SIZE=برای کنترل اثراتاندازه شرکت از لگاریتم طبیعی فروش استفاده می‌شود.
ROA=بازده دارایی‌ها که از تقسیم سود عملیاتی بر میانگین کل دارایی‌ها بدست می‌آید.
OP/((TAt-1+TA)/2)
FIN=تأمین مالی خارجی.
متغیرمجازی است،درصورتی که شرکت در طول سال تأمین مالی خارجی(بدهی جدید یا سهام منتشره جدید) داشته باشد و میزان آن ۲۰% یا بیشتر از میزان (بدهی یا سرمایه) موجود باشد برابربایک ودرغیراینصورت برابرباصفراست.
متغیرتأمین مالی خارجی یک متغیر مجازی است برای کنترل انگیزه‌ای تأمین مالی. برخی مطالعات بیان می‌کنند که دستیابی مکرر به بازار سرمایه انگیزه‌ی مدیران را برای مدیریت سود زیادمی‌کنددرحالی‌که سایر مطالعات می‌گویند که اهرم و سرمایه می‌تواندهزینه‌های نمایندگی را بکاهد و مانع رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران شود(ین و میائو، ۲۰۱۱).
LEV= اهرم مالی که از نسبت کل بدهی‏ها به کلدارایی‏های شرکت بدست می‏آید.
ما نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام را برای کنترل اثر اهرم بر کیفیت سود به کار گرفتیم به طوری که (دیفوند و جیامبالوو[۶۵]، ۱۹۹۴) مدارکی ارائه می‌کنند که مدیران شرکت‌هایی که دارای اهرم بالاتری هستند درآمدهای خود را دستکاری می‌کنند تا از تعهدات بدهی شانه خالی کنند. درحالی که (بارتون و وایمر[۶۶]، ۲۰۰۴) شواهدی ارائه می‌کند که انگیزه‌ی مدیران جهت گزارشگری با کیفیت بالا با افزایش میزان بدهی‌ها زیادمی‌شود (ین و میائو، ۲۰۱۱).
CFO_STD=انحراف معیارجریان نقد عملیاتی طی دوره پنجساله تقسیم بر مجموع دارایی‏ها.
(هریبار و نیکولز[۶۷]، ۲۰۰۷)آزمون‌هایی از مدیریت سود را پیدا کردند که با استفاده از این آزمون‌ها، اقدامات پنهانی مدیریت سود را وقتی که کنترل‌های موثری روی آن نیست ارزیابی می‌کنند. از این رو ما از انحراف معیار جریانات نقدی عملیاتی به عنوان یک متغیر کنترلی استفاده می‌کنیم(ین و میائو، ۲۰۱۱).
εi,t=باقی‌مانده حاصل از رگرسیون.
۳-۶ نحوه طبقه‏بندی تجدید ارائه‏ها به متقلبانه و غیر متقلبانه
بادرچروهمکاران (۲۰۱۲) به معرفی وتبیین مدلی برای شناسایی رفتارهای متقلبانه درگزارشگری مالی شرکت‌هابراساس مقایسه رقم سوداولیه وسودتجدیدارایه شده نمودند،ایشان شرکت‌ها را به دودسته شرکت‌هایی که باهدف افزایش سودرفتارگزارشگری مالی متقلبانه داشته‌اندوشرکت‌هایی که باهدف کاهش سوداقدام به گزارشگری مالی متقلبانه می‌نمودند،تقسیم می‌نماید.
شرکت‌هایی که باهدف افزایش سودرفتارگزارشگری مالی متقلبانه داشته‌اند درصورتی درطبقه شرکت‌های دارای رفتارمتقلبانه قرار می‌گیرندکه ارایه رقم اولیه سودتوسط ایشان منجربه دستیابی آن‌هابه پیشبینی‌های انجام شده در رابطه باسودشان شده باشداماارایه رقم تجدیدارایه شده سودتوسط ایشان نشانگرآن باشدکه مبالغ پیشبینی شده قابل حصول نبوده اند. به زبان ریاضی اگررقم سوداولیه (OI)یک شرکت از رقم سودتجدیدارایه شده (RI) آن بیشترباشد،آنگاه چنانچه سوداولیه بیشترازسودپیشبینی شده (MF) وسودتجدیدارایه شده کمترازسودپیشبینی شده (MF) باشدآن شرکت درزمره شرکت‌هایی قرارمی‌گیردکه درگزارشگری مالی خویش رفتارمتقلبانه بروزداده‌اند.
