مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت …

فصل چهارم:
تجزیهو تحلیل
دادهها
۴-۱ مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها فرایندی چند مرحله‌ای است که طی آن داده‌هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در نمونه (جامعه) آماری فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندی و دسته‌بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید .در واقع تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می‌باشد :ابتدا شرح و آماده- سازی داده‌های لازم برای آزمون فرضیه ها؛ سپس تحلیل روابط میان متغیرها؛ و در نهایت مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه‌ها انتظار داشتند.
تجزیه و تحلیل داده‌ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده آمار تحلیلی به دو صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح می گردد .در ابتدا با استفاده از آمار توصیفی، شناختی از وضعیت و ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان و آمار توصیفی متغیرها حاصل می‌شود و در ادامه در آمار استنباطی این تحقیق به بررسی روابط علی بین متغیرهای موجود در مدل مفهومی تحقیق می‌پردازیم .
اطلاعات لازم برای تحقیق حاضر از طریق پرسشنامه به دست آمده‌اند، همانگونه که در فصل سوم در مورد پرسشنامه و ابعاد آن بحث شد، برای بررسی و تناسب داده‌های گردآوری شده از روش‌های آماری استفاده‌می‌کنیم که نتایج آن در همین فصل ارائه می‌گردد. همچنین باتوجه به اینکه اساس کار تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری شده در این تحقیق، روش معادلات ساختاری (SEM) است، لذا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار AMOS Graphic ویرایش ۲۲ بهره می‌بریم. همچنین برای انجام پایایی ابعاد پرسشنامه از نرم‌افزار SPSS ویرایش ۱۸ استفاده می‌کنیم . با توجه به اینکه روش‌ اصلی برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در تحقیق حاضر استفاده از معادلات ساختاری و روشSEM است، لذا در ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی CFA به سنجش مدل‌های اندازه‌گیری مربوط به شش متغیر پنهان تحقیق (شامل ۵ متغیر بیرونی و ۱ متغیر درونی) می‌پردازیم و پس از بررسی معنی‌داری بارهای عاملی و بررسی شاخص‌های برازش برای هر مدل به بررسی مدل ساختاری تحقیق (فرضیات) با استفاده از روش تحلیل مسیر می‌پردازیم و فرضیات تحقیق را با استفاده از نتایج این روش مورد آزمون قرار می‌دهیم.
۴-۲ آمار توصیفی
۴-۲-۱ بررسی ویژگی‌های جمعیت شناسی پاسخ‌دهندگان
در این قسمت با استفاده از کد گذاری اطلاعاتی که از پرسشنامه به دست آورده‌ایم به بررسی ویژگی‌های جمعیت شناسانه پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه می‌پردازیم. این قسمت سامل تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به جنسیت، سن، وضعیت تاهل و تحصیلات پاسخ‌دهندگان می‌باشد که در هرقسمت به صورت جداگانه جدول فراوانی و نمودار مربوط به آن ترسیم و ارائه می‌گردد.
الف) جنسیت
جدول ۴-۱ توزیع فراوانی و درصد آزمودنیها بر حسب جنسیت آنها

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

جنسیت فراوانی درصد درصد فراوانی تجمعی
مرد ۲۶۲ ۶۸٫۲ ۶۸٫۲
زن ۱۲۲ ۳۱٫۸ ۱۰۰٫۰
کل ۳۸۴ ۱۰۰٫۰