پژوهش – بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان- قسمت ۵

آیا اعتماد به برند در فرایند ایجاد ارزش برند مهم می باشد ؟

نتایج تحقیق حاکی از آن است که رضایت مشتری از طریق تاثیر گذاری بر دو عنصر سازنده اعتماد به برند باعث ایجاد وفاداری به برند شده و درنهایت به ایجاد ارزش ویژه برند منجر می شود

کیونگ هی و دیگران[۷۰] (۲۰۰۷)

با نمونه ای استاندارد از مشتریان فروشگاه ها به تاثیر نمادی دو عامل سودمندی برند, وجه لذت جویی برند در کسب وجهه اجتماعی، تجربیات پیشین و از برند احساسات مربوط به آن در مشتری، ارتباط ذهنی مصرف کننده با برند پرداختند.

انتخاب برند از جانب مشتریان با تاثیر عوامل سودمندی برند و وجه لذت جویی برای مشتریان

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

دو عامل سودمندی برند (شامل مطابقت با وعده های کارکردی داده شده، کیفیت و اعتماد پذیری برند) و وجه لذت جویی برای مشتری شامل (وجه عاطفی برند تحت عنوان احساسات برند، وجوه زیباشناختی در بسته‌بندی و برند، تاثیر نمادین برند در کسب وجهه اجتماعی، تجربیات پیشین و از برند احساسات مربوط به آن در مشتری، ارتباط ذهنی مصرف کننده با برند به عنوان بخشی از زندگی فردی) قرار دارند.

