پژوهش – بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم تولید …

اگزرژی شیمیایی استاندارد یک ماده که در شرایط محیط قرار ندارد، با در نظر گرفتن انجام یک واکنش برگشت پذیر بین آن ماده و سایر موادی که اگزرژی شیمیایی استاندارد آنها مشخص است، قابل محاسبه خواهد بود. در فرآیندهای تبدیل انرژی محاسبهی اگزرژی شیمیایی سوختهای فسیلی از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد.
شکل (۳-۱) یک دستگاه واکنشگر فرضی بازگشت پذیر، ایزوترم و ایزوبار را نشان میدهد که در آن یک سوخت در طی فرایندی پایدار بطور کامل با اکسیژن واکنش انجام داده و CO2 و H2O و SO2 و N2 تولید میگردد. چنین فرض میشود که تمامی مواد بصورت غیرمخلوط در دمای و فشار وارد شده و خارج میگردند.
 
شکل ۳-۱ : وسیلهای برای ارزیابی اگزرژی شیمیایی یک سوخت
اگزرژی شیمیایی یک سوخت فسیلی برحسب مول با استفاده از بالانس آنتروپی، انرژی و اگزرژی برای واکنش برگشت پذیر فوق الذکر میتواند محاسبه گردد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

(۳-۹)

که در رابطهی فوق:

(۳-۱۰)
(۳-۱۱)
(۳-۱۲)
(۳-۱۳)

I= , O, CO, H2O , SO, N2
K=O, CO, H2O , SO, N2
در اینجا و و به ترتیب نشان دهنده آنتالپی مولار، آنتروپی مولار، و تابع گیبس برای واکنش احتراق بازگشت پذیر سوخت با اکسیژن میباشند. واکنش احتراق بازگشت پذیر سوخت با اکسیژن میباشند. ارزش حرارتی مولار بالای سوخت و vk (vi ) ضریب استوکیومتریک مادهی k ام (i ام) موجود در این واکنش میباشد. ارزش حرارتی بالا، اصلیترین جزء تشکیل دهندهی اگزرژی شیمیایی یک سوخت فسیلی میباشد. برای محاسبهی سریع، میتوان اگزرژی شیمیایی مولار یک سوخت فسیلی را به کمک ارزش حرارتی مولار بالای آن بصورت زیر تخمین زد: