بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان …

۸-۲-۴- بد بودن پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۹-۲-۴- بیزاری از خشونت………………………………………………………………………………………………………………….۶۵
۱۰-۲-۴- ترجیح دادن گذشت از حقوق شخصی به جای اعمال خشونت ……………………………………………………۶۶
۱۱-۲-۴- وجود راه حل برای مشکلات به جای اعمال خشونت………………………………………………………………….۶۷
۱۲-۲-۴- عدم اعتماد جامعه به افراد پرخاشگر…………………………………………………………………………………………۶۸
۱۳-۲-۴- به سادگی و برای هر موضوعی تمایل به پرخاشگری داشتن ………………………………………………………..۶۹
۱۴-۲-۴- خطرناک بودن مصرف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………۷۰
۱۵-۲-۴- عدم تصور برای مصرف مواد مخدر…………………………………………………………………………………………۷۱
۱۶-۲-۴- مبالغه تبلیغات در مورد زیان مواد مخدر…………………………………………………………………………………..۷۲
۱۷-۲-۴- مصرف مواد مخدر راهی برای غلبه بر مشکلات روحی……………………………………………………………….۷۳
۱۸-۲-۴- استفاده از مواد مخدر به عنوان مسکن در درمان بیماریهای جسمی………………………………………………..۷۴
۱۹-۲-۴- جایز نبودن دوستی با افراد مصرف کننده مواد مخدر………………………………………………………………….۷۵
۲۰-۲-۴- عدم مقاومت در مقابل مصرف مواد مخدر………………………………………………………………………………..۷۶
۲۱-۲-۴- بی بند و باری جنسی عامل تباهی جامعه……………………………………………………………………………………۷۷
۲۲-۲-۴- مقاومت در برابر وسوسه های جنسی……………………………………………………………………………………….۷۸
۲۳-۲-۴- برخورد شدید پلیس با مجرمان جنسی……………………………………………………………………………………..۷۹
۲۴-۲-۴- اعتقاد به انحراف جوانان در برابر فشارهای جنسی …………………………………………………………………..۸۰
۲۵-۲-۴- نفرت از افراد بی بند و بار جنسی……………………………………………………………………………………………۸۱
۲۶-۲-۴- جایز نبودن دوستی با منحرفان جنسی………………………………………………………………………………………۸۲ ۲۷-۲-۴- محتوای جنسی رویاها…………………………………………………………………………………………………………..۸۳
۲۸-۲-۴- فرار از خانه زمینه ای برای شروع انحرافات……………………………………………………………………………….۸۴
۲۹-۲-۴- پدر و مادر دلسوزترین افراد برای فرد……………………………………………………………………………………..۸۵
۳۰-۲-۴- فکر فرار به خاطر شرایط آزار دهنده خانه………………………………………………………………………………..۸۶
۳۱-۲-۴- فرار از خانه راهی برای استقلال……………………………………………………………………………………………..۸۷
۳۲-۲-۴- پیشگیری والدین از فرار نوجوانان…………………………………………………………………………………………..۸۸
۳۳-۲-۴- عدم توجیه منطقی برای فرار از خانه………………………………………………………………………………………..۸۹
۳۴-۲-۴- فرار از خانه ، شروع تحولی مثبت برای فرد……………………………………………………………………………….۹۰
۳-۴- آزمون فرضیات………………………………………………………………………………………………………………………..۹۱
فصل پنجم: نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۱
۱-۵- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۲
۲-۵- نتایج فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………۱۰۳
۱-۲-۵- توصیف نتایج داده های پژوهش……………………………………………………………………………………………..۱۰۳
۲-۲-۵- تبیین نتایج داده های پژوهش………………………………………………………………………………………………….۱۰۵
۳-۵- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۷
۴-۵- پیشنهادهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸
۵-۵- محدودیتهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۹
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۰
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………..
فهرست جداول
عنوان صفحه
۴-۱ توزیع فراوانی داده ها بر حسب جنس آزمودنیها…………………………………………………………………………………۵۸
۴-۲ توزیع فروانی داده ها بر حسب سن آزمودنیها…………………………………………………………………………………….۵۹

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است