بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب …

شاخص‏ نیکویی برازش الگویرگرسیون

(۴۳۲/۰) ۰۱۷/۸

(۶۴۹/۰) ۹۸۳/۵

**، * به ترتیب در سطح خطای ۵% و ۱۰% معنادار
بخش نهایی جداول (۴-۲) مقدارآماره کای- دو، شاخص‏نیکویی برازش الگوی رگرسیون ودرصدصحت طبقه‌بندی الگورانشان می‏دهد. برمبنای نتایج،ملاحظه می‏شودکه درصد کلی طبقه‌بندی صحیح الگو، ۵/۸۱% است. همچنین مقدار آماره کای- دو در سطح خطای ۵ درصد معنادار است که نشان‏دهنده معنادار بودن رگرسیون است. در قسمت شاخص‌ نیکویی برازش الگوی رگرسیون، همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مقدار آماره شاخص نیکویی برازش[۶۸]دلالت بر توان توضیح‏دهندگی متغیر مستقل در پیش‏بینی متغیر وابسته را دارد.
۴-۴ نتایج آزمون فرضیه‌‏های تحقیق
فرضیه نخست تحقیق بیان می‏کند ” با طبقه‏بندی تجدید ارائه صورت سود و زیان در دو گروه فرصت‏طلبانه و غیر فرصت‏طلبانه، می‏توان رابطه معناداری بین سود تقسیمی و تجدید ارائه (به عنوان معیاری از گزارشگری مالی متقلبانه) مشاهده کرد”. نمونه مورد استفاده در این آزمون شامل کلیه شرکت‏هایی است که در طی دوره تحقیق اقدام به تجدید ارائه صورت‏های مالی خود نموده‏اند. به این ترتیب، متغیر وابسته (Restate) به این صورت تعریف شده‏است؛ اگر مشاهده شرکت-سال در گروه غیر فرصت‏طلبانه قرار گرفته‏است عدد یک و در صورتی که در گروه فرصت‏طلبانه قرار داشته باشد عدد صفر را اختیار خواهد کرد.
همانگونه که نتایج مربوط به ستون مدل (۱) جدول (۴-۳) نشان می‏دهد، ضریب برآوردی برای متغیرنشان دهنده توزیع یا عدم توزیع سود سهام (DIV) مثبت (۸۶۵/۰) و در سطح اطمینان ۹۵% معنادار است. با توجه به نحوه تعریف متغیرهای تقسیم سود و تجدید ارائه، این یافته به این معنی است که چنانچه ازمعیارارائه مجددصورت سودوزیان ناشی از انگیزه‏های غیر فرصت‌طلبانه مدیریت به عنوان شاخص با کیفیت بودن سوداستفاده‌شود و تجدید ارائه‏های فرصت‏طلبانه را به عنوان معیار بی‏کیفیت بودن سود در نظر گرفت، می‏توان بین تقسیم سود و تجدید ارائه به عنوان معیاری از کیفیت سود رابطه معناداری مشاهده کرد که مطابق نظریه‏ها و تحقیقات موجود است. بدین ترتیب فرضیه‏ اول تحقیق در سطح خطای ۵% تایید می‏شود. همچنین متغیر‏های کنترلی اندازه شرکت (SIZE)، بازده دارایی‏ها (ROA)، تأمین مالی خارجی (FIN) و اهرم مالی (LEV) رابطه مثبت و معنادار و متغیر‏ انحراف معیارجریان نقد عملیاتی(CFO_STD) رابطه منفی و معناداری با کیفیت سود دارند. به این معنی که مقادیر بزرگ‏تر اهرم مالی واندازه شرکت می‌تواندهزینه‌های نمایندگی رابکاهدومانع رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران شود. بر اساس شواهدی که بارتونووایمر (۲۰۰۴) ارائه می‏کنند انگیزه‌ی مدیران جهت گزارشگری باکیفیت بالاباافزایش میزانبدهی‌هاافزایش می‏یابد. همچنین علامت متغیر انحراف معیارجریان نقد عملیاتی مطابق تفسیر ارائه شده توسط هری بارونیکولز (۲۰۰۷) منفی است، به این معنی که در زمان کاهش نوسانات جریان‏های نقدی عملیاتی، مدیریت سود نیز کاهش‏یافته و کیفیت سود افزایش می‏یابد.
فرضیه دوم تحقیق بیان می‏کند “با طبقه‏بندی تجدید ارائه صورت سود و زیان در دو گروه فرصت‏طلبانه و غیر فرصت‏طلبانه، می‏توان رابطه معناداری بین سطح سود تقسیمی و تجدید ارائه (به عنوان معیاری از گزارشگری متقلبانه) مشاهده کرد”. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه با برآورد مدل (۲) در جدول (۴-۳) مشاهده می‏شود. همانگونه که نتایج نشان می‏دهد، ضریب برآوردی برای متغیر سطح توزیع سود (BDIV) برابر با ۵۶۸/۰ است که در سطح خطای ۰۵/۰ معنادار است. علامت مثبت ضریب برآوردی برای متغیر سطح تقسیم سود به این معنی است که گروه شرکت‏های موجود در نمونه غیر فرصت‏طلبانه، در مقایسه با گروه فرصت‏طلبانه از سطح توزیع سود بالاتری برخوردارند. بدین ترتیب فرضیه‏ دوم تحقیق در سطح خطای ۵% تأیید می‏شود. همچنین متغیر‏های کنترلی اندازه شرکت (SIZE)، بازده دارایی‏ها (ROA)، تأمین مالی خارجی (FIN) و اهرم مالی (LEV) رابطه مثبت و معنادار و متغیر‏ انحراف معیارجریان نقد عملیاتی(CFO_STD) رابطه منفی و معناداری با کیفیت سود دارند.
جدول (۴-۳): نتایج تخمین رگرسیون لجستیک برای فرضیه‏های اول و دوم تحقیق

مدل (۱):Restate i,t = α۰ + α۱DIVi,t + α۲SIZEi,t + α۳ROAi,t + α۴FINi,t + α۵LEVi,t + α۶CFO_STDi,t + εi,t
مدل (۲):Restate i,t = α۰ + α۱BDIVi,t + α۲SIZEi,t + α۳ROAi,t + α۴FINi,t + α۵LEVi,t + α۶CFO_STDi,t + εi,t

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است