بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت ۷

۳-۶-۲ پایایی
مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازهگیرى را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم نتایج حاصل باید نزدیک به هم باشد. هدف و منظور از سنجش پایایی و ثبات پرسشنامه این است که در زمانها و مکانهای مختلف قابلیت استفاده داشته باشد. در واقع پژوهشی پایاست که ابزار اندازهگیری آن معتبر باشد و چنانچه این پژوهش توسط فرد دیگر یا همان پژوهشگر دو باره در زمانها و مکانهای دیگر انجام بشود به همان نتایج مشابه بتوان دست یافت. برای اندازهگیرى پایایی از شاخصی به نام «ضریب پایایی» استفاده میکنیم که اندازه آن معمولاً بین صفر تا یک(۰ تا ۱)، تغییر میکند. ضریب پایایی «صفر»، معرف عدم پایایی و ضریب پایایی «یک»، معرف پایایى کامل است.
یکی از متداولترین روشهای اندازهگیری اعتمادپذیری یا پایایی پرسشنامهها، استفاده از روش آلفای کرونباخ است که توسط کرونباخ ابداع شدهاست لذا با توجه به این که در این پژوهش، ابزار اصلی اندازه گیری دادهها پرسشنامه میباشد پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شدهاست.
ضریب آلفای کرونباخ، برای سنجش میزان تک بعدی بودن نگرشها، عقاید، قضاوتها و سایر مقولاتى که اندازهگیرى آنها آسان نیست به کار مى‌رود. در واقع از این طریق میخواهیم ببینیم تا چه حد برداشت پاسخگویان از سوالات یکسان بودهاست. اساس این ضریب بر پایه مقیاسهاست و مقیاسها عبارتند از: دستهای از اعداد که بر روی یک پیوستار به افراد، اشیاء یا رفتارها در جهت به کمیت کشاندن کیفیتها اختصاص داده میشود. ضریب آلفاى کرونباخ به روش زیر محاسبه میشود:
 
که در آن kتعداد گویه ها،   واریانس جمع نمرههای هر پاسخگو و  واریانس نمرات مربوط به گویه شماره i  ام است. در این پرسشنامه میزان آلفای کرونباخ کلی برابر با ۰/۸۹۶است که مقدار مناسبی است. حال برای هر متغیر به صورت جداگانه آلفای کرونباخ را محاسبه میکنیم. همانطور که در جدول (۳-۲) مشاهده میکنیم تمام متغیرهای مورد بررسی مناسب هستند و از اعتبار لازم و کافی برخوردارند.
جدول(۳-۲ ): نتایج آلفای کرونباخ

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

متغیر آلفای کرونباخ
کیفیت ارائه خدمات بانکی ۰/۷۳۰
تقویت ارزش ویژه برند ۷۶۴۰/
تبلیغات بانک ۰/۸۱۰
مسئولیت اجتماعی ۰/۸۴۱
رفتار نیروی انسانی ۰/۷۴۸
بهبود تصویر برند بانک ۰/۸۶۲