فصل سوم
روش تحقیق
۳-۱ مقدمه
اعتقاد اندیشمندان بر این است که توسعه و پیشرفت علوم در چند دهه اخیر به مراتب بیشتر و جامعتر از پیشرفتی است که کلیه علوم از بدو پیدایش خود تا پایان نیمه اول قرن بیستم داشته اند، شاید قبول این واقعیت قدری مشکل تر باشد، اما پیشرفتی چنین شتابان مرهون به کارگیری روشهای دقیق و صحیح علمی بوده است. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق بستگی به هدفها و موضوع پژوهش دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد بررسی روش انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق و هدفهای آن مشخص باشد؛ به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می کند، شیوه و روشی را انتخاب و آغاز کند تا بتواند هر چه سریع تر به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش های خود در نظر گرفته است دست یابد. در واقع روش تحقیق علمی شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکارات است. بنابراین در این فصل به تشریح جامعه آماری، برآورد حجم نمونه، روش نمونهگیری، ابزار تحقیق، اعتبار ابزار سنجش، روایی پرسشنامهها و روشهای آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است.
۳-۲ روشتحقیق:
هر تحقیقی با توجه به ماهیت و اهداف، از روش و ابزار خاصی استفاده میکند. پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که درآن علم به کار می رود.روش تحقیق در واقع یک فرآیند نظام مند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مسأله است .تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی،پیمایشی است که در طی مراحل اجرای آن به دنبال بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) هستیم. درتحقیق توصیفی، هدف توصیف جزء جزء یک موقعیت است. تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می باشد.
در تحقیقات توصیفی، پژوهشگر سعی میکند تا «آنچه هست» را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش دهد و نتایج عینی از موقعیت بگیرد. روش پیمایشی، روشی برای بدست آوردن اطلاعات دربارهی دیدگاهها، باورها، نظرات و رفتارهای اعضای یک جامعه آماری از راه انجام تحقیق است. اساس این تحقیق مبتنی برتعمیم اطلاعات حاصل از بخش کوچکی ازیک جامعه، تحت عنوان نمونه، به جامعه آماری میباشد. در تحقیق از نظر نحوه اجراء بدین صورت عمل میشود که در ابتدا با کسب مجوزهای لازم و دادن اطمینان به آزمودنیها در خصوص محرمانه ماندن اطلاعات پرسشنامه و بینام بودن آن، مقدمات کار فراهم و مشکلات احتمالی برطرف گشته تا نهایتاً پس از تکمیل پرسشنامهها، اطلاعات بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند.
در این تحقیق به بررسی مؤلفههای تاثیرگذار بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) میپردازیم. اطلاعات مورد نیاز جهت تحقیق توصیفی معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه یا مشاهده جمعآوری میشوند. در طبقه بندی انواع تحقیقات بر مبنای هدف، تحقیق حاضر از نوع تحقیق کاربردی میباشد، چرا که با استفاده از مدل تحقیق به بررسی عوامل موثر بر بهبود تصویر برند بانک سینا در میان مشتریان (مطالعه موردی : شعب استان کرمانشاه ) میپردازد وبانکها و سایر ارگانها و سازمان های دولتی و سایز ذی نفعان میتوانند این اطلاعات را مورد استفاده قراردهند. و از آنجایی که در این پژوهش به بررسی رابطه بین متغیرهای مدل می پردازیم، پس تحقیق از نوع پیمایشی میباشد. برای بررسی روابط بین متغیرها در دهههای اخیر روشهای فراوانی ارایه شده است. در این تحقیق برای تجزیه وتحلیل دادههای جمعآوری شده ابتدا در سطح توصیفی به منظور توصیف وتلخیص ویژگیهای جمعیت شناختی شامل جنسیت، میزان تحصیلات، سن، وضعیت تأهل از شاخصهای آماری استفاده شده و در سطح استنباطی به منظور بررسی وضعیت سوالات پرسشنامه از آزمون ضریب همبستگی و سپس معادلات ساختاری با استفاده از نرمافزار آموسAMOS استفاده خواهد شد.
۳-۳ جامعه آماری:
نخستین گام در فرآیند گردآوری دادهها ، تعریف جامعه آماری آن می باشد. معمولاً در هر پژوهش، جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت (صفات) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد. جامعه آماری در واقع، جامعهای است که عملاً زیر پوشش بررسی قرار گرفته و یافتههای تحقیق، قابل تعمیم به آن میباشد. در این پایان نامه، جامعه آماری مصرف کنندگان مشتریان بانک سینا درسطح شهر کرمانشاه میباشد .
۳-۴ تعیین حجم نمونه:
به منظور برآورد حجمنمونه با توجه به اینکه جامعهی آماری، افرادی هستند که در محل کار با آنها مواجه خواهیم شد و حجم جامعه مشخص میباشد، از روش نمونهگیری تصادفیساده استفاده گردیده است. هر گاه ساختار جمعیتی یکدست و یکپارچه باشد و ناهمگونی زیادی در حوزه موردنظر به چشم نخورد و در عین حال جامعه پژوهش بسیارگسترده نباشد، میتوان از روش نمونهگیری تصادفیساده استفاده کرد.
فرمول کوکران یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای محاسبه حجم نمونه آماری است.
حجم نمونه بر اساس آزمون کوکران برای جوامع نامحدود در این تحقیق۳۸۴ نفر میباشد که ۴۰۰ پرسشنامه بدلیل احتمال عدم برگشت پرسشنامهها توزیع گردید که۳۸۵ پرسشنامه جمعآوری گردید.
۳-۵ ابزار گردآوری دادهها:
ابزار مورد استفاده برای گردآوری دادهها پرسشنامه، کتابخانه، اینترنت، اسناد و مدارک و … بوده است که هر کدام از این ابزار برای قسمتی از کار و جمعآوری دادههای خاصی به کار رفتهاند که در ادامه به صورت خلاصه به بررسی بعضی از آنها پرداخته خواهد شد.
۳-۵- ۱ استفاده از مجموعه مقالات :
از آنجا که برای بحث و بررسی درباره مسایل علمی معمولاً هماندیشیها، سخنرانیها، محافل علمی، انجمنها، و کنگرههای علمی تشکیل میگردد، محقق باید محتوای مقالاتی را که با مسئله تحقیق او ارتباط دارد مورد بررسی و مطالعه قرار دهد. مقالات اینگونه مجامع علمی معمولاً قبل از تشکیل به صورت خلاصه مقالات و بعد از تشکیل به صورت مجموعه مقالات تدوین و منتشر میگردد که میتواند مورد استفاده محقق قرار گیرد.
۳-۵-۱ استفاده از کتابخانه:
در این پژوهش بخشی از اطلاعات موردنیاز با استفاده از روش کتابخانهای و اینترنت به دستآمده است و از کتابها و مقالات موجود استفاده شده است.
 ۳-۵-۳ استفاده از پرسشنامه:
پرسشنامه فرمهای چاپی برای جمعآوری دادهها هستند که در آنها پرسشها یا اظهارهایی گنجانده میشود که آزمودنی اغلب بدون ذکر نام خود به صورت کتبی به آنها پاسخ میدهد. پرسشنامه برای جمعآوری دادههایی که به سادگی قابل مشاهده نیستند مانند نگرش، انگیزش، ارزشها و غیره به کار میروند.
سوالات پرسشنامه به صورت مجموعه سوالاتی مکتوب که حول متغیرهای یک مسئله تحقیق تنظیم شده، ساخته میشود و پاسخگو به شکل حضوری یا غیرحضوری و مستقیم یا غیرمستقیم آن را تکمیل میکند.
در این تحقیق به منظور بررسی و تجزیه و تحلیل متغیرهای مربوط به تحقیق که در ادبیات تحقیق مورد بحث قرار گرفت پرسشنامهای حاوی سؤالاتی در این زمینه، تهیه و بین آنها توزیع گردید. از مقیاس لیکرت برای پاسخگویی به سؤالات پرسشنامه استفاده شده است. از خصوصیات مهم این مقیاس، گسترش بخشیدن به حوزه انتخاب پاسخگویی و فراهم آوردن گزینههای بیشتری برای آن میباشد. بدین معنی که از پاسخگویان خواسته میشود یکی از گزینهها را انتخاب کنند. جدول دستهبندی سوالات پرسشنامه به صورت زیر میباشد:
جدول (۳-۱ ): دسته بندی سوالات پرسشنامه