مقاله دانشگاهی – بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند- قسمت ۲۳

۴

تجدید ارائه افزایشی متقلبانه

۱۶۷ (۱۰%)

۵

تجدید ارائه افزایشی غیر متقلبانه

۸۱۴ (۴۷%)

۶

تجدید ارائه کاهشی

۲۲۴ (۱۳%)

۳-۸ قلمرو تحقیق
هر تحقیق باید دارای حدود مشخص و تعریف‌شده‌ای باشد تا پژوهشگر بتواند در تمامی مراحل انجام کار، احاطه کافی و قابل اطمینان بر آن داشته باشد. همچنین نتایج بدست آمده از تحقیق نیز باید قابل تعمیم به کل جامعه باشد (حافظ نیا، ۱۳۸۰).
تحقیق حاضر نیز از نظر موضوعی، مکانی و زمانی دارای ویژگی‌های زیر است:
قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی تحقیق، بررسی رابطه سیاست تقسیم سود شرکت‌هابا گزارشگری مالی متقلبانه.
قلمرو مکانی: این تحقیق بر اساس اطلاعات مربوط به شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام‌شده است.
قلمرو زمانی: به منظور آزمون فرضیه‌های مطرح‌شده، دوره زمانی ده ساله (۱۳۸۱- ۱۳۹۰) برای تحقیق تعیین شده است. از آنجا که در این تحقیق به اطلاعات مالی دوره آتی نیاز بود، سال مالی ۱۳۹۱ در دوره زمانی فوق منظور نشد؛ زیرا اطلاعات سال مالی ۱۳۹۲ در دسترس نبود.
۳-۹ جمع‌آوریداده‌های تحقیق
یکی از ضروریات مهم در هر پژوهش وجود اطلاعات قابل‌اتکاء و سرعت و سهولت دسترسی به آن می‌باشد. با داشتن این اطلاعات فرصتی برای محقق فراهم می‌شود که جریان مطالعه و تجزیه و تحلیل داده‌ها را برای ارزیابی اهداف و فرضیه‌های تحقیق پی گیری نمایند. همچنین محقق این امکان را به دست می‌آورد که با صرف حداقل هزینه و وقت به اهداف مورد نظر دست یابد (امینی، ۱۳۸۴).
اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش کتابخانه‏ای و با مطالعه کتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری شده است. همچنین داده‏های مورد نیاز شرکت‌ها از طریقنرم‌افزار ره آورد نوین،صورت‌های مالی شرکت‌ها، سایت رسمی سازمان بورس جمع‌آوریگردیده و پس از انجام پردازش‌ها اولیه در نرم‌افزار Excel،به وسیله نرم‌افزارهای آماریEviewsو SPSSمور تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
۳-۱۰ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
این تحقیق مطالعه‌ای کاربردی با تأکید بر روابط همبستگی و تحلیلی می‌باشد.مدل آماری به کارگرفته ‌شده در این تحقیق مدل رگرسیون لوجستیک چند متغیرهاست. در این پژوهش به منظور بررسی رابطه گزارشگری مالی متقلبانه و سیاست تقسیم سود شرکت‏ها،متغیرهای مستقل و وابسته از یک سو در میان شرکت‌های مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی ۱۳۸۱- ۱۳۹۰ آزمون می‌شوند،لذا به این دلیل از روش “داده‌های ترکیبی” استفاده‌شده است.
درنهایت فرضیه‌های پژوهش ازطریق احتمال محاسبه‌شده (p-value) موردآزمون قرارمی‌گیرد و به قضاوت و ارزیابی در مورد هر یک از فرضیه‌های پژوهش پرداخته می‌شود.
۳-۱۱ خلاصه فصل
در این فصل به بررسی تعیین مدل‏های تحقیق به منظور آزمون فرضیه‌ها، اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش‌های جمع‌آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد.
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‏ها
تجزیه و تحلیل اطلاعات
مقدمه
تشریح آزمون‌های آماری
آماره‌های توصیفی فرضیه اول
آزمون فرضیه‌ اصلی یک
آزمون فرضیه‌ اصلی دوم

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.