جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- …

-مقایسه تطبیقی نتایج حاصل از پژوهش حاضر در استان های دیگر کشور
۵-۴ محدودیتهای تحقیق
هر پژوهشی با یکسری محدودیت ها روبرو است این پژوهش نیز از این اصل مستثنی نبوده است اما مشکلات و محدودیتهایی که بر نتایج تحقیقی تاثیر منفی داشته باشد وجود نداشت.
منابع فارسی:
– ایرانزاده ، سلیمان. رنجبر، آیدا. پورصادق ، ناصر(۱۳۹۱)، بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه برند، فصلنامه علمی –پژوهش تحقیقات بازاریابی نوین ، سال دوم ، شماره سوم ،
-باغبان،علی. موسوی، سید عباس (۱۳۸۳) .ارزش نام تجاری. تدبیر، شماره ۴۴٫ صص ۴۸-۴۴٫
-بحرینی زاده ، منیجه(۱۳۸۷) بررسی و توضیح مفهوم ارزش نام ونشان تجاری از دیدگاه مصرف کننده ومعرفی شیوه های مختلف ایجاد ارزش نام و نشان تجاری ، بررسی های بازرگانی، شماره ۳۰
-حسینی، سید محمود. ابوالفضلی، سید الوالفضل. رحیمی هلری، محمد(۱۳۸۸) بررسی تاثیر ارزش ویژه نام و نشان تجاری بر پاسخ مصرف کننده (مطالعه موردی: نام و نشان تجاری ایرانول، چشم انداز مدیریت ، شماره ۳۲، ص ۲۸-۹
-حقیقی کفاش، مهدی(۱۳۹۱)عوامل موثر بر ارزش ویژه نام ونشان تجاری از منظر مشتریان ، پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق ) سال بیست و هفتم ، شماره ۳، صص ۱۲۰-۹۷
-خاکی، غلامرضا (۱۳۸۴) روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی ، انتشارات بازتاب، چاپ دوم.
– خیری، بهرام(۱۳۸۷) بررسی و ارزیابی رابطه بین آگاهی از خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از تولید کشور ،مجله مدیریت بازاریابی، سال سوم، پیش شماره۴،صص۶۱-۸۴
-رحیم نیا، فریبرز؛ فاطمی، سیده زهرا (۱۳۹۱). بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.صص ۹۲-۷۳
– دیواندری، علی؛ حقیقی، محمد؛ الهیاری؛ اشکان، باقری، تینا (۱۳۸۸). بهبود ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری توسط ایجاد تصور مزیت از های کارکردی و غیرکارکردی (مطالعه موردی: بانک ملّت) . چشم انداز مدیریت. شماره ۳۰ . صص ۴۸-۲۹٫
-شمس، راحیل؛ سید رضا، سیدجوادین.(۱۳۸۷) بررسی ارتباط میان فعالیت های بازاریابی و عوامل ایجاد ارزش ویژه برند با استفاده از مدل تعمیم یافته آکر کنفرانس بین المللی برند۴۳-۶۷
-طباطبایی هنزابی، سید ولی. اخوان ، نیما(۱۳۸۹)، بررسی ارتباط بازاریابی درونی و کیفیت خدمات: مطالعه موردی بانک کشاورزی، همایش ملی چالشهای مدیریت و رهبری در سازمانهای ایرانی
-عزیزی، شهریار. آژینی ، احمدرضا(۱۳۹۱)، طنین برند، کاربرد هرم ارزش ویژه برند کلر در بانک صادرات ایران. پژوهش های مدیریت عمومی، سال پنجم ، شماره هفدهم
-غفاری، فرهاد. جعفری، پژمان. امیر مدحی ، اشکان.(۱۳۹۱)مطالعه رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری: مدل مقایسه ای خدمات سنتی و الکترونیکی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال ششم، شماره ۲۴٫ص ۶۶-۴۱
-عبدلی، کیوان.(۱۳۸۸)بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان صنعت بانکداری(مطالعه موردی مشتریان بانک تجارتاولین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
-کاتلر، فیلیپ(۱۳۸۵)، “کاتلر در مدیریت بازار”، عبدالرضا رضایی نژاد، فرا، تهران، چاپ سوم،
-کشوری، عباس (۱۳۹۱). تبیین عوامل موثر بر توسعه و تقویت برند بانکها از دیدگاه مشتریان. چهرمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی. تهران.
-گیلانی نیا، شهرام. موسویان، جواد(۱۳۸۹) ،تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد واحد سنندج، سال پنجم ، شماره ۱۴
-موتمنی ، علیرضا. هرمزی ، هومن(۱۳۹۳) شناسایی و رتبه بندی ابعاد موثر بر شخصیت نام ونشان تجاری در صنعت لوازم خانگی، چشم انداز مدیریت بازرگانی ، شماره ۱۳، صص ۲۷-۱۳
-وظیفه دوست،حسین . حریری مهسا (۱۳۹۱). بررسی تاثیر استراتژی تعمیم برند بر تصویر آن در حوزه محصولات تند مصرف و خدمات. مجله مدیریت بازاریابی. شماره ۱۵٫
-Aaker, D. A. ((١٩٩١, Managing Brand Equity. Capitalizing on the Value of Brand Name,The Free Press, New York, NY.
-Aaker, D.A., 1996, “Building strong brands”, The Free Press, New York.
-Aaker, D. A. and Keller K.L. 1990. Consumer Evaluation Brand Extension. Journal of Marketing, 54(January), 27-41.
-Aaker, D. A. and Joachimsthaler, E. (2000), “Brand Leadership”, London: free Press
-Burmann, C., Jost-Benz, M. & Riley, N. (2009), “Towards an identity-based brand equity model”, Journal of Business Research, Vol. 62, No. 3, Pp. 390–۳۹۷
-Chocarro, R., Cortina, M. & Elorz, M. (2009), “The impact of product category knowledge on consumer use of extrinsic cues – A study involving agrifood products”, Food Quality and Preference, Vol. 20, No. 3, Pp. 176-186.
-Chih-Chung ,Chu, Chris Chang, Lee, Wei-Chun,Lin, Yau-Nang (2012). The Effect of Advertisement Frequency on the Advertisement Attitude-The controlled Effects of Brand
-Kotler, P. (2000), Marketing management, New Jersey: The Millennium. 2. No. 2.
-Kotler, P. (2000), Marketing management, New Jersey: The Millennium.
-Keller, L. K. (2008), Strategic brand management; building, measuring, & managing brand equity, New York: Pearson International.
-Keller, K. L. (1993). “Conceptualizing, measuring, and managing Customer–based brand equity”, Journal of Marketing, 57 (1), pp. 1-22.
-Keller, K. L. (2000). “The brand report card”, Harvard Business Review, 78 (1), pp. 147- 155.
-Keller, K. L. & Sood, S. (2003). “Brand equity dilution”, MIT Sloan Management Review, 45 (1),
-Kayaman, Ruchan., Arasli, Huseeyin.(2007). Customer based brand equity:evidence from the hotel industry. Managing Service Quality, 17(1) ,92-109
-KyungHee, N. W, Hallym, S. Y and Marshall, R. (2007), Why Not Buy the Leading Brand? A Preliminary Investigation of the Dynamics of Brand Choice Advances in Consumer Research, Volume 34, pp. 628-629