فایل – تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389 1380)- قسمت 34

تعیّن‌بخشی بافت قریب: وجود تبلیغات منفی علیه برنامه هسته‌ای ایران
تعیّن‌بخشی بافت بعید: گزارش‌ها و قطع‌نامه‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

ضرورت غیرامنیتی کردن و تلاش به منظور تردید در پاره‌گفتار امنیتی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز در دوره تسلط حکومت اصول‌گرا بر ایران احساس می‌شد. این ضرورت می‌بایست در دو بُعد زبانی و جسمانی محقق می‌گشت. بدین معنا که جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو باید با توسل به تعامل با تمامی بازیگران امنیتی کننده (اعضای دائم شورای امنیت)، به اقناع آنان می‌پرداخت و از سوی دیگر از تهدیدکنندگی برنامه هسته‌ای خود می‌کاست. آن‌چه در عمل به وقوع پیوست، حذف گزینه تعامل با غرب در چهارچوب آموزه استکبارستیزی و ادامه فعالیت‌غنی‌سازی و بازفرآوری اورانیوم مبتنی بر ارزش عدالت‌خواهی و استقلال بود. حاصل موارد فوق، استمرار امنیتی شدن و مدیریت تهدید با اتکا به تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شد.
فهرست منابع
الف) کتب فارسی
ادیب‌زاده، مجید (1387)، زبان، گفتمان و سیاست خارجی: دیالکتیک بازنمایی از غرب در جهان نمادین ایرانی، تهران: اختران.
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا (۱۳۸۸) گفتمان عدالت و معنویت : درآمدی بر رویکرد دکتر محمود احمدی‌نژاد در اندیشه، تهران : خانه کتاب‏
بوردیو، پی‌یر، نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار، 1380.
بوزان، بری و ویور، الی (1388) مناطق و قدرت‌ها، ترجمه رحمن قهرمان‌پور، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بوزان، بری و دیگران (1386) چهارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دریفوس، هیوبرت، رابینو، پل (1376) میشل فوکو فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، ترجمه حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
ده‍ق‍ان‍ی‌ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، سید ج‍لال‌ (1384) ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‍ی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: روزن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1388) سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: سمت.
روحانی، حسن (1390) امنیت ملی و دیپلماسی هسته‌ای، تهران: مرکز پژوهشات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
سرل، جان (1385) افعال گفتاری، ترجمه محمدعلی عبدالهی، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
سلطانی، علی‌اصغر (1384) قدرت، گفتمان و زبان: سازوکارهای جریان قدرت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: نشر نی.
صدقی، ابوالفضل (۱۳۹۱) 
فرکلاف، نورمن (1379) ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان، ترجمه ف‍اطم‍ه‌ ش‍ای‍س‍ت‍ه‌پ‍ی‍ران‌ و دی‍گ‍ران، تهران: وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و پژوهش‍ات‌ رس‍ان‍ه‌ه‍ا.
فکوهی، ناصر(1381) تاریخ اندیشه‌ و نظریه‌های انسان‌شناسی، تهران، نشر نی.
مالکی، مسعود (1386) «نگاهی به روابط هسته‌ای ایران و آلمان» در تاریخچه انرژی هسته‌ای در ایران و جهان، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، 141-127.
هدایتی خمینی، عباس(1386) «سوابق همکاری‌های هسته‌ای ایران و فرانسه» در تاریخچه انرژی هسته‌ای در ایران و جهان، تهران: وزارت امور خارجه، مرکز اسناد و تاریخ دیپلماسی، 123-109.
وودوارد، ب‍اب (1384) ‌طرح‌ ح‍م‍ل‍ه، م‍ت‍رج‍مان م‍ظاه‍ری‌، م‍ه‍ن‍از و پ‍ی‍روز، س‍م‍ی‍ه‌، تهران: لبیب.
ب) مقالات فارسی
انصاری، منصور، طاهرخانی، فاطمه(1389) «بررسی نظریه زبان و قدرت نمادین پیر بوردیو»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی 1(3): 65-51
بابایی، رسول (1389) امکانات سیاسی در نظریه جامعه‌شناختی بوردیو: تولید نظریه سیاسی، فصلنامه سیاست 41(3): 56-39.
حقیقت، سید صادق و بستانی، احمد (1381) «ملاحظاتی درباره کتاب قدرت، دانش و مشروعیت در اسلام»، نامه مفید 32(4): 193-171.
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال (1386) «گفتمان اصول‌گرایی عدالت‌محور در سیاست خارجی دولت احمدی‌نژاد»، فصلنامه دانش سیاسی 5(1): 98-67.
ج) سایت‌های فارسی
ابطحی، محمدعلی(1380) سخنان مغرضانه بوش علیه ایران: شما یا با ما هستید یا علیه ما، 21 دی، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 28 خرداد 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1384) احمدي‌نژاد: نيازمند انسجام، برنامه‌ نو و چند تصميم بزرگ هستيم، 30 خرداد، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1385 الف) دنيا با انسان‌هاي فاسد ، غير موحد و شهوت‌ران به صلح نمي‌رسد، 10 مرداد، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1385 ب) متن كامل گفت‌وگوي رييس جمهور با شبكه‌ي سي.بي.اس، 25 مرداد، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1385 ج)، ، 29 شهریور، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1386) رئيس جمهور: رمز پيروزي در مسائل مختلف به ويژه موضوع هسته اي، ايستادگي است، 18 مهر، دسترسی در: www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
احمدی‌نژاد، محمود (1389) از حضوردر جلسه 5+1 ابايي نداريم بيانيه تهران با پاسخ بي‌ادبانه يعني صدورقطعنامه مواجه شد، ۲۹ شهریور،www.isna.ir (بازدید در 12 تير 1392).
خامن

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

ه‌اي، آيت‌اله سید علی (1388) بيانات در جمع زائران و مجاوران حضرت امام رضا (ع)، 1 فروردین، دسترسی در:www.khamenei.ir (بازدید در 12 تير 1392).