OIit≥FIit>RIit
آنچه گفته شددرمجموع بهای معنی است که شرکت توانسته است بابروزرفتارهای متقلبانه واعمال اختیاردرفرآیندگزارشگریاز طریق انتخاب اقلام تعهدی اختیاری که منجر به افزایش سود شده باشد، دردوره زمانیt به تحقق پیشبینی خوددرخصوص سودحسابداری بپردازد در حالیکه ارقام تجدید ارائه شده نتوانسته باشد در سال tیا سال t+1 به پیش‌بینی‌های مدیران دست‏یابد (که دردوره بعدگزارش شده وتحت تاثیرانگیزه‌های متقلبانه مدیران شرکت نیستند) و اقلام تجدید ارائه شده نشان دهنده آن باشدکه چنین پیشبینی دست یافتنی نبوده است.
برای شرکت‌هایی که باانگیزه افزایش سوداقدام به سو استفاده ازانعطافپذیری که گزارشگری مالی دراختیارایشان قرارمی‌دهد،کرده‌اندمی‌تواندوحالت دیگرنیزدرنظرگرفت که درهردوی این حالت‌ها باوجودبیشتربودن مبلغ سوداولیه ازسودتجدیدارایه شده،شرکت به عنوان عضوی ازمجموعه شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه ازخودبروزداده‌اندطبقه بندی نمی‌شود.
MFjt≤OIjt> RIjt یا ۲) MFjt> OIjt> RIjt
درهردوی این حالت‌هاباوجودی که رقم سوداولیه ازرقم سودتجدیدارایه شده بیشتر است اماتلاش شرکت برای سو استفاده ازانعطافپذیری وقدرت انتخابی که برای گزارشگری مالی دردسترس بوده،ازمنظرحصول پیشبینی‌هابی تاثیرباقیمانده است. رابطه(۱)نشانگرآن است که هم سوداولیه وهم سودتجدیدارایه شده،هردو،بیشترازرقم سودپیشبینی شده بوده‌اندورابطه(۲)نشانگرآن است که هم سوداولیه وهم سودتجدیدارایه شده،هردو،کمترازرقم سودپیشبینی شده بوده‌اند.
شرکت‌هایی که باهدف کاهش سود رفتارگزارشگری مالی متقلبانه بروزداده‌اند رانیزمی‌توان همانندشرکت‌های زیرمجموعه اول موردبررسی قرارداده، ومشخص نمودآیاایشان درگزارشگری مالی خویش رفتارمتقلبانه داشته‌اندیا خیر.ازدیدگاه بادرچروهمکاران (۲۰۱۲) شرکتی درزمره شرکت‌های برخورداراز رفتارفرصت‌طلبانه قرارمی‌گیردکه همزمان شرایط زیردررابطه باآن مصداق داشته باشد:
RIjt<OIjt≥MFjt ۳)
Adj_IBES_Actualjt+1≥MFtt+1<IBES_Actualjt+1 ۴)
در روابط بالاMF

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

tt+1آخرین پیش‌بینی سود توسط مدیران برای سال t+1 است که قبل از انتشار صورت‌های مالی سالtاست،IBES_Actualjt+1سود واقعی مربوط به سالt+1 و همچنینAdj_IBES_Actualjt+1برابر با سود واقعی سالt+1که با توجه به مدیریت سود در سالtتعدیل شده است (یعنی سود واقعی سالt+1به اضافه سود تجدید ارائه شده سالt،منهای سود اولیه سال‏‏ t‏).با استفاده از این تعدیل، سودهایی محاسبه می‌شوند، که می‌بایست در سالtگزارش می‌شد ولی شرکت آن‌ها را گزارش نکرده و مدیریت سود وارونه (کاهشی) شده است.
محاسبه این مبلغ بادرنظرگرفتن این فرض صورت می‌پذیرد که اگرسوددوره t تجدیدارایه نشده بودیابه عبارت دیگردرصورتی که اثرات بروزرفتارهای متقلبانه دردوره tهیچ‌گونه تاثیری برسودگزارش شده دردوره t+ 1 نمی‌داشت آنگاه چه رقمی به عنوان سوددورهt+ 1 گزارش می‌گردید.
