با توجه به خروجی SPSSدر ستون آخر جدول فوق؛ همانگونه که مشاهده میگردد، سطح معناداری (sig) آزمون برای تبیین ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته (بهبود تصویر برند) در ستون آخر مقدار (۰۰/۰) میباشد (به جز عامل تبلیغات) که بیشتر از مقدار (۰۵/۰) است. لذا فرض صفر (H0) آماری مبنی بر عدم ارتباط دو به دوی متغیرها با هم رد و فرض پژوهش مبنی بر ارتباط آنها تأیید میشود.
۴-۳ آمار استنباطی
در این بخش به بررسی مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری می‌پردازیم و در نهایت استنباط‌‌های مربوط به فرضیات تحقیق ارائه می‌شود. ابتدا با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی CFA مدل‌های اندازه‌گیری در جهت بررسی قابلیت سنجش سوالات پرسشنامه برای متغیرهای مکنون مورد بررسی قرار می‌گیرد و پس از ارائه این مدل‌ها و بررسی تشخیص‌ مدل به بررسی مدل ساختاری تحقیق در قالب نمودار مسیر می‌پردازیم و با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل مسیر به آزمون فرضیات تحقیق می‌پردازیم و استناط‌های لازم ارائه می‌گردد.
۴-۳-۱ تحلیل عاملی تاییدی (CFA)
در این تحقیق از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است. بنابراین با استفاده از تحلیل عاملی تائیدی ساختار کلی پرسشنامه‌های تحقیق مورد روائی سنجی سازه قرار گرفته است. در واقع تحلیل عاملی تاییدی بخشی دیگر از آزمون روایی پرسشنامه می‌باشد که به این سوال اساسی پاسخ می‌دهد که آیا سوالات پرسشنامه و داده‌های گردآوری شده قابلیت سنجش و اندازه‌گیری ابعاد پرسشنامه (متغیرهای پنهان) را دارا هستند یا خیر؟ لذا روایی که در این بخش به آن می‌پردازیم به دلیل استفاده از روش‌های آماری و ریاضی از نوع روایی سازه محسوب می‌شود.
لازم به یادآوری است که بدلیل آنکه ابعاد هر متغیر با استفاده ار مطالعه تحقیقات قبلی و مبانی نظری تحقیق استخراج شده‌اند، لذا ضرورتی برای انجام روش تحلیل عاملی اکتشافی وجود ندارد بلکه از روش تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی معنادار بودن رابطه متغیرهای تحقیق استفاده می‌کنیم و نشان می‌دهیم که چگونه سوالات مطرح شده در پرسشنامه قادر به عملیاتی کردن متغیرهای مکنون هستند.
مدل اندازه‌گیری نشان دهنده بارهای عاملی متغیرهای مشاهده شده (عامل) برای هر متغیر مکنون است. قدرت رابطه بین عامل (متغیر پنهان) و متغیر قابل مشاهده بوسیله بار عاملی نشان داده می‌شود. بار عاملی مقداری بین صفر و یک است. اگر بار عاملی کمتر از ۳/۰ باشد رابطه ضعیف درنظر گرفته می شود. بارعاملی بین ۳/۰ تا ۶/۰ متوسط و اگر بزرگتر از ۶/۰ باشد خیلی مطلوب است.
در تحقیق حاضر برای هر متغیر مکنون (عامل) مدل اندازه‌گیری در دو حالت استاندارد و غیر استاندارد ارائه می‌شود. همچنین برای بررسی تشخیص مدل (شرط رتبه و شرط مرتبه) ابتدا معنی‌دار بودن بارهای عاملی غیراستاندارد (از لحاظ تفاوت با مقدار صفر) و سپس شاخص‌های برازش ارائه می‌گردد.
۴-۳-۱-۱ تحلیل عاملی تاییدی کیفیت ارائه خدمات بانکی
نمودار ۴-۵ : مدل تحلیل عاملی تاییدی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده با ضرایب غیر استاندارد
نمودار ۴-۶ : مدل تحلیل عاملی تاییدی کیفیت خدمات بانکی ارائه شده با ضرایب استاندارد
در مدل‌های اندازه‌گیری فوق متغیرهای q1 تا q5 متغیرهای مشاهده شده در پرسشنامه هستند که توسط متغیر مکنون کیفیت خدمات بانکی تحت تاثیر هستند و زیربنای متغیرهای مشاهده شده محسوب شده است. در این مدل‌ها میزان ارتباط متغیر مکنون و مشاهده شده مورد آزمون قرار می‌گیرد تا در نهایت مشخص شود که آیا این متغیرها (q1 تا q5) توانایی سنجش متغیر مکنون (کیفیت خدمات) را دارا هستند یا خیر. به همین منظور مدل اندازه‌گیری فوق در محیط نرم‌افزار AMOS طراحی و پس از مشخص کردن پارامترهای آزاد (بارهای عاملی و واریانس‌های خطا) به آزمون مدل پرداخته شد. لازم به ذکر است متغیرهای D1 تا D4 موثر بر متغیرهای مشاهده شده نیز متغیرهای خطا می‌باشند.
پس از آزمون مدل و مشاهده بارهای عاملی استاندارد مشاهده می‌شود که متغیر q1 دارای بیشترین بارعاملی است و همچنین متغیر q2 کمترین بارعاملی را از متغیر مکنون دریافت کرده است.
در گام بعدی به منظور بررسی معنی داری بارهای عاملی به خروجی نرم افزار مراجعه می‌کنیم و تحلیل‌های تعقیبی را ارائه خواهیم کرد :
جدول ۴-۱۰ : معنی‌داری بارهای عاملی متغیر مکنون مطلوبیت کیفیت خدمات

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

Estimate S.E. C.R. P Label
q5 <— F_1 ۱٫۰۰۰