف بخشهای دیگر، بیماران به علت بیهوشی طی عمل، تعاملات خاصی را با افراد حاضر در اتاق عمل ندارند، ولی از طرف دیگر به علت حضور افراد مختلف در اتاق عمل اعم از جراحان، متخصصین بیهوشی و پرستاران بیهوشی و اتاق عمل، برخورد نامناسب هر یک از این افراد با دانشجویان اتاق عمل که به عنوان کارآموز در این محیط بالینی حضور پیدا میکنند، میتواند تاثیر منفی بر نگرش آنها به رشته تحصیلیشان داشته باشد و این نکتهای است که باید توجه جدی بدان مبذول داشت.
گویهای نیز که بیشترین میزان مخالفت را به خود اختصاص داد، گویه «در دوره دبیرستان قبل از شرکت در کنکور با این رشته آشنا شدم» بود. این نتیجه همسو با یافتههای مطالعات قبلی است که نشان میدهند میزان آگاهی داوطلبان مجاز به انتخاب رشته از رشتههای دانشگاهی پایینتر از حد متوسط است (۹۴). این نکته را نیز باید در نظر گرفت که به علت شرایط رقابتی موجود در زمان انتخاب رشته، منابع اطلاعاتی متعددی پیش روی داوطلبان آزمون سراسری قرار میگیرند که بسیاری از این منابع با ارائه اطلاعات سطحی و نادرست، میتوانند منجر به انتخابهای غلط داوطلبان کنکور شوند (۹۵). بنابراین به منظور بهتر کردن نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی و کاهش انصراف آنان نیاز است که قبل از ورود داوطلبان به دانشگاه، برنامهریزیهای بیشتری برای معرفی و شناساندن رشتههای دانشگاهی صورت گیرد. همچنین، گویههای بعدی که دانشجویان اتاق عمل بیشترین مخالفت را به آنها نشان دادند، گویههای «درصورت شرکت مجدد در کنکور دوباره همین رشته را انتخاب مینمایم» و «فقط برای ادامه تحصیل در دانشگاه این رشته را انتخاب نمودم» بودند. این یافتهها شاید باز هم مربوط به عدم آگاهی کافی از رشته اتاق عمل قبل از ورود به دانشگاه باشد، طوری که همانطور که مشاهده میشود، اکثریت دانشجویان مورد مطالعه، فقط صرف ادامه تحصیل در دانشگاه، وارد این رشته شدهاند و

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

اکنون بعد از شناخت این رشته اکثریت اظهار داشتند که در صورت شرکت مجدد در کنکور دوباره همین رشته را انتخاب نخواهند کرد.
طبق یافتههای مطالعه حاضر، ترم تحصیلی دانشجویان ارتباط معنیداری با نگرش آنها به رشته تحصیلیشان داشت. در مطالعه رجالی و همکاران وضعیت تاهل دانشجویان با نگرش آنها به رشته تحصیلیشان ارتباط معنیداری نشان داد (۳۶). اما در مطالعه شریفی و نساج، متغیرهای جنسیت، سن و مقطع تحصیلی دانشجویان پزشکی با نگرش آنها ارتباط داشت و از لحاظ آماری وضعیت تاهل رابطه معنیداری را با نگرش آنها به رشته تحصیلیشان نشان نداد (۴۷). نکته قابل توجه این است که با نزدیک شدن به سالهای پایانی دوران تحصیل، نگرش دانشجویان پرستاری به رشته خود بر طبق تجربیات بالینی آنها تغییر میکند (۳۸). در این مطالعه نیز، مشاهده گردید که با بالا رفتن ترم تحصیلی، نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود منفیتر میشود، بنابراین لازم است که به منظور بهبود نگرش دانشجویان اتاق عمل، اقداماتی در جهت شناسایی و رفع مشکلات و موانع موجود در محیط آموزش بالینی اتاقهای عمل صورت گیرد.