جو اخلاقی و ارتباط آن با نگرش به رشته تحصیلی در دانشجویان و رضایت شغلی …

– دانشجویانی که حداقل یک واحد کارآموزی را در اتاقهای عمل بیمارستانهای آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز سپری کرده باشند.
معیارهای خروج:
معیارهای خروج نمونهگیری مشخصاتی هستند که باعث میشوند شخص یا عنصری از جمعیت هدف خارج شود (۸۳).
معیارهای خروج برای پرسنل:
– پرستارانی که به هر دلیل از پر کردن پرسشنامهها خودداری کنند.
معیارهای خروج برای دانشجویان:
۱) دانشجویانی که بهعنوان دانشجوی انتقالی یا مهمان باشند.
۲) دانشجویانی که به هر دلیل از پر کردن پرسشنامهها خودداری کنند.
روش نمونهگیری و حجم نمونه:
در برخی مطالعات، کل جمعیت مورد توجه در مطالعه بسیار کوچک است و بخوبی تعریف میشود و میتوان از کل جمعیت برای مطالعه استفاده کرد (۸۳). در این پژوهش نیز، از آنجا که تعداد دانشجویان و پرسنل اتاق عمل واجد شرایط ورود به مطالعه، در زمان نمونهگیری محدود بود (شامل تعداد تقریبا ۱۲۰ نفر دانشجو و ۲۰۰ نفر پرسنل اتاق عمل)، لذا از کلیه افراد تشکیل دهنده جامعه هدف اطلاعات جمعآوری گردید.
ابزار گردآوری دادهها:
ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش، پرسشنامه بود. پرسشنامه فرم چاپی خود- گزارشی طراحی شده برای کسب اطلاعاتی است که میتوانند از طریق پاسخهای مکتوب واحد پژوهش بدست آیند. اطلاعات بدست آمده از طریق پرسشنامه مشابه آن چیزی است که از طریق مصاحبه فراهم میشود، اما سوالات عمق کمتری دارند. واحد پژوهش نمیتواند ماهرانه پاسخها را بسازد یا برای واضحسازی پرسشها سوال کند و جمعآوری کننده دادهها نمیتواند از راهکارهای بررسی کاوشگرانه استفاده نماید. با این وجود پرسشنامهها به روشی ثابت ارائه میشوند و نسبت به مصاحبهها فرصت کمتری برای تورش وجود دارد (۸۳).
بخش اول پرسشنامه حاوی مشخصات فردی اجتماعی و شغلی مربوط به پرسنل و دانشجویان بود که بصورت جداگانه اطلاعاتی را در رابطه با سن، جنس، مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، وضعیت استخدام و … در مورد هر گروه فراهم میکرد و بخش دوم شامل سه پرسشنامه رضایت شغلی مینهسوتا برای پرسنل اتاق عمل، پرسشنامه نگرش تحصیلی برای دانشجویان و پرسشنامه بررسی جو اخلاقی بیمارستان اولسون برای هر دو گروه بود که در ادامه توضیحات لازم در مورد این سه پرسشنامه ارائه شده است.
۱- پرسشنامه بررسی جو اخلاقی بیمارستان اولسون[۸]: این پرسشنامه توسط Olson در سال ۱۹۹۸ تدوین شدهاست و حاوی ۲۶ آیتم در پنج حیطه همکاران (۴ آیتم)، پزشکان (۶ آیتم)، بیمارستان (۶ آیتم)، بیماران (۴ آیتم) و مدیران (۶ آیتم) میباشد. طبق این ابزار، برداشت افراد از جو اخلاقی حاکم در اتاقهای عمل در پنج سطح با استفاده از مقیاس لیکرت اندازهگیری شدند (۱= تقریبا هرگز/ ۲= بندرت/ ۳ = گاهی اوقات/ ۴ = اغلب/ ۵ = تقریبا همیشه) (۷). بدین ترتیب، حداقل نمره کل ممکن برای هر فرد ۲۶ و حداکثر آن ۱۳۰میباشد. این دامنه، برای هر حیطه متناسب با تعداد آیتمها متفاوت میباشد؛ بنابراین برای مقایسهپذیری بهتر، نمرات هر حیطه و نمرات کل با تقسیم بر تعداد آیتمها، استاندارد شده و همگی دارای دامنهای از ۱ تا ۵ شدند (۵۷). بر اساس تقسیمبندی MC Daniel عدد ۵/۳ به بالا نظر مساعد پرسنل نسبت به جو اخلاقی بیمارستان و نشانگر جو مثبت(مطلوب) است (۸۴). در بررسی اعتبار، این ابزار اعتبار درونی بالایی را نشان دادهاست. ابزار مورد نظر همچنین پایایی درونی بالایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بین ۹۲/۰- ۶۸/۰ برای پنج حیطه و برای کل پرسشنامه ۹۱/۰ نشان دادهاست (۷). همچنین پرسشنامه در سال ۱۳۸۳ توسط مبشر و همکاران به فارسی ترجمه شده و از پایایی مطلوب ۹۲/۰ برخوردار بودهاست (۸).
