سامانه پژوهشی – بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند- قسمت ۴۶

۰۸۷/۰

۰۷۰/۰

۰۷۷/۰

۰۰۳/۰-

**، * به ترتیب در سطح خطای ۵% و ۱۰% معنادار است.
(۱) آزمون تفاوت میانه‏ها نتایج مشابه نتایج آزمون تفاوت میانگین‏ها را نشان می‏دهد.
۴-۳ نتایج آزمون اولیه
برای افزایش قابلیت اطمینان نتایج تحقیق، مشابه سایر پژو‏هش‏های داخلی، در گام نخست بدون توجه به دلایل و انگیزه‏های منتج به تجدید ارائه، رابطه بین تقسیم سود شرکت‏ها و تجدید ارائه صورت‏های مالی آزمون می‏شود. نمونه آماری مورد استفاده در این آزمون شامل هر دو گروه شرکت‏ است. گروه اول شامل شرکت‏هایی است که در طی دوره تحقیق اقدام به تجدید ارائه صورت‏های مالی خود ننموده‏اند (تعداد ۲۶۶ مشاهدات سال-شرکت) و گروه دوم شامل شرکت‏هایی که اقدام به تجدید ارائه صورت‏های مالی خود نموده‏اند (تعداد ۱۱۴۸ مشاهدات سال-شرکت). در این آزمون، متغیر وابسته (Restate) به این صورت تعریف می‏شود که اگر شرکت در طی دوره مالی، صورت سود و زیان را مجدداً ارائه کند برابر با صفر و در غیر این صورت برابر بایک است.
همانطور که از اطلاعات مندرج در ستون مدل (۱) جدول (۴-۲) مشاهده می‏شود، بین سود تقسیمی و کیفیت سود رابطه معنی‏داری وجود ندارد. ضریب برآوردی متغیر نشان دهنده توزیع یا عدم توزیع سود سهام (DIV) برابر با ۲۳۹/۰ است که در سطح خطای متداول، معنادار نیست. به این ترتیب،زمانی که بدون توجه به دلایل و انگیزه‏های منتج به تجدید ارائه،ازمعیارارائه مجددصورت سودوزیان به عنوان شاخص کیفیت سوداستفاده می‌شود، نمی‏توان بین کیفیت سود و تقسیم سود شرکت‏ها رابطه‏ای مشاهده کرد.
همچنین، بر اساس نتایج مندرج در ستون مدل (۲) جدول (۴-۲) نیز مشاهده می‏شود که در گروه شرکت‏های که اقدام به توزیع سود می‏نمایند، نمی‏توان بین سطح توزیع سود (BDIV) و تجدید ارائه صورت سود و زیان رابطه‏ای مشاهده کرد. به این معنی که احتملاً عدم توجه به منشع و دلایل تجدید ارائه، استفاده از این معیار را به عنوان شاخصی از کیفیت سود، غیر معتبر می‏سازد. این نتایج با یافته‏های تحقیقات پیشین، ازجمله برزده (۱۳۹۲) و علوی طبری و همکاران (۱۳۸۸) که نتوانسته است بین تقسیم سود و تجدید ارائه صورت‏های مالی رابطه‏ای بیابد، سازگار است.
جدول (۴-۲): نتایجتخمینرگرسیون لجستیک آزمون اولیه

مدل (۱):Restate i,t = α۰ + α۱DIVi,t + α۲SIZEi,t + α۳ROAi,t + α۴FINi,t + α۵LEVi,t + α۶CFO_STDi,t + εi,t
مدل (۲): Restate i,t = α۰ + α۱BDIVi,t + α۲SIZEi,t + α۳ROAi,t + α۴FINi,t + α۵LEVi,t + α۶CFO_STDi,t + εi,t
مدل (۱)
پرداخت یا عدم پرداخت سود سهام
مدل (۲)
سطح پرداخت سود تقسیمی
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.