بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم تولید …

در رابطهی (۲-۶۹)،  نشاندهندهی فشار بخار احیاست. PCF و TCF نیز بهترتیب ضریب تصحیح[۱۶] فشار بخار احیا و ضریب تصحیح دمای بخار مکششده هستند. روابط (۲-۷۰) و (۲-۷۱) برای محاسبهی این دو ضریب معرفی میشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۷۰)
(۲-۷۱)

در روابط (۲-۷۰) و (۲-۷۱)،  برحسب (kPa) و Tev برحسب  است. روابط مذکور صرفاً برای بخار آب و در محدودههای زیر برقراراند ]۱۳ [:
حال که مقدار جدید برای نسبت مکش، فشار بخار مکش و فشار بخار خروجی از ترموکمپرسور بهدست آمد با سعی و خطا و تکرار، مقادیر نهایی صحیح بهدست میآیند. الگوریتم دقیق حل در قسمت بعد توضیح داده میشود.
۲-۴ روابط ترمودینامیکی استفاده شده برای آب ، بخار و محصولات حاصل از احتراق
۲-۴-۱ روابط ترمودینامیکی استفاده شده برای آب ، بخار
برای محاسبهی خواص ترمودینامیکی آب و بخار ابتدا از رابطهی پیشنهادی ایروین و لیلی[۸] استفاده شد. با اینکه روابط پیشنهادی آنها، از دقت خوبی برخوردار است، ولی خطای کم موجود در این روابط به دلیل استفادهی چند باره از این روابط در طول برنامه موجب افزایش درصد خطا در برنامه شده و اختلافهایی در نتایج حاصل به وجود خواهد آورد از این رو برای بهبود نرمافزار، از روابط IAPWS – IF97 استفاده میشود.
روابط IAPWS – IF97 که در سال ۱۹۹۷ توسط انجمن بینالمللی خواص آب و بخار تولید شده است، آخرین و دقیقترین روابطی است که میتوان با استفاده از آن، خواص ترمودینامیکی آب و بخار را محاسبه نمود. در این زیر برنامه با مشخص بودن فشار و یکی از پارامترهای دما، آنتالپی یا آنتروپی بقیهی خواص مشخص میشود. روابط ارائه شده در این استاندارد بسیار دقیق بوده و اعداد آن تا ۱۴ رقم دقت دارد. البته برای تحلیل چرخههای نیروگاه حرارتی، نیازی به این دقت نیست. ولی، دقت کافی استاندارد IAPWS – IF97 میتواند، کیفیت و صحت جوابهای ما را تضمین نماید.
دراستاندارد IAPWS – IF97 نواحی ترمودینامیکی آب و بخار را بر اساس دما و فشار به پنج منطقه تقسیم نموده است (شکل ۲-۹) در نواحی ۱،۲و ۵ از تابع انرژی آزاد گیپس g(P,T) و در ناحیهی ۳ از تابع انرژی آزاد هلمهولتز ƒ(ρ,T) و در ناحیهی ۴ از فشار اشباع Ps(T) برای یافتن دیگر خواص ترمودینامیکی استفاده شده است. برای نواحی ۱،۲ و ۴ نیز روابط برگشتی برای یافتن دما، در حالتی که به جای دما، آنتالپی مشخص باشد نوشته شده است.
تقسیم بندی روابط استاندارد IAPWS – IF97 به صورت زیر است:
منطقه ۱ برای حالت مایع از پایین به فشار ۱۰۰مگاپاسکال و تا دمای بحرانی
منطقه ۲ برای بخار و حالت گاز ایده آل است تا دمای ۸۰۰ درجهی سانتی گراد
منطقه ۳ برای دولت ترمودینامیکی در اطراف نقطه بحرانی
منطقه ۴ برای منحنی اشباع (مایع بخار تعادل)
منطقه ۵ برای دماهای بالاتر ۱۰۷۳٫۱۵ کلوین (۸۰۰ درجه سانتیگراد) تا ۲۲۷۳٫۱۵ کلوین (۲۰۰۰ درجه سانتیگراد) و فشار تا ۱۰ مگاپاسکال (۱۰۰ بار).
 
شکل ۲-۹: نمودار ناحیه بندی برای معادلات حاکم در روش IAPWS-IF97
روابط استاندارد IAPWS – IF97 در پیوست آمده است. تمامی روابط پیشنهادی توسط استاندارد IAPWS – IF97 به صورت سری توانی آمده است که کار محاسبات را تا حد زیادی ساده کرده است.
۲-۴-۲ روابط ترمودینامیکی استفاده شده برای مخلوط دود ورودی به بویلر بازیاب حرارت
برای روابط دود عبوری از بویلر بازیاب از روابط پیشنهادی ایروین و لیلی استفاه شده است زیرا دارای خطای کمی می باشد و چون روابط دود در بویلر برای هر مرحله تنها یک بار استفاده میشود تجمع خطا برای گازها وجود ندارد در نتیجه خطای موجود در این روابط اضافه نخواهد شد.
روابط ایروین ولیلی برای محاسبه خواص گازها نیز به طور کامل در پیوست آمده است. با استفاده از آنالیز گازهای ورودی به بویلر بازیاب، آنتالپی یا حرارت مخصوص فشار ثابت برای گازهای ایدهآل موجود در آنالیز دود از این روابط قابل محاسبه خواهد بود.
روابط محاسبهی آنتروپی محصولات حاصل از احتراق که در آنالیز اگزرژی مورد استفاده قرار گرفته است نیز با استفاده از مرجع [۱۶] محاسبه شده است. مقادیر خطای این روش در جدول (۲-۳) نشان شده است.
جدول ۲-۳ مقادیر خطا در محاسبات آنتروپی دود