۲- پرسشنامه رضایت شغلی مینهسوتا[۹] (MSQ): فرم کوتاه شده پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتاست که در سال ۱۹۶۷ توسط Weiss و همکارانش تدوین شدهاست و شامل سه بعد رضایت درونی، بیرونی و کلی است. این پرسشنامه حاوی ۲۰ گویه در مورد وضعیت کاری است. رضایت درونی شامل گویههای ۱ تا ۱۲، رضایت بیرونی شامل گویههای ۱۳ تا ۱۸، رضایت کل شامل گویههای ۱۹ و۲۰ و همه ۱۸ گویه دیگر میباشد. رضایت شغلی افراد در پنج سطح با استفاده از مقیاس لیکرت اندازهگیری شدند (۱= کاملا ناراضی، ۲= ناراضی، ۳= نظری ندارم، ۴= راضی، ۵=کاملا راضی). بدین ترتیب دامنه نمرات پرسشنامه در محدوده بین ۲۰ تا ۱۰۰ میباشد. برای رتبه بندی نمرات از مقیاس صدکی استفاده میشود؛ بدین ترتیب نمراتی که در محدوده صدک ۷۵ و بالاتر قرار بگیرند، بهعنوان درجه بالای رضایت، نمرات در محدوده بین صدک ۲۶ تا ۷۴ بهعنوان سطح متوسط رضایت و بالاخره نمراتی که در محدوده صدک ۲۵ و پایینتر قرار گیرند، نشان دهنده سطح پایینتر رضایت شغلی هستند. در بررسی اعتبار، ضریب همبستگی در کل ۶/۰ محاسبه شدهاست که حاکی از اعتبار درونی بالای ابزار مورد نظر است. ضریب پایایی این ابزار بهطور میانگین برای رضایت درونی ۸۶/۰، رضایت بیرونی ۸/۰ و رضایت کلی ۹/۰ محاسبه شدهاست و نشان دهنده پایایی درونی بالای ابزار است (۵۹).
۳– پرسشنامه نگرش تحصیلی: این پرسشنامه توسط رجالی و همکاران در سال ۱۳۸۷ برای سنجش نگرش دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان طراحی شدهاست. این پرسشنامه حاوی ۲۶ آیتم بود (۳۶) که در این پژوهش، متناسب با رشته اتاق عمل و با کسب اجازه از صاحب پرسشنامه، تعدادی از آیتمهای پرسشنامه حذف شده و آیتمهای مورد نظر پ

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

ژوهشگر جایگزین شدند. همچنین، این آیتمها متناسب با واحدهای پژوهش مورد اصلاحات ظاهری قرار گرفتند. پاسخ به هر آیتم در این پرسشنامه با استفاده از مقیاس لیکرت ۵ درجهای میباشد (۱= کاملا مخالف، ۲= مخالف، ۳= بینظر، ۴= موافق، ۵= کاملا موافق) (۳۶). محدوده نمرات پرسشنامه نیز از ۲۶ تا ۱۳۰ تقسیمبندی شدهاست. لذا، باتوجه به محدوده نمرات، میانگین ۷۸ محاسبه گردید و برایناساس، امتیازات زیر ۷۸ بهعنوان نگرش منفی و امتیازات بیش از ۷۸ بهعنوان نگرش مثبت درنظر گرفته شدند (۴۷). پرسشنامه مورد نظر مورد اعتبار محتوایی قرار گرفتهاست و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ ۷/۰ محاسبه شدهاست (۳۶).
روش کار:
پس از تصویب این مطالعه در دانشگاه علوم پزشکی تبریز و بعد از مشخص کردن حجم نمونه برای گروههای مورد مطالعه و کسب اجازه از معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز و مسئولین محیطهای پژوهشی که شامل اداره آموزش دانشکده پرستاری مامایی تبریز و مدیر، حراست و دفاتر پرستاری بیمارستانهای مورد نظر بود، در مورد پرسنل اتاق عمل، پژوهشگر در شیفتهای مختلف صبح و عصر با اطلاع مترون و سوپروایزر هر شیفت به واحدهای پژوهش، مراجعه نموده و پس از معرفی خود و ارائه توضیحات لازم در مورد پژوهش و تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات آنها و کسب رضایت، پرسشنامهها بین واحدهای مورد پژوهش توزیع شد. به نمونهها یادآوری شد که پرسشنامهها را در طول شیفت و یا در فرصت مناسب تکمیل نمایند و در پایان شیفت پرسشنامهها توسط پژوهشگر جمعآوری شد.
در مورد دانشجویان نیز با هماهنگی قبلی با اداره آموزش دانشکده، برای هر یک از دانشجویان ورودیهای مختلف کلاس جداگانهای در نظر گرفته شد و پژوهشگر پس از معرفی خود و ارائه توضیحات لازم در مورد پژوهش و تاکید بر محرمانه بودن اطلاعات و کسب رضایت، پرسشنامهها بین واحدهای مورد پژوهش توزیع شد. در پایان این کلاسها، پرسشنامهها توسط پژوهشگر جمعآوری شد.
