جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی و پنج عامل بزرگ شخصیت- قسمت ۳۲

۳۵

۶٫۰۲۳

۳۶٫۲۸

۲۴

۱۷

۴۱

۲۷

۳۱٫۵

۳۵

متغیر شخصیت دارای پنج عامل می باشد که همگی در سطح سنجش فاصله‏ای می باشد. در ادامه به توصیف هر نوع پرداخته می شود:
میانگین روان نژندی برابر است با ۲۳٫۲، باتوجه به اینکه کمترین میزان ۵ و بیشترین میزان ۴۱ می باشد، می توان گفت که روان نژندی پاسخگویان متوسط است. میانه آن ۲۳ می باشد یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از ۲۳ و نیمی دیگر بیشتر از ۲۳ گرفته اند. نما هم برابر است با ۲۶ که بیشترین تکرار میزان روان نژندی می باشد. شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار ۷٫۲۵، واریانس برابر است با ۵۲٫۶، دامنه تغییرات، ۳۶، چارک اول، ۱۸، چارک دوم، ۲۳ و چارک سوم، ۲۷ می باشد.
میانگین برون گرایی برابر است با ۲۸٫۵۵، باتوجه به اینکه کمترین میزان ۱۶ و بیشترین میزان ۴۴ می باشد، می توان گفت که برون گرایی پاسخگویان متوسط است. میانه آن ۲۹ می باشد یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از ۲۹ و نیمی دیگر بیشتر از ۲۹ گرفته اند. نما هم برابر است با ۲۶ که بیشترین تکرار میزان برون گرایی می باشد. شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار ۵٫۷۶، واریانس برابر است با ۳۳٫۲۶، دامنه تغییرات، ۲۸، چارک اول، ۲۵، چارک دوم، ۲۹ و چارک سوم، ۳۲ می باشد.
میانگین انعطاف پذیری برابر است با ۲۷٫۹۷، باتوجه به اینکه کمترین میزان ۱۴ و بیشترین میزان ۴۰ می‎باشد، می توان گفت که انعطاف پذیری پاسخگویان متوسط است. میانه آن ۲۸ می باشد یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از ۲۸ و نیمی دیگر بیشتر از ۲۸ گرفته اند. نما هم برابر است با ۲۶ که بیشترین تکرار میزان انعطاف پذیری می باشد. شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار ۵٫۱۷، واریانس برابر است با ۲۶٫۷۷، دامنه تغییرات، ۲۶، چارک اول، ۲۵، چارک دوم، ۲۸ و چارک سوم، ۳۱ می باشد.
میانگین دلپذیر بودن برابر است با ۲۸٫۳۲، باتوجه به اینکه کمترین میزان ۱۵ و بیشترین میزان ۴۴ می‎باشد، می توان گفت که دلپذیر بودن پاسخگویان متوسط است. میانه آن ۲۸ می باشد یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از ۲۸ و نیمی دیگر بیشتر از ۲۸ گرفته اند. نما هم برابر است با ۲۲ که بیشترین تکرار میزان دلپذیر بودن می باشد. شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار ۵٫۷۰، واریانس برابر است با ۳۲٫۵۸، دامنه تغییرات، ۲۹، چارک اول، ۲۴، چارک دوم، ۲۸ و چارک سوم، ۳۲ می باشد.
میانگین مسئولیت پذیر بودن برابر است با ۳۰٫۸۰، باتوجه به اینکه کمترین میزان ۱۷ و بیشترین میزان ۴۱ می‎باشد، می توان گفت که مسئولیت پذیر بودن پاسخگویان متوسط است. میانه آن ۳۱٫۵ می باشد یعنی نیمی از پاسخگویان نمره کمتر از ۳۱٫۵ و نیمی دیگر بیشتر از ۳۱٫۵ گرفته اند. نما هم برابر است با ۳۵ که بیشترین تکرار میزان مسئولیت پذیر بودن می باشد. شاخص های پراکندگی شامل انحراف معیار ۶٫۰۲، واریانس برابر است با ۳۶٫۳۸، دامنه تغییرات، ۲۴، چارک اول، ۲۷، چارک دوم، ۳۱٫۵ و چارک سوم، ۳۵ می‏باشد.
 
نمودار شماره ۴-۱۰ : توزیع فراوانی روان نژندی
 
نمودار شماره ۴-۱۱ : توزیع فراوانی برون گرائی
 
نمودار شماره ۴-۱۲ : توزیع فراوانی انعطاف پذیری
 
نمودار شماره ۴-۱۳: توزیع فراوانی دلپذیر بودن
 
نمودار شماره ۴-۱۴: توزیع فراوانی مسئولیت پذیری
۴-۳ یافته های استنباطی
بررسی فرضیه های اصلی:
فرضیه۱- بین وابستگی به اینترنت با سبک های دلبستگی (اجتنابی، ایمن و دوسوگرا) رابطه وجود دارد.
جدول شماره۴-۹:آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین وابستگی به اینترنت و سبک های دلبستگی