مقاله دانشگاهی – بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم تولید …

(۳-۱۸)

در فرایندی که در طی آن حجم سیستم افزایش مییابد (V2>V1)، کار (V2>V1)pکه بر روی محیط انجام میگیرد برای استفاده در دسترس نمیباشد ولی هنگامی که دوباره سیستم به حجم اولیهاش (V1) باز میگردد این کار قابل بازیافت میباشد.
بخشی از اگزرژی که برای یک سیستم حرارتی واقعی تامین میشود به علت بازگشت ناپذیریهای داخلی سیستم تخریب میگردد. مقدار تخریب اگزرژی ED برابر است با حاصلضرب میزان تولید آنتروپی، Sgen ، در داخل سیستم و در دمای محیط T0:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

(۳-۱۹)

بنابراین تخریب اگزرژی هم میتواند از طریق تولید آنتروپی و با بکار بردن بالانس آنتروپی محاسبه گردد و یا مستقیماً از بالانس اگزرژی محاسبه میشود. در یک فرایند ایده آل مقدار ED برابر صفر خواهد بود.رابطهی (۳-۱۹) به تئوری گوی- استودلا معروف است.
۳-۲-۲-۲ بالانس اگزرژی برای حجم کنترل
انتقال اگزرژی از مرزهای یک حجم کنترل میتواند بواسطه جریانهای مواد و یا انتقال انرژی از طریق کار یا حرارت صورت گیرد. شکل کلی بالانس اگزرژی برای یک حجم کنترل که دارای چندین جریان ورودی و خروجی باشد بصورت زیر خواهد بود:

(۳-۲۰)

که در رابطهی فوق و نرخ انتقال اگزرژی کلی در ورودیها و خروجیهای حجم کنترل میباشد. ترم نشان دهندهی نرخ انتقال حرارت بر روی مرزهای حجم کنترل و تحت دمای میباشد. نرخ انتقال اگزرژی مرتبط با آن ، عبارت است از:

(۳-۲۱)

نرخ انتقال اگزرژی مربوط است به نرخ انتقال انرژی بواسطه کار و کار جریان و بصورت زیر محاسبه میگردد: