تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگرانه اتخاذی توسط قانونگذار راجع به جرم پولشویی در حقوق ایران و امارات با تکیه بر اسناد بین الملل- قسمت 20

 • .گسن،ریموند،جرم شناسی كاربردی،ترجمه:كی نیا،مهدی،1370،ناشرمترجم،چاپ اول،ص133. ↑
 • .نجفی ابرند آبادی،علی حسین،پیشین. ↑
 • .آشوری،محمد،تقریرات درس جرم شناسی،كارشناسی ارشد دانشگاه تهران. ↑
 • .نجفی ابرندآبادی،علی حسین،پیشین. ↑
 • .ماده 14 كنوانسیون وین. ↑
 • .ماده15 كنوانسیون وین. ↑
 • .سلیمی،صادق،جنایات سازمان یافته فراملی،پیشین،ص 129. ↑
 • .آشوری،محمد،1379،آیین دارسی كیفری،انتشارات سمت،جلد 2،ص 206-205. ↑
 • .شمس ناتری،محمد ابراهیم،«اصل برائت و موارد عدول ازآن»،علوم جنایی:(مجموعه مقالات در تجلیل ازاستاد دكتر محمدآشوری)، پیشین،ص291. ↑
 • .بند 7 ماده 12 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 8 ماده 31 كنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑
 • .بوریكان،ژاك،پیشین،ص 329. ↑
 • .محقق داماد،سید مصطفی،1378،مباحثی از اصول فقه،دفتر سوم،مركز نشرعلوم اسلامی،ص 86. ↑
 • .بند 1 ماده 26 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 2 و3 ماده 26 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 4 ماده 26 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .ماده 37 كنوانسیون مبارزه با فساد مالی. ↑
 • .ماده 20 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .ماده 104 قانون آیین دادرسی كیفری 1378 و تبصره آن. ↑
 • .بند 1 (الف) ماده 12 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 3 ماده 12 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 4 ماده 12 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 1 (ب) ماده 12 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 4 ماده 12 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .سلیمی،صادق،آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن، پیشین،ص 395-394. ↑
 • .بند 3 ماده 14 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .اردبیلی،‌محمد علی،«معاضدت قضایی واسترداد مجرمان»،علوم جنایی(گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندر كاران مبارزه با مواد مخدر در ایران)،‌پیشین،ص‌305. ↑
 • .حسن زادی،‌علی،«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی»،مجله اقتصادی،‌ش 11،ص 38. ↑
 • عکس مرتبط با اقتصاد

 • 2.Joseph Myers, loc.cit. ↑
 • .اردبیلی،محمد علی،معاضدت قضایی و استرداد مجرمان،پیشین،ص 297. ↑
 • .ماده 8 مصوبه مجلس درخصوص مبارزه با پولشویی. ↑
 • .بند 1 ماده 7 كنوانسیون وین و بند 1 ماده 18 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 2 ماده 7 كنوانسیون وین. ↑
 • .بند 10 ماده 7 كنوانسیون وین. ↑
 • .بند 12 ماده 7 كنوانسیون وین. ↑
 • .بند 6و7 ماده 7 كنوانسیون وین. ↑
 • .بند 1 ماده 18 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .مدنی،سید جلال الدین،1378،آیین دادرسی كیفری،انتشارات پایدار،چاپ اول،ص 208. ↑
 • .خالقی علی،1383،«انتقال محكومان: تحولی بزرگ درشناسایی اعتباراحكام كیفری خارجی در ایران»،مجله دانشكده حقوق وعلوم سیاسی، ش 64،ص 18-17. ↑
 • .بند 11 ماده 18 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .بند 12 ماده 18 كنوانسیون پالرمو. ↑<
  /a>
 • .بند 18 ماده 18 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .گلدوزیان،ایرج،پیشین،ص 126. ↑
 • .شهری،غلامرضا؛ستوده جهرمی،سروش،1373،نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل كیفری، انتشارات روزنامه رسمی كشور،جلد 1،ص 709،نظریه شماره 10304/7- 26/9/1371. ↑
 • .آزمایش،علی،سال تحصیل 1382-1381،تقریرات درس حقوق جزای بین‌الملل،كارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران. ↑
 • .بند 2 ماده 6 كنوانسیون وین. ↑
 • .بند 3 ماده 6 كنوانسیون وین. ↑
 • .بند 5 ماده 6 كنوانسیون وین. ↑
 • .بند 7 ماده 6 كنوانسیون وین. ↑
 • .جرم تلقی شدن عملی كه برای آن تقاضای استرداد می‌شود، در هر دو كشور متقاضی و طرف تقاضای استرداد. ↑
 • .بند 9 ماده 16 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • 2.Aut dedere aut judicare. ↑
 • .آخوندی،محمود،1377،آیین دادرسی كیفری،چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،جلد2،چاپ پنجم،ص316. ↑
 • .موضوع ماده 19 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .موضوع ماده 27 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .موضوع ماده 28 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .موضوع ماده 29 كنوانسیون پالرمو. ↑
 • .«در چرخه معاملات ملی:‌تلاش دولتها برای مبارزه با پاكسازی پول »،برگرفته از نشریه تایمزمالی،ترجمه:جسمی،یوسف،فصلنامه بانك صادرات،ش 8 ،ص60. ↑
 • .نهج البلاغه،حکمت 150. ↑
 • .کهف/ 104 و 103. ↑

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *