بررسی میزان گرایش فرزندان نوجوان مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان سمنان به …

نظریه پردازان این دیدگاه بر خلاف کارکردگرایان که نابرابری های اجتماعی را از دیدگاه کل جامعه به تحلیل می کشانند، این مسأله را از دیدگاه افراد در گروه ها در درون جامعه مورد تحلیل قرار می دهند. اینان معتقدند که نیازها و خواسته های فردی و گروهی باعث نابرابری های اجتماعی می شوند نه نیازهای جامعه. سی رایت میلز در توجیه این نظریه می نویسد: کسب قدرت چنان انجام می گیرد که یک گروه با تسلط بر گروه های دیگر و به زیر کنترل در آوردن آنان نمی گذارد که آن گروه به قدرت دسترسی پیدا کند. بنابراین نابرابری نمی تواند نیاز جامعه به حساب آید بلکهخواسته ی فردی و گروهی است.رادیکال ها و نظریه پردازان معتقد به تضاد، نابرابر های اجتماعی را ناشی از نزاع برای تصرف کالاهای محدودی می دانند. آنان بر عکس فونکسیونالیست ها که بر منافع مشترک اعضای جامعه تکیه می کنند بر منافعی که افراد و گروه ها را از هم مجزا می کند تأکید دارند. همچنین تضادگرایان برعکس فونکسیونالیست ها که بر فواید همگانی و مشترک ناشی از نابرابری های اجتماعی توجه می کنند بر تسلط گروه ها و افراد بر گروه های دیگر جامعه و استثمار آنها توجه دارند. و از آنجایی که منافع گروه ها با هم متفاوت است کشمکش و ستیز بین گروه های متخاصم امری اجتناب ناپذیر است.(ربانی ، ۱۳۸۵ : ۳۴).
۴-۲- چارچوب نظری پژوهش
میتوان گفت که از ابتدای پیدایش جامعه شناسی، همواره یکی از موضوعات مورد توجه جامعه شناسان، موضوع نظم اجتماعی و به خطر افتادن آن بوده است. با توجه به پیچیدگی مسئله انحرافات نوجوانان میتوان گفت که هیچ یک از نظریه های انحرافات، از چنان جامعیتی برخوردار نیستند که بتوان بر اساس آن گرایش نسل جوان جامعه را به بزهکاری تبیین کرد. از این رو چنانچه این مسئله به طور علمی و عینی مورد بررسی قرار گیرد، به ناچار باید به تلفیق جنبه های همگرای نظریه های موجود پرداخته شود.
در این پژوهش از نظریه های پارسونز، هیرشی، مازلو، دورکیم، مرتون و بوم شناختی برای طراحی فرضیات استفاده شده است.
پارسونز علل رفتار انحرافی را در ساخت نظام اجتماعی جستجو و بر نهادهای اجتماعی تأکید می کند. از دیدگاه پارسونز، نهادهای اجتماعی از قبیل خانواده، مدرسه و وسایل ارتباط جمعی در صورتی که کارکرد مناسبی نداشته باشند، جامعه را دچار بی سازمانی اجتماعی می کنند که پیامد آن شیوع رفتار انحرافی در جامعه است که فرار از منزل نمونه ای از پیامد های آن است.
هیرشی در الگوی کنترل اجتماعی، عمل کجروی را ناشی از فقدان کنترل اجتماعی می داند. هیرشی عناصری از قبیل دلبستگی فرد به خانواده و نهادهای اجتماعی، تعهد نسبت به جامعه، مشارکت در نقشها و فعالیت های اجتماعی و باور و وفاداری فرد به ارزشها و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی را پیوند دهنده افراد و جامعه به یکدیگر می داند. بر اساس نظریه هیرشی می توان به عضویت در گروههای خلافکار و گرایش به اعمال خشونت در جامعه را به عنوان رفتار انحرافی اشاره کرد.
مازلو در نظریه سلسله مراتب نیازها مفهوم رضایت را مترادف با ارضای نیاز می داند. به طور عادی و معمولی در جامعه پاره ای از نیازهای اساسی افراد ارضاء می شود و پاره ای دیگر ارضاء نشده باقی می ماند. همچنین درصد رضایت افراد در برآوردن نیازها به تدریج افزایش پیدا می کند و با گذشت زمان درصد ارضای نیاز بیشتر می شود و این امر با انتظارات افراد رابطه مستقیم دارد. بر اساس نظریه های مازلو میتوان به اقدام به سرقت در جامعه به عنوان نمونه ای از رفتار انحرافی اشاره کرد.
دورکیم بی هنجاری را علت جرم می داند.از نظر دورکیم آنومی معادل ضعف هنجارهای سنتی است، بدون این که توسط هنجارهای جدیدی جایگزین شوند. در وضعیت بی هنجاری نیروهای اجتماعی آزاد هستند، مقررات اجتماعی ناقص، مرز بین ممکن و ناممکن ناشناخته است، موجه و ناموجه نامعلوم، و مرز مشخص ندارند. دورکیم عقیده داشت اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی وجود داشته باشد اعضای آن جامعه با هم همنوا میشوند و انحرافات کاهش مییابند، اما اگر در جامعه ای همبستگی اجتماعی وجود نداشته باشد و یا کم باشد اعضای این جامعه به سوی انحرافات کشیده می شوند. با توجه به دیدگاه هر چه میزان انسجام و همبستگی اجتماعی کمتر باشد، میزان آنومی و همچنین انحرافات اخلاقی و اجتماعی بیشتر است. همچنین هر چه میزان احساس امنیت بیشتر باشد، گرایش به رفتارهای انحراف اخلاقی و اجتماعی نوجوانان کمتر خواهد بود.
از نظر مرتن، بی هنجاری هنگامی وجود دارد که معیارهای روشنی برای راهنمایی فرد در حوزه معینی از زندگی اجتماعی وجود ندارد. با توجه به نظریه های دورکیم و مرتن میتوان به اعتیاد به عنوان رفتار انحرافی در جامعه اشاره کرد.
نظریه بوم‌شناختی به تحلیل سیستمی از میزان انحرافات و جرم که به لحاظ جغرافیایی در یک شهر یا سکونت گاه توزیع می‌شوند، اشاره می‌کند. بر اساس نظریه بوم شناختی شاو و مک کی احساس محرومیت جوانان به علت پایگاه پایین اقتصادی –اجتماعی و شرایط نامناسب زندگی و ارضای نامناسب نیازها، جوانان را به سمت بزه کاری سوق می دهد . این نظریه ها موقعیت شغلی و تحصیلات و درآمد والدین را به عنوان شاخص های عمده پایگاه اقتصادی –اجتماعی خانواده ها در نظر می گیرد و تاثیر این شاخص ها را بر رفتار بزهکارانه نشان می دهد.این نظریه ها همچنین به ناتوانی والدین از ارائه پاداش های مناسب به رفتار های بهنجار اشاره می کند. برآورده نکردن نیازهای جوانان و

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

به تاخیر انداختن کامیابی های آنان در خانواده هایی که گرفتار فقر اقتصادی و اجتماعی اند ، توجیهی است برای جوانانی که تنها به ارضای تمایلات و آرزوهای کوتاه مدت خود از طریق رفتار بزهکارانه عمل می کنند(فریدکیان،۱۳۸۹: ۱۹۲). بر اساس نظریه بوم شناختی میتوان به گرایش به انحرافات جنسی به عنوان رفتار انحرافی اشاره کرد.
۵-۲- فرضیه های پژوهش
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به اعتیاد گرایش نشان می دهند.
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به انحرافات جنسی گرایش نشان می دهند.
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به سرقت گرایش نشان می دهند.
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به فرار از منزل گرایش نشان می دهند.
به نظر می رسد فرزندان مددجویان به خشونت گرایش نشان می دهند.
۶-۲- مدل نظری پژوهش
اعتیاد
انحرافات جنسی
سرقت
فرار از منزل
خشونت
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۱-۳- مقدمه
تحقیق را به عنوان کوششی منظم جهت فراهم نمودن پاسخ‌ یا پاسخهایی به سؤالات مورد نظر تعریف کرده‌‌اند. هدف اصلی هر تحقیق حل یک مشکل یا پاسخگویی به یک سؤال و یا دست‌یابی به روابط بین متغییرهاست. اهداف فوری هر تحقیق از قبیل: کاوش ، توصیف، پیش بینی، تبیین و کنترل و عمل محقق را کمک می‌کند تا دریابد چه سؤالاتی را بپرسد و بدنبال چه پاسخهایی بگردد.  در هر پژوهش علمی با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب یکی از مباحث مهم می باشد، که دقت درآن می تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نماید. روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است. بنابراین، شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود.در این فصل از نخست موضوعاتی چون روش پژوهش و ابزار اندازه گیری متغیرها مطرح شده و سپس جامعه آماری و نمونه تعریف شده و روش نمونه گیری بیان می شود. در قسمت میانی تعاریف نظری و عملیاتی ارائه خواهند شد و در پایان اعتبار و پایایی پرسشنامه و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مورد بحث قرار خواهند گرفت .
