علمی : جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان …

۱) تعیین جو اخلاقی اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۳
۲) تعیین رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۳
۳) تعیین نگرش دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رشته تحصیلی خود ۱۳۹۳
۴) تعیین ارتباط بین جو اخلاقی اتاقهای عمل و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود در بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۳
۵) تعیین ارتباط بین جو اخلاقی و رضایت شغلی پرسنل اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۳
اهداف فرعی:
۱) تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک (شامل سن، جنس، مدرک تحصیلی و سابقه کار) و رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۳۹۳
۲) تعیین ارتباط بین مشخصات دموگرافیک (شامل سن، جنس، ترم تحصیلی و وضعیت اشتغال) و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود ۱۳۹۳
اهداف کاربردی:
با توجه به اینکه رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل و همچنین نگرش دانشجویان اتاق عمل به این رشته، هر دو عوامل مهمی جهت حفظ نیروی کاری و جلوگیری از کمبود پرستاران در اتاق عمل هستند؛ شناسایی تاثیر جو اخلاقی اتاقهای عمل بر این دو متغیر، میتواند راهنمایی برای مدیران و برنامهریزان بیمارستانی باشد تا در صورت وجود رابطه، مداخلاتی را در مورد جو اخلاقی اتاقهای عمل در جهت بهبود آینده شغلی این رشته، بکار گیرند.
سوالات پژوهش:
۱) جو اخلاقی اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۹۳ چگونه است؟
۲) رضایت شغلی پرسنل اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال ۱۳۹۳در چه سطحی است؟
۳) نگرش دانشجویان اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی تبریز به رشته تحصیلی خود در سال ۱۳۹۳ چگونه است؟
فرضیات پژوهش:
۱) بین جو اخلاقی اتاقهای عمل و رضایت شغلی پرسنل ارتباط وجود دارد.
۲) بین جو اخلاقی اتاقهای عمل و نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود ارتباط وجود دارد.
پیشفرضهای پژوهش:
۱) جو اخلاقی یکی از عوامل مهم در حفظ یا انصراف شغلی پرستاران میباشد (۵۲).
۲) جو اخلاقی در بخشهای مختلف بیمارستان متفاوت است (۲۲).
۳)جو اخلاقی یکی از عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران در بخشهای بستری میباشد (۵۱).
۴) جو اخلاقی یکی از ابعاد جو محیطهای بالینی است (۷).
۵) محیط آموزش بالینی و ارتباطات افراد در آن، عوامل مهمی در نگرش دانشجویان به رشته تحصیلی خود میباشند (۳۸, ۳۹).
تعریف واژه های اختصاصی:
جو اخلاقی
تعریف نظری: جو اخلاقی یکی از ابعاد جو سازمانی است و از آن بهعنوان شخصیت سازمان یاد میشود. جو اخلاقی در واقع درک فرد از سازمان است که بر نگرش و رفتار وی اثر میگذارد و بهعنوان مرجعی برای رفتار فرد عمل میکند (۷).
تعریف عملی: در این مطالعه، جو اخلاقی براساس پاسخگویی پرسنل و دانشجویان اتاق عمل به پرسشنامه جو اخلاق بیمارستانی اولسون[۴] بررسی شده است. این پرسشنامه حاوی ۲۶ آیتم در پنج بعد ارتباط با همکاران (۴ آیتم)، ارتباط با پزشکان (۶ ایتم)، ارتباط با بیمارستان (۶ آیتم)، ارتباط با بیماران (۴ آیتم) و ارتباط با مدیران (۶ آیتم) میباشد. پاسخ به هر آیتم با مقیاس لیکرت از ۵-۱ تعیین میشود. گزینه تقریبا هرگز در ابزار نمره ۱ و گزینه تقریبا همیشه دارای نمره ۵ میباشد (۷). دامنه نمرات پرسشنامه از ۲۶ تا ۱۳۰ تعیین شدهاست، ولی برای مقایسهپذیری بهتر، نمرات هر حیطه و نمرات کل با تقسیم بر تعداد آیتمها، استاندارد شده و همگی دارای دامنهای از ۱ تا ۵ میباشند (۵۷).
رضایت شغلی
تعریف نظری: رضایت شغلی حالت مطبوع عاطفی و مثبت حاصل از ارزیابی یا تجارب شغلی است؛ مفهومی دارای ابعاد، جنبهها و عوامل گوناگون است که باید مجموع آنها را در نظر گرفت. از جمله این عوامل میتوان به صفات کارمند، نوع کار، محیط کار و روابط انسانی کار اشاره کرد (۵۸).
تعریف عملی: در این مطالعه، رضایت شغلی پرسنل اتاق عمل از طریق پرسشنامه رضایت شغلی مینهسوتا[۵] مورد بررسی قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل ۲۰ آیتم در سه بعد رضایت درونی، رضایت بیرونی و رضایت کلی است. پاسخگویی به هریک از آیتمها در این پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت ۵ درجهای میباشد. دامنه نمرات پرسشنامه بین ۲۰ تا ۱۰۰ محاسبه شدهاست (۵۹).
نگرش
تعریف نظری: ترکیبی از باورها، گرایشات یا احساسات مساعد و نامساعدی است که به آمادگی و تمایل فرد برای نشان دادن واکنش به شیوهای نسبتا ثابت نسبت به اشیا، اشخاص و رویدادهای خاص اطلاق میشود (۶۰).
تعریف عملی: در این مطالعه، نگرش دانشجویان اتاق عمل به رشته تحصیلی خود، از طریق پرسشنامهای که توسط رجالی و همکاران در سال ۱۳۸۷ برای سنجش نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طراحی شده بود، مورد بررسی قرار گرفته است. این پرسشنامه حاوی ۲۹ آیتم میباشد (۳۶) که در این پژوهش، سه مورد از آیتمها، با کسب اجازه از صاحب پرسشنامه و متناسب با موضوع پژوهش، توسط پژوهشگر مورد تغییر قرار گرفتند. نحوه نمرهگذاری برای هر آیتم در این پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت ۵ درجهای میباشد (۳۶). بدین ترتیب محدوده نمرات پرسشنامه از ۲۹ تا ۱۴

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۵ تقسیمبندی شده است (۴۷).
پرسنل اتاق عمل
تعریف عملی: پرسنل اتاق عمل در این مطالعه، افرادی از تیم جراحی هستند که دستکم دارای مدرک کاردانی یا کارشناسی اتاق عمل میباشند و در اتاق عمل بهعنوان پرستار اسکراب[۶] (دست شسته) یا پرستار سیرکولر[۷] (سیار) مشغول به کار میباشند.
 
دانستنیهای پژوهش