تأثیر امنیتی شدن بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (1389 1380)- قسمت 11

ب) وجه راهبردی: این وجه ناظر به استفاده از مصنوعات اکتشافی(همچون تمثیل‌ها، استعاره‌ها، کنایه‌ها، احساسات یا کلیشه‌ها) توسط بازیگر امنیتی کننده برای تسهیل در بسیج مخاطبان است.
ج) دیسپوزیتیف امنیتی کردن که متشکل از کردارها و ابزارهای امنیتی کردن است.
د) سیاست‌گذاری‌هایی که بواسطه امنیتی کردن انجام شده است.
2.3.1.3. سطح بافت
از آن حیث که امکان بروز و محدود شدن گفتمان‌ها در یک بافت مهیا می‌شود، گفتمان‌های تهدیدآمیز هم در بافت‌های خاص امکان بروز دارند. بنابراین برای فهم امنیتی کردن موضوعات، ضروری است فهم عمیقی از بافت و زمینه خلق آن گفتمان داشته باشیم. بالزاک با اتکا به تأملات وِدرِل[117]، تجزیه و تحلیل بافت را در قالب بافت قریب[118] و بافت بعید[119] انجام می‌دهد(2011b: 37).
فیلیپس و هاردی در قیاس با ودرل این‌دو نوع بافت را به گونه‌ای شیواتر توضیح می‌دهند. بدین ترتیب که بافت قریب ناظر به جنبه‌های بلافصل[120] تعامل است و در ارتباط با شرایط، موقعیت یا ژانر تعاملی میان مشارکین می‌باشد. حال آن‌که بافت بعید، جنبه‌های بیرونی‌تر تعامل همچون عوامل اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تاریخی و نظایر آن را شامل می‌شود(Phillips and Hardy, 2002: 19).
بافت قریب و بافت بعید، در علم معنی‌شناسی کاربردی تا حدی معادل «بافت متن» و «بافت موقعیتی» در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس در بافت متن، به واحدهای زبانی، محیط بلافصل و كل نظام زبانی توجه می‌شود اما در بافت موقعیتی، جهان خارج و شرایط محیطی حاکم بر گوینده و شنونده مورد تأکید قرار می‌گیرد(صفوی، 1390: 166). این تقسیم‌بندی مورد توجه نورمن فرکلاف نیز قرار گرفته است که در پژوهش حاضر با تکیه بر رهیافت انتقادی به تحلیل گفتمان، بافت در این چهارچوب ارزیابی می‌گردد.
2.3.2. روش پژوهش در امنیتی کردن
به طور کلی چهار روش[121] «تحلیل گفتمان»، «بوم نگاری»، «روندیابی»[122] و «تحلیل محتوا» در تحلیل امنیتی کردن قابل استفاده است که متناسب با رویکرد جامعه‌شناختی مکتب پاریس به امنیتی کردن و توجه به سه سطح تحلیل «کارگزار»، «بافت» و «کنش»، در نهایت روش تحلیل انتقادی گفتمان مبتنی بر قرائت نورمن فرکلاف از قابلیت تبیین و توصیف بهتری برخوردار است[123]. هرچند در تکمیل این روش، در پژوهش حاضر، از شیوه تحلیل محتوای کمی نیز بهره گرفته شده است. در این بخش از نوشتار به اختصار روش تحلیل انتقادی گفتمان نورمن فرکلاف توضیح داده می‌شود.
تحلیل انتقادی گفتمان- رهیافت نورمن فرکلاف
به طور کلی فرکلاف سه مرحله را برای تحلیل گفتمان بر می‌شمرد که عبارتند از «توصیف متن» که شامل آشکارسازی گزاره‌ها و مواضع ایدئولوژیک متن می‌باشد؛ «تفسیر» که بواسطه آن تعامل بین متن و بافت به تصویر کشیده می‌شود؛ و «تبیین» که به کمک آن تأثیر دو سویه ساختارها بر گفتمان و گفتمان بر ساختارها مشخص می‌گردد.
الف) توصیف متن
در مرحله «توصیف» با تمرکز بر واژه‌ها و وجوه دستوری و تحلیل زبان‌شناختی متن 10 سؤال مطرح می‌کند که در ادامه بیان می‌شود.( فرکلاف، ۱۳۷۹: 171-170). فرکلاف این سؤالات را بازگو کننده ویژگی‌های صوری متن می‌داند.
الف-1- واژگان
کلمات واجد کدام یک از ارزش‌های تجربی هستند؟
در طبقه‌بندی آن‌ها از کدام طرح‌ها استفاده شده است؟
آیا می‌توان از عبارت‌بندی دگرسان یا عبارت‌بندی افراطی سخن گفت؟
چه نوع روابط معنایی (هم‌معنایی، شمول معنایی، تضاد معنایی) به لحاظ ایدئولوژیک معنادار بین کلمات وجود دارد؟
کلمات واجد کدام ارزش‌های رابطه‌ای هستند؟
آیا عباراتی وجود دارند که دال بر حسن تعبیر باشند؟
آیا کلماتی وجود دارند که که به صورت آشکارا رسمی یا محاوره‌ای باشند؟
کلمات واجد کدام ارزش‌های بیانی هستند؟
در کلمات از کدام استعاره‌ها استفاده شده است؟
الف-2- دستور
ویژگی‌های دستوری واجد کدام ارزش‌های تجربی هستند؟
چه نوع فرایندها و مشارکینی مسلط هستند؟
آیا کنشگری نامشخص است؟
آیا فراینده همان‌هایی هستند که به نظر می‌رسند؟
آیا از فرایند اسم‌سازی استفاده شده است؟
جملات معلوم هستند یا مجهول؟
جملات مثبت هستند یا منفی؟
ویژگی‌های دستوری واجد کدام ارزش‌های رابطه‌ای هستند؟
از کدام وجه‌ها (خبری، پرسشی دستوری، امری) استفاده شده است؟
آیا ویژگی‌های مهم وجهیتِ رابطه‌ای وجود دارند؟
آیا از ضمیرهای ما و شما استفاده شده است و اگر پاسخ مثبت است، نحوه استفاده از آن‌ها چگونه بوده است؟
ویژگی‌های دستوری واجد کدام ارزش‌های بیانی هستند؟
آیا ویژگی‌های مهم وجهیتِ بیانی موجودند؟
جملات (ساده) چگونه به یکدیگر متصل شده‌اند؟
از کدام کلمات ربطی منطقی استفاده شده است؟
آیا جملات مرکب از مشخصه‌های همپایگی یا وابستگی برخوردارند؟
برای ارجاع به داخل و بیرون متن از چه ابزارهایی استفاده شده است؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.