برقراربودن رابطه(۳) به معنی آن است که شرکت باوجودتلاش برای کاهش سودخودتوانسته پیشبینی‌های مربوط به سودرامحقق سازد. بدیهی است که درشرایط رقابتی بازارهای سرمایه هیچ شرکتی تمایل به کاهش دادن سودخودنداردمگرآن که کاستن ازسودرادارای منافع ومزایای بالقوه وپنهان بداند. یکی ازمزایای کاستن سوددوره جاری بااعمال اختیاردر رابطه بااقلام تعهدی،انتقال سودبه دوره آتی به قصدمحقق ساختن پیشبینی‌های به عمل آمده در رابطه باآن دوره،به همان شکل که رابطه (۴) به تبیین آن پرداخته،است. روابط (۳) و (۴) درکنارهم نشان گرآن هستندکه شرکت به موازات کاستن ازسودواقعی دوره جاری توانسته پیشبینی دوره جاری رامحقق سازدوهمزمان،باانتقال بخشی ازسوددوره جاری به دوره آتی(Rjt>Ojt) پتانسیل لازم برای محقق ساختن پیشبینی دوره آتی رانیزفراهم آورد ( Adj_IBES_Actualjt+1≥MFtt+1).
همانگونه که بیان گردید از منظربادرتچروهمکاران(۲۰۱۲)درخصوص شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه ایشان به قصدکاهش سودگزارش شده دردوره جاری مجال بروزمی‌یابد،تاثیری که بروزاین رفتارهابرگزارش سوددردوره آتی وتحقق سودپیشبینی شده آن دوره دارد،عامل مهمی درتشخیص متقلبانه بودن یانبودن رفتارگزارشگری مالی شرکت به شمارمی‌رود. براین اساس درصورت وجود هر دو شرط زیررفتارگزارشگری مالی شرکت متقلبانه تلقیمی‌شود:
RIjt<OIjt≥MFjt ۵)
Adj_IBES_Actualjt+1≥MFtt+1<IBES_Actualjt+1 ۶)
ازدیدگاه بادرچروهمکاران (۲۰۱۲)چنان چه شرایط زیربرای شرکتی برقرارباشدنمی‌توان آن شرکت رادرزمره شرکت‌هایی که رفتارمتقلبانه داشته‌اندقلمدادنمود:
RIjt>MFjt>OIjt
به اعتقادایشان همواره ترجیح زمانی ومطلوبیت مدیران به شکلی است که تمایل دارنددرصورت امکان پیشبینی‌های انجام شده رادراولین فرصت زمانی ممکن محقق سازند. بنابراین هنگامی‌که امکان محقق ساختن پیشبینی‌هادردوره جاری وجودداشته باشندتمام تلاش خویش رامعطوف به ارایه گزارش‌هایی می‌نمایندکه نشان گراین امرباشد. دراین وضعیت تنهادرصورتی که مدیریت شرکت ازبرخی واقعیات موجودغافل مانده یادرکاربرداصول واستانداردهای پذیرفته شده حسابداری دچاراشتباه شود،ممکن است سودتجدیدارایه شده بیش ازسوداولیه گزارش شودکه درهرحال هیچ‌کدام ازاین حالت‌هانشان گربروزرفتارهای متقلبانه درگزارشگری مالی نیستند.
در جدول شماره (۳-۱) خلاصه روش انتخاب نمونه متقلبانه وغیرمتقلبانه در حالت‏های افزایشی و کاهشی به شرح زیر ارائه گردیده است، که در این تحقیق منظور از انگیزه‌های متقلبانه و همچنین انگیزه‏های غیر متقلبانه مدیریت، تمامی حالت (چه افزایشی و چه کاهشی) است.
جدول شماره (۳-۱) : روش انتخاب نمونه متقلبانه وغیرمتقلبانه

این نوشته را هم بخوانید :   مقاله دانشگاهی - بررسی سیاست‏های تقسیم سود در شرکت‏هایی که در گزارشگری مالی خود مرتکب تقلب شده‏اند- قسمت ۲۳
پیش‌شرط افزایشی> RIjtOIjt