سامانه پژوهشی – بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در …

نظری ندارم

موافقم

خیلی موافقم

۱

۲

۳

۴

۵

جدول ۳-۱-مقیاس ۵گزینه ای لیکرت
پایائی و روائی پرسشنامه:
پیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آنها در مرحله اصلی جمع آوری داده ها ، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی،اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا بودن بکار گیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند.
۳-۵-۱-پایائی