موضوع

نتایج

وان پارک و دیگران[۶۴] (۲۰۱۲)

در این تحقیق که با هدف بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روی توسعه و تعمیم برند انجام شد، دو عامل «ویژگی های محصول» و «سازگاری مفهوم برند» به عنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده اند.

بحث و بررسی در مورد تعمیم برند

نتایج تحقیق نشان می دهد که مصرف کننده علاوه بر داشتن اطلاعات در مورد خصیصه های و ویژگی های محصول به ارتباط بین مفهوم سازگاری و همسانی محصول با گروهی که توسط آن توسعه پیدا کرده، نوعی ارتباط ذهنی برقرار می کند و نشان میدهند که آنچه که بر تصمیم خرید مصرف کننده در مورد برند تعمیم یافته تاثیر گذار است؛ همانا یکپارچه سازی ویژگی های برند تعمیم یافته با ویژگی های محصول جدید است

چو و دیگران[۶۵] (۲۰۱۲)

این تحقیق با یک طرح تجربی انجام گرفته نمونه آماری آن شامل ۴۵۷ دانشجو می باشد

تاکید بر عامل تبلیغات و نقش تکرار آن بر ایجاد تصویر ذهنی

نتایج تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنا داری میان تصویر برند و طرز فکر مشتریان وجود دارد.

سالیناس و پرز [۶۶](۲۰۰۸)

به بررسی تأثیر منفی استفاده از توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری می پردازند

«تأثیر منفی توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی از نام تجاری مادر»

در تحقیق خود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به شرح زیر می باشد:
تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری تحت تأثیر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری است.
اگر بین محصول جدید و محصول مادر تطبیق کمی وجود داشته باشد به احتمال زیاد تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری صدمه خواهد دید. اینکه مصرف کننده دریابد تولید محصول جدید چندان دشوار نبوده است، تأثیری بر تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری نخواهد داشت.

مارتینز و دیگران[۶۷] (۲۰۰۸)

برای اندازه گیری تصویر ذهنی چهار مقوله ارزش، شخصیت نام تجاری، تداعیات سازمانی و تمایز را مورد توجه قرار داده اند

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

«تأثیر راهبردهای توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی از نام تجاری،(مطالعه تطبیقی بازارهای انگلیس و اسپانیا)»

نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که راهبرد توسعه نام تجاری تصویر ذهنی از نام تجاری را تضعیف می نماید. نتیجه دیگر نشان می دهد تصویر ذهنی قبل از توسعه نام تجاری و تطبیق اثر مثبت بر تصویر ذهنی بعد از توسعه دارد.

رایس و ریکوایلم[۶۸]در سال( ۲۰۰۸(

۷۹۵ نفر با با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب کردند با روش معادلات ساختاری به آزمون فرضیات پرداختند.

بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند

نتایجی حاصل شد مبنی بر اینکه آگاهی از برند و اعتماد به طور غیر مستقیم و از طریق اثر گذاری بر وفاداری بر برند باعث ایجاد ارزش ویژه برند می شود.

بالستر و آلمن[۶۹] (۲۰۰۵)

نمونه ۲۷۱ نفری از مشتریان دو طبقه محصول شامپو و نوشابه در جنوب غربی اسپانیا مورد مطالعه قرار گرفتند .