مقاله دانشگاهی – بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند- …

آزمون‏های اضافی
خلاصه فصل
۴-۱ مقدمه
پس از آن که روش تحقیق مشخص شد و داده‌های مورد نیاز با ابزارهای مرتبط جمع‌آوری گردید؛ با بهره‌گیری از روش‌های آماری مناسب به دسته‌بندی و تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده می‌پردازیم.
تجزیه و تحلیل داده‌ها، فرایندی چند مرحله‌ای است. در این فرایند، داده‌ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می‌شوند و روش‌های گوناگون آماری نقش به سزایی در استنتاج‌ها و تعمیم نتایج بر عهده دارند (خاکی، ۱۳۷۸).
در ادامه فصل ابتدا آمار توصیفی متغیرهای مورد آزمون ارائه می‌شود. سپس نتایج تخمین مدل مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در نهایت آزمون‏های تحلیل حساسیت تحقیق بیان می‏گردد.
۴-۲ آماره‏های توصیفی
آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق (وابسته و کنترلی) در سه نمونه تحت بررسی درجدول‏ (۴-۱) ارائه شده است که بیانگر پارامتر‏های توصیفی برای هر متغیر به صورت مجزا است. این پارامترها عمدتاً شامل اطلاعات مربوط به شاخص‏های مرکزی، میانگین، میانه و همچنین، اطلاعات مربوط به شاخص‏های پراکندگی نظیر انحراف معیار است. مهم‌ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان‌دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص مناسبی برای نشان دادن مرکزیت داده‏ها است. ستون (۱) جدول (۴-۱)، آماره‏های توصیفی متغیرها را برای نمونه‏ای نشان می‏دهد که در آن تمامی تجدید ارائه‏ها به عنوان نشانه‏ای از کیفیت نامطلوب گزارشگری مالی (گزارشگری مالی متقلبانه) تلقی شده‏است (Fraud=1)، و در مقابل، عدم تجدید ارائه نشانه با کیفیت بودن گزارشگری مالی است (Fraud=0).
همانگونه که مشاهده می‏شود بر اساس نتایج آزمون مقایسه تفاوت‏ها، اختلاف معناداری بین میانگین تجدید ارائه در گروه شرکت‏های توزیع‏کننده سود تقسیمی (میانگین = ۱۹/۰) و گروه شرکت‏هایی که سود بین سهامداران تقسیم نمی‏کنند (میانگین = ۲۱/۰) وجود ندارد.
این نتایج برای سطح توزیع سود (به عنوان متغیر مستقل) نیز مشابه است. به این ترتیب که میانگین تجدید ارائه در شرکت‏هایی که بخش‏بزرگتری (≥۲۵%) از سود خود را بین سهامداران توزیع می‏کنند (میانگین = ۱۹/۰) تفاوت معناداری با میانگین تجدید ارائه در شرکت‏هایی که بخش‏ کوچکی از سود خود را بین سهامداران توزیع می‏کنند (میانگین = ۲۰/۰) ندارد.
با این وجود، در خصوص متغیرهای کنترلی، تفاوت معنادری بین میانگین آنها در این گروه‏ها وجود دارد که نشان از وجود تفاوت در خصوصیات شرکت‏های توزیع کننده سود در مقایسه با شرکت‏های دیگر گروه دارد. مشابه تحقیق فاما و فرنچ (۲۰۰۱)، شرکت‏های توزیع‏کننده سود، شرکت‏های بزرگ‏تری (SIZE) هستند و این گونه شرکت‏ها سودآورترند (ROA). همچنین، نتایج نشان می‏دهد، مشابه تحقیق ینومیائو(۲۰۱۱)، شرکت‏های توزیع‏کننده سود، اهرم مالی کوچکتری (LEV) دارند و نوسانات جریان‏های نقدی (CFO_STD) آنها کوچک‏تر است. این نتایج در هر دو حالت توزیع یا عدم توزیع سود نقدی و سطح توزیع نقدی مشابه است.
در ستون (۲) جدول (۴-۱)، آماره‏های توصیفی مربوط به نمونه‏ای ارائه شده‏است که در بردارنده مشاهدات شرکت-سالی است، صورت‏های مالی خود را تجدید ارائه نموده‏اند. با این وجود، تجدید ارائه این شرکت‏ها در دو گروه متقلبانه (Fraud=1) و غیر متقلبانه (Fraud=0) طبقه‏بندی شده‏اند. همان‏گونه که نتایج نشان می‏دهد، شرکت‏هایی که سود تقسیم می‏کنند، اغلب در گروه تجدید ارائه غیر فرصت‏طلبانه قرار می‏گیرند و از این لحاظ تفاوت معناداری با شرکت‏هایی دارند که سود خود را تقسیم نمی‏کنند. تجدید ارائه این گونه شرکت‏ها اغلب در گروه فرصت‏طلبانه قرار می‏گیرد. نتایج به دست آمده در خصوص متغیرهای کنترلی، مشابه نتایجی است که در نمونه نخست تحقیق به آن اشاره شد. آماره توصیفی نمونه تجدید ارائه غیر فرصت‏طلبانه در قالب دو گروه تجدید ارائه افزایشی و تجدید ارائه کاهشی در ستون (۳) جدول (۴-۱) ارائه شده‏است. همان‏گونه که مشاهده می‏شود، اختلاف معناداری بین متغیر تجدید ارائه (به عنوان نماینده کیفیت نامطلوب سود) در دو گروه تقسیم سود و عدم تقسیم سود مشاهده نمی‏شود.
نگاره شماره (۴-۱): آمار توصیفی متغیرهایتحقیق در سطح پرداخت و عدم پرداخت سود تقسیمی
الف: آمار توصیفی متغیرها در سطح پرداخت و عدم پرداخت سود تقسیمی(۱)

ستون (۱)
شرکت‏هایی که تجدید ارائه کرده‏اند (Fraud=1) در مقابل شرکت‏هایی که تجدید ارائه نکرده‏اند (Fraud=0).
ستون (۲)
شرکت‏هایی که تجدید ارائه کرده‏اند (Fraud=1) در مقابل شرکت‏هایی که تجدید ارائه نکرده‏اند (Fraud=0).
ستون (۳)
شرکت‏هایی که تجدید ارائه کرده‏اند (Fraud=1) در مقابل شرکت‏هایی که تجدید ارائه نکرده‏اند (Fraud=0).

متغیر‏ تقسیم سود عدم تقسیم سود آزمون
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.