۲-۳- نوع و روش تحقیق
در هر پژوهش علمی با توجه به موضوع پژوهش، انتخاب روش مناسب یکی از مباحث مهم می باشد، که دقت درآن می تواند دستیابی به نتایج مطلوب را تضمین نماید. روش، شیوه پیش رفتن به سوی یک هدف است. بنابراین، شرح دادن روش علمی عبارت است از شرح اصول اساسی که در هر کار تحقیقی به اجرا گذاشته می شود(کیوی،۱۳۸۶:۱۱). روشهای پژوهش مختلفی در علوم اجتماعی وجود دارد که محقق با توجه به موضوع و جامعه آماری مورد مطالعه از آنها استفاده می کند.تحقیق حاضر به لحاظ ژرفایی، پهنانگر و به لحاظ زمانی، از نوع مقطعی و روش آن پیمایشی می باشد. روش پیمایش مانند سایر روش های تحقیق ، ابزاری در خدمت سطح نظری است. بنابراین استفاده از این روش همانند روش های دیگر تابع سطح نظری است . از طریق پیمایش می توان داده هایی بسیار گسترده ای را در باب باورها ، ارزشها ، نگرش ها ، کنش ها و سایر اطلاعاتی که درباره صفت های فرد باشند گرد آوری کرد. همچنین در این روش پاسخگو فعال است و طوری جواب می دهد که پرسشگر می خواهد ( ساعی، ۱۳۸۶ :۱۳۳). در روش پیمایش محقق با نظر خواهی از یک گروه نمونه انتخاب شده، از نظر یک جامعه آماری بزرگ مطلع می گردد.
۳-۳- ابزار گردآوری اطلاعات
در این پژوهش ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد.
۴-۳- جامعه و نمونه آماری
جامعه و نمونه آماری تحقیق کلیه فرزندان نوجوان خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) شهر سمنان در سال ۱۳۹۳ است که در زمان مطالعه بالغ بر ۸۰۰ نفر می باشند.
۵-۳-تعیین حجم نمونه
حجم نمونه در تحقیق حاضر، با استفاده از فرمول کوکران براساس میزان خطای نمونه گیری در سطح اطمینان ۹۵ درصد تعیین گردیده است، به این صورت که در این پژوهش حجم نمونه با خطای نمونه گیری ۵ درصد و با استفاده از میانگین اعداد بدست آمده، تعداد ۱۵۰ نفر در نظر گرفته شدند.
۶-۳- شیوه نمونه گیری
به دلیل امکانات کافی جهت اجرای پژوهش در کل جامعه و اینکه هدف محقق استنتاج صحیح و تعمیم صفات نمونه به کل جامعه آماری می باشد، به منظور رعایت این نکته نمونه باید به نحوی انتخاب شود که نماینده واقعی کل جامعه و نشان دهنده کلیه خصوصیات آن باشد و تمام افراد جامعه مورد مطالعه شانس مساوی برای انتخاب را داشته باشند از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.
۷-۳- واحد تحلیل
واحد تحلیل در پژوهش مورد مطالعه فرزندان نوجوان مدد جویان کمیته امداد شهر سمنان در نظر گرفته شده اند.
۸-۳- تجزیه و تحلیل آماری
در این تحقیق تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از طریق دو روش آماری توصیفی و آمار استنباطی انجام خواهد شد . در بخش آمار توصیفی با استفاده از جداول فراوانی و نمودارهای مناسب به معرفی مشاهدات پرداخته می شود و از آمار استنباطی در تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده های نمونه استفاده خواهد شد . سپس به کمک آزمون فرضیه ها ، آمارها به پارامترهای جامعه تعمیم داده می شود. همچنین ابزار تجزیه و تحلیل داده ها نرم افزارآماریspss خواهد بود.
۹-۳- اعتبار ابزار پژوهش(validity)