۵-۳-۲- دیدگاه تضاد…………………………………………………………………………………………………………………………۳۷
۱-۵-۳-۲- نظریه مارکس ………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۶-۳-۲- نظریه بوم‌شناختی ………………………………………………………………………………………………………………..۳۹
۷-۳-۲- نظریه بی سازمانی اجتماعی …………………………………………………………………………………………………۳۹
۸-۳-۲- دیدگاه نظم گرا پیرامون انحرافات اجتماعی ……………………………………………………………………………۴۰
۹-۳-۲- نظریه های جامعه گرا…………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۱۰-۳-۲- نظریه جمع گرایی……………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۱۱-۳-۲- نظریه اعتماد……………………………………………………………………………………………………………………..۴۱
۱۲-۳-۲- نظریه انحراف رابرت آگینو، مسنر وروز نفلد…………………………………………………………………………..۴۳
۱۳-۳-۲- نظریه محرومیت نسبی…………………………………………………………………………………………………………۴۳
۱۴-۳-۲- نظریه معاشرت ادوین ساترلند………………………………………………………………………………………………۴۴
۱۵-۳-۲- نظریه همنشینی افتراقی ساترلند……………………………………………………………………………………………..۴۴
۱۶-۳-۲- نظریه رضایت از زندگی……………………………………………………………………………………………………..۴۵
۱۷-۳-۲- پایگاه اجتماعی- اقتصادی…………………………………………………………………………………………………..۴۵
۱۸-۳-۲- نظریه های قشربندی اجتماعی………………………………………………………………………………………………۴۶
۱۹-۳-۲- دیدگاه تضادگرایی……………………………………………………………………………………………………………۴۷
۴-۲- چارچوب نظری پژوهش…………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۵-۲- فرضیه های پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………۴۹
۶-۲- مدل نظری پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
فصل سوم:روش شناسی پژوهش………………………………………………………………………………………………………….۵۱
۱-۳-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۲-۳- نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۳-۳- ابزار گرد آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………….۵۲
۴-۳- جامعه و نمونه آماری………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۵-۳- تعیین حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۶-۳- شیوه نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………….۵۳
۷-۳- واحد تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۸-۳- تجزیه و تحلیل آماری…………………………………………………………………………………………………………………۵۳
۹-۳- اعتبار ابزار پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۱۰-۳- پایایی ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..۵۴
۱۱-۳- تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم ………………………………………………………………………………………………..۵۴
فصل چهارم: توصیف و تبیین داده ها…………………………………………………………………………………………………….۵۷
۱-۴- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۸
۲-۴- داده های توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۱-۲-۴- جنس…………………………………………………………………………………………………………….……………………۵۸
۲-۲-۴- سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۲-۴- منفور بودن سارقین………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۲-۴- پیش آمدن شرایطی که منجر به سرقت شود………………………………………………………………………………. ۶۰
۵-۲-۴- تمایل به سرقت……………………………………………………………………………………………………………………..۶۱
۶-۲-۴- عدم تلاش به سرقت به خاطر ترس از عواقب آن……………………………………………………………………….. ۶۲
۷-۲-۴- اعتقاد بر قطع دست سارقین……………………………………………………………………………………………………..۶۳