به شرکتکنندگان هر دو گروه نیز، اطلاع داده شد که هر زمان که بخواهند میتوانند از پژوهش خارج شوند.
تعیین اعتبار علمی (روایی)
برای تعیین اعتبار علمی ابزار گردآوری دادهها، از روشهای اعتبار صوری و محتوا استفاده شد. بررسی محتوای ابزار در تعیین روایی محتوایی آزمون، یکی از مهمترین بخشهای ارزیابی روایی یک ابزار است. هدف از این ارزیابی، پاسخ به این سوال است که آیا محتوای ابزار قابلیت اندازهگیری هدف تعریف شده را دارد یا خیر؟ اگرچه بسیاری از منابع، روایی صوری را نیز زیربخشی از روایی محتوایی مینامند، ولی در واقع این نوع ارزیابی فقط شامل این موضوع میشود که آیا ظاهر ابزار بهصورت مناسب برای ارزیابی هدف مورد نظر طراحی شده است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا ظاهر ابزار برای آزمودنیها، عوامل اجرایی و سایر مشاهدهگران مناسب طراحی شده است یا خیر (۸۵)؟ در این پژوهش نیز، پرسشنامهها از جهت صحت ترجمه انگلیسی به فارسی و تعیین روایی صوری و محتوایی به ۱۰ نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی تبریز داده شد؛ پس از دریافت نظرات و پیشنهادات اصلاحات لازم اعمال گردید.
تعیین اعتماد علمی (پایایی)
روش اندازهگیری متغیرها باید پایا باشد تا اختلافات واقعی پیدا شوند. در صورتی یک مقیاس پایاست که هر بار همان موقعیت یا عامل اندازهگیری میشود، نتیجه یکسانی ارائه دهد (۸۳).
در این پژوهش برای تعیین پایایی ابزارهای مورد استفاده، از دو روش آلفای کرونباخ و آزمون- باز آزمون استفاده شد؛ بدین منظور مطالعه راهنما بر روی ۲۰ نفر از پرسنل و ۲۰ نفر از دانشجویان اتاق عمل صورت گرفت. پایایی به روش آلفای کرونباخ برای پرسشنامه جو اخلاقی برای پرسنل ۸/۰ و برای دانشجویان اتاق عمل ۹/۰ تعیین شد. همچنین با این روش پایایی پرسشنامه رضایت شغلی ۷/۰ و نگرش تحصیلی ۸/۰ محاسبه گردید.
همچنین با انجام آزمون و باز آزمون، پایایی بعد از تکرارپذیری (ضریب همبستگی درون گروهی) تعیین شد که ضریب همبستگی درون گروهی برای جو اخلاقی مربوط به پرسنل ۹/۰ و مقدار این ضریب برای دانشجویان اتاق عمل ۸/۰ تعیین شد. همچنین با این روش ضریب بدست آمده برای پرسشنامه رضایت شغلی ۸/۰ و برای پرسشنامه نگرش تحصیلی ۸/۰ محاسبه گردید.
روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش، دادهها پس از جمعآوری و کدگذاری در نرمافزار SPSS نسخه ۱۸ تجزیه و تحلیل گردید. در آمار توصیفی از شاخصهای تمایل مرکزی و شاخصهای پراکندگی استفاده شده است. همچنین اطلاعات فردی- اجتماعی با استفاده از جداول توزیع فراوانی نشان داده خواهد شد.
در آمار استنباطی نیز، با توجه به اینکه هر سه متغیر اصلی مورد مطالعه در مقیاس رتبهای قرار داشتند، برای نمایش ارتباط میان جو اخلاقی با رضایت شغلی پرسنل و همچنین ارتباط جو اخلاقی با نگرش تحصیلی دانشجویان از ضریب همبستگی اسپیرمن و همچنین برای نشان دادن ارتباط این سه متغیر با مشخصات دموگرافیک واحدهای مورد پژوهش از آزمون کای دو استفاده شد.
ملاحظات اخلاقی
۱- تصویب طرح تحقیقات در شورای پژوهشی و معاونت پژوهشی دانشکده پرستاری مامایی تبریز
۲- کسب اجازه انجام پژوهش از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۳- کسب اجازه اخلاقی از کمیتهی منطقهای اخلاق بر پژوهش دانشگاه علوم پزشکی تبریز
۴- کسب اجازه از محیط انجام پژوهش
۵- معرفی خود و توضیح اهداف به واحدهای پژوهش و در نظر داشتن تمایل آنها جهت شرکت در پژوهش
۶-
دادن اطمینان به واحدهای پژوهش در مورد محرمانه ماندن اطلاعات اخذ شده با درج کردن کد به جای نام و نام خانوادگی آنها در پرسشنامه
۷- پر کردن فرم رضایتنامه کتبی توسط واحدهای پژوهش