Default model

۱۷

۳٫۱۸۴

۴

.۵۲۸

.۷۹۶

که نتایج خروجی نرم‌افزار نشان از برقراری این شرط (وجود آماره کای اسکوئر) و در نتیجه تایید مدل مسیر می‌باشد. در تحقیق حاضر نیز در تمام مراحل قبل داده‌ها از تناسب مطلوبی در تمام مدل‌ها برخوردار بودند و تناسب داده‌ها در مراحل مختلف مورد تایید قرار گرفت. اینک به آزمون مدل تاییدی درجه اول با استفاده از آماره  می‌پردازیم .بر اساس این آماره، فرض صفر این است که مدل به طور کامل با داده‌های جامعه آماری برازش دارد. زمانی که آماره کای اسکویر از نظر آماری معنی‌دار باشد منجر به رد این فرض میگردد و نشان میدهد که مدل مورد نظر، از برازش کامل برخوردار نبوده و رد می‌شود.
انطباق مدل نظری و تجربی :
عدم انطباق مدل نظری و تجربی
برای رد فرض مقابل از نسبت  نیز استفاده می‌کنند. در صورتی که مقدار این نسبت کمتر از ۵ باشد، فرض صفر تائید می‌شود. از آنجا که میزان  محاسبه شده برای مدل تحلیل عاملی درجه اول فوق برابر ۷۹۶/۰ می‌باشد نشان دهنده تأیید فرض صفر و برازش کامل مدل با دادههای جامعه آماری میباشد.
۴-۴ بررسی فرضیات تحقیق
در این بخش با استفاده از نتایجی که از روش‌های مختلف آماری به دست آمد به بررسی فرضیات تحقیق می‌پردازیم. نتایج همبستگی متغیرهای مستقل و وابسته نشان داد که داده‌ها برای انجام روش معادلات ساختاری و نتیجه‌گیری براساس روش تحلیل مسیر مناسب هستند. از اینرو جهت آزمون فرضیات تحقیق (بررسی تاثیر متغیرهای ۵ گانه بر متغیر بهبود تصویر برند) نتایج را در جدول زیر خلاصه کرده‌ایم. این نتایج مطابق جداول ۴-۲۸ و ۴-۲۹ و نمودار ۴-۱۷ می‌باشند
جدول ۴-۳۱ : بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از معادلات ساختاری

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

جهت مسیر ضریب تاثیر (ضریبرگرسیون) P-Value t-Value نتیجه فرض
کیفیت خدمات بهبود تصویر برند ۰/۱۶۲ ۰۰۰/۰ ۷۵۴/۳ تأیید
ارزش ویژه برند بهبود تصویر برند ۰/۲۴۷ ۰۰۰/۰