بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) …

۴-۴۴ جمعبندی مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………….۹۶
۴-۴۵ آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…………………………………………………………………….۹۶
۴-۴۶ جدول ضرایب تشکیل دهنده معادله رگرسیون(اشتراکات)……………………………………………………………….۹۶
۴-۴۷ بر حسب مقایسه میانگینها…………………………………………………………………………………………………………….۹۷
۴-۴۸ جمعبندی مدل رگرسیون…………………………………………………………………………………………………………..۹۸
۴-۴۹ آزمون آنوا برای بررسی معناداری رگرسیون انجام شده…………………………………………………………………….۹۸
۴-۵۰ مقایسه میانگیها…………………………………………………………………………………………………………………………۹۹
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
۴-۱- جنس پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب منفور بودن سارقین……………………………………………………………………………۶۰
۴-۳- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود…………………………………………..۶۱
۴-۴- توزیع فروانی داده ها بر حسب تمایل به سرقت………………………………………………………………………………..۶۲
۴-۵- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن ……………………………………۶۳
۴-۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد بر قطع دست سارقین…………………………………………………………………۶۴
۴-۷- توزیع فروانی داده ها بر حسب بد بودن پرخاشگری………………………………………………………………………….۶۵
۴-۸- توزیع فروانی داده ها بر حسب بیزاری از خشونت…………………………………………………………………………….۶۶
۴-۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……………….. ۶۷
۴-۱۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت…………………………….۶۸
۴-۱۱-توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر…………………………………………………….۶۹
۴-۱۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن…………………….۷۰
۴-۱۳- توزیع فروانی داده ها بر حسب خطرناک بودن مصرف مواد مخدر…………………………………………………….۷۱
۴- ۱۴- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم تصور برای مصرف مواد مخدر…………………………………………………..۷۲
۴- ۱۵- توزیع فروانی داده ها بر حسب مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر……………………………………………..۷۳
۴- ۱۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی…………………………۷۴
۴-۱۷-توزیع فروانی داده ها بر حسب استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی…………….۷۵
۴- ۱۸- توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر…………………………….۷۶
۴- ۱۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر………………………………………….۷۷
۴-۲۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه………………………………………………۷۸
۴- ۲۱- توزیع فروانی داده ها بر حسب مقاومت در برابر وسوسه های جنسی………………………………………………….۷۹
۴-۲۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی…………………………………………………۸۰
۴-۲۳-توزیع فروانی داده ها بر حسب اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی…………………………………..۸۱
۴-۲۴- توزیع فروانی داده ها بر حسب نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……………………………………………………….۸۲
۴- ۲۵-توزیع فروانی داده ها بر حسب جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی………………………………………………….۸۳
۴- ۲۶- توزیع فروانی داده ها بر حسب محتوای جنسی رویاها……………………………………………………………………..۸۴
۴-۲۷- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرا………………………………………………..۸۵
۴- ۲۸-توزیع فروانی داده ها بر حسب پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد…………………………………………………۸۶
۴-۲۹- توزیع فروانی داده ها بر حسب فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه……………………………………………۸۷
۴-۳۰- توزیع فروانی داده ها بر حسب فرار از خانه راهی برای استقلال…………………………………………………………۸۸
۴-۳۱- توزیع فروانی داده ها بر حسب پیشگیری والدین از فرار نوجوانان………………………………………………………۸۹
۴-۳۲- توزیع فروانی داده ها بر حسب عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه…………………………………………………..۹۰

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است