بهینه سازی ترمواکونومیک و اگزرژو اکونومیک بویلربازیاب حرارت سیکل ترکیبی و سیستم تولید …

در این رابطه  ،  و  بهترتیب دماهای بخار تولیدی افکت آخر و ورودی به کندانسور، آب تغذیه (خروجی گرمشده آب دریا از کندانسور) و آب دریا است. همچنین مقدار  معرفیشده در اینجا اندکی با رابطهی معرفیشده برای افکتها متفاوت است که بهشکل زیر تعریف میگردد:

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

(۲-۵۶)

ضریب انتقال حرارت آب در حال گرم شدن درون لولههای کندانسور:
ضریب انتقال حرارت آب شور داخل لوله برای سیستمهای آبشیرینکن توسط وانگنیک بهشکل زیر ارائه شده است]۱۳ [:

(۲-۵۷)

در رابطهی بالا، T دمای میانگین ورودی و خروجی آب شور کندانسور است که بهصورت  تعریف میشود و برحسبC ᵒ است. همچنین X نیز غلظت آب شور داخل لولهها و واحد آن برحسب درصد وزنی است.  و  قطر داخلی و خارجی لولهها بر حسب متر میباشند. سرعت جریان داخل لوله  از طریق رابطهی زیر بهدست میآید:

(۲-۵۸)

در این رابطه  دبی جرمی آب خنککن ورودی از دریا (kg/s) است که پس از گرمشدن در کندانسور به دریا بازمیگردد و  دبی جرمی آب تغذیه ورودی به مجموعهی افکتهاست.  تعداد حدسی اولیه برای لولههای کندانسور و Pass بیانگر تعداد مسیرهای لولههای کندانسور است.
ضریب کلی انتقال حرارت در افکتها:
رابطهی آن برحسب شعاع خارجی لولههای افکتها عبارتاست از:

(۲-۵۹)

در اینجا ضریب کلی انقال حرارت افکتها و با یکای (W/m2.K) است. ضرایب رسوب سطح خارجی لولهها که در سمت آب پاششی دریا قرار دارد (  ) در حدود (K.m2/W) 0002/0 و ضریب رسوب سطح داخلی لولهها (  ) که در سمت بخار در حال کوندانس است خیلی نزدیک به صفر است.  ضریب هدایت حرارتی جنس لولههای افکتها و با یکای (W/m.K) میباشد.