تأثیر حاکمیت شرکتی و مدیریت سود برکیفیت سود- قسمت ۳

۲-۱۲-۲٫ دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی ۶۷
۳-۱۲-۲٫ سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت ۶۸
۴-۱۲-۲٫ سرمایه گذاران نهادی و حاکمیت شرکتی ۶۹
۳-۲٫ گفتار دوم: مدیریت سود ۷۰
۱-۳-۲٫ مفاهیم مدیریت سود ۷۰
۲-۳-۲٫ مبانی نظری مربوط به مدیریت سود ۷۱
۳-۳-۲٫ انگیزه های مدیریت سود ۷۵
۱-۳-۳-۲٫ قرارداد بین مدیران و مالکان ۷۵
۲-۳-۳-۲٫ قرارداد بین مدیران و بستانکاران ۷۵
۳-۳-۳-۲٫ انگیزه های سیاسی ۷۶
۴-۳-۳-۲٫ انگیزه های مالیاتی ۷۷
۵-۳-۳-۲٫ تغییرات در مدیران ارشد اجرایی ۷۷
۶-۳-۳-۲٫ انگیزه های مربوط به نخستین عرضه عمومی ۷۸
۷-۳-۳-۲٫ کاستن هزینه های معاملاتی ۷۸
۸-۳-۳-۲٫ برآوردن انتظارات ۷۸
۴-۳-۲٫ مدیریت سود خوب بر مدیریت سود بد ۷۹
۵-۳-۲٫ الگوهای مدیریت سود ۸۰
۱-۵-۳-۲٫ الگوهای بدست آوردن آرامش ۸۱
۲-۵-۳-۲٫ الگوی حداکثر کردن سود ۸۱
۳-۵-۳-۲٫ الگوی حداقل کردن سود ۸۲
۴-۵-۳-۲٫ الگوی هموارسازی سود ۸۲
۴-۲٫ پیدایش نظریه کیفیت سود ۸۳
۱-۴-۲٫ مفهوم کیفیت سود ۸۴
۲-۴-۲٫ معیارهای اندازه گیری کیفیت سود ۸۷
۵-۲٫ تاریخچه مطالعاتی ۸۸
فصل سوم: روش تحقیق
۱-۳٫ مقدمه ۹۳
۲-۳٫ فرضیه های تحقیق ۹۳
۳-۳٫ متغیرهای پژوهش و شیوه محاسبه آنها ۹۴
۱-۳-۳٫ متغیرهای مستقل ۹۴
۲-۳-۳٫ متغیرهای وابسته ۹۵
۴-۳٫ شیوه‌ی اندازه گیری متغیرها ۱۰۲
۵-۳٫ جامعه آماری ۱۰۲
۶-۳٫ روش جمع آوری اطلاعات و داده ها ۱۰۴
۱-۶-۳٫ منبع اطلاعات ۱۰۴
۲-۶-۳٫ آماده سازی اطلاعات ۱۰۵
۷-۳٫ روش شناختی تحقیق (تجزیه و تحلیل داده ها) ۱۰۵
۸-۳٫ تابع آماره ۱۰۷
۱-۸-۳٫ آزمون کولموگوروف- اسمیرنوف (KS) 107
۲-۸-۳٫ تحلیل رگرسیون ۱۰۷
۴-۸-۳٫ معادله خط ۱۰۸
۵-۸-۳٫ ضریب همبستگی پیرسون ۱۰۸
۶-۸-۳٫ آزمون دوربین واتسون ۱۱۱
۹-۳٫ نرم افزارهای تجزیه و تحلیل ۱۱۳
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
۱-۴٫ مقدمه ۱۱۶
۲-۴٫ شاخص های توصیفی متغیرها ۱۱۶
۳-۴٫ آزمون فرضیه ها ۱۱۸
۱-۳-۴٫ آزمون فرضیه اول ۱۱۸
۲-۳-۴٫ آزمون فرضیه دوم ۱۲۶
۳-۳-۴٫ آزمون فرضیه سوم ۱۳۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵٫ مقدمه ۱۴۴
۲-۵٫ نتایج حاصل از آزمون فرضیات ۱۴۴
۱-۲-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه اول ۱۴۵
۲-۲-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه دوم ۱۴۶
۳-۲-۵٫ نتیجه آزمون فرضیه سوم ۱۴۷
۳-۵٫ پیشنهادها ۱۴۸
۱-۳-۵٫ پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش ۱۴۸
۲-۳-۵٫ پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۱۴۹
منابع
منابع فارسی ۱۵۱
منابع انگلیسی ۱۵۵
پیوست ۱۵۸

 

جهت دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

 

فصل اول

 

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱٫ مقدمه:
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام[۱] در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه ۱۹۹۰ وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه ۱۹۹۰ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[۲] در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی[۳] درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی[۴] و …دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال ۲۰۰۴ است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
عکس مرتبط با اقتصاد

 

 

  • تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی

 

  • حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
  • تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

  • رفتاریکسان با سهامداران

 

  • نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی

 

  • افشاء و شفافیت

 

 • مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *