تعیّن‌بخشی بافت قریب: وجود تبلیغات منفی علیه برنامه هسته‌ای ایران
تعیّن‌بخشی بافت بعید: گزارش‌ها و قطع‌نامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

ضرورت غیرامنیتی کردن و تلاش به منظور تردید در پاره‌گفتار امنیتی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در دوره تسلط حکومت اصول‌گرا بر ایران احساس می‌شد. این ضرورت می‌بایست در دو بُعد زبانی و جسمانی محقق می‌گشت. بدین معنا که جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو باید با توسل به تعامل با تمامی بازیگران امنیتی کننده (اعضای دائم شورای امنیت)، به اقناع آنان می‌پرداخت و از سوی دیگر از تهدیدکنندگی برنامه هسته‌ای خود می‌کاست. آن‌چه در عمل به وقوع پیوست، حذف گزینه تعامل با غرب در چهارچوب آموزه استکبارستیزی و ادامه فعالیت‌غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم مبتنی بر ارزش عدالت‌خواهی و استقلال بود. حاصل موارد فوق، استمرار امنیتی شدن و مدیریت تهدید با اتکا به تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد.
فهرست منابع
الف) کتب فارسی
ادیب‌زاده، مجید (1387)، زبان، گفتمان و سیاست خارجی: دیالکتیک بازنمایی از غرب در جهان نمادین ایرانی، تهران: اختران.
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا (۱۳۸۸) گفتمان عدالت و معنویت : درآمدی بر رویکرد دکتر محمود احمدی‌نژاد در اندیشه، تهران : خانه کتاب‏
بوردیو، پی‌یر، نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار، 1380.
بوزان، بری و ویور، الی (1388) مناطق و قدرت‌ها، ترجمه رحمن قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، بری و دیگران (1386) چهارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دریفوس، هیوبرت، رابینو، پل (1376) میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
ده‍ق‍ان‍ی‌ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، سید ج‍لال‌ (1384) ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‍ی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: روزن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1388) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
روحانی، حسن (1390) امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، تهران: مرکز پژوهشات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سرل، جان (1385) افعال گفتاری، ترجمه محمدعلی عبدالهی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
سلطانی، علی‌اصغر (1384) قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
صدقی، ابوالفضل (۱۳۹۱) 
فرکلاف، نورمن (1379) ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان، ترجمه ف‍اطم‍ه‌ ش‍ای‍س‍ت‍ه‌پ‍ی‍ران‌ و دی‍گ‍ران، تهران: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پژوهش‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا.
فکوهی، ناصر(1381) تاریخ اندیشه‌ و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران، نشر نی.
مالکی، مسعود (1386) «نگاهی به روابط هسته‌ای ایران و آلمان» در تاریخچه انرژی هسته‌ای در ایران و جهان، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، 141-127.
هدایتی خمینی، عباس(1386) «سوابق همکاری‌های هسته‌ای ایران و فرانسه» در تاریخچه انرژی هسته‌ای در ایران و جهان، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، 123-109.
وودوارد، ب‍اب (1384) ‌طرح‌ ح‍م‍ل‍ه، م‍ت‍رج‍مان م‍ظاه‍ری‌، م‍ه‍ن‍از و پ‍ی‍روز، س‍م‍ی‍ه‌، تهران: لبیب.
ب) مقالات فارسی
انصاری، منصور، طاهرخانی، فاطمه(1389) «بررسی نظریه زبان و قدرت نمادین پیر بوردیو»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی 1(3): 65-51
بابایی، رسول (1389) امکانات سیاسی در نظریه جامعه‌شناختی بوردیو: تولید نظریه سیاسی، فصلنامه سیاست 41(3): 56-39.
حقیقت، سید صادق و بستانی، احمد (1381) «ملاحظاتی درباره کتاب قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام»، نامه مفید 32(4): 193-171.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1386) «گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور در سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد»، فصلنامه دانش سیاسی 5(1): 98-67.
ج) سایت‌های فارسی
ابطحی، محمدعلی(1380) سخنان مغرضانه بوش علیه ایران: شما یا با ما هستید یا علیه ما، 21 دی، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 28 خرداد 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1384) احمدي‌نژاد: نيازمند انسجام، برنامه‌ نو و چند تصميم بزرگ هستيم، 30 خرداد، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1385 الف) دنيا با انسان‌هاي فاسد ، غير موحد و شهوت‌ران به صلح نمي‌رسد، 10 مرداد، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1385 ب) متن كامل گفت‌وگوي رييس جمهور با شبكه‌ي سي.بي.اس، 25 مرداد، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1385 ج)، ، 29 شهریور، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1386) رئيس جمهور: رمز پيروزي در مسائل مختلف به ويژه موضوع هسته اي، ايستادگي است، 18 مهر، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1389) از حضوردر جلسه 5+1 ابايي نداريم بيانيه تهران با پاسخ بي‌ادبانه يعني صدورقطعنامه مواجه شد، ۲۹ شهریور،www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
خامن

این نوشته را هم بخوانید :   تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389 1380)- قسمت ...

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ه‌اي، آيت‌اله سید علی (1388) بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع)، 1 فروردین، دسترسی در:www.khamenei.ir (بازدید در 12 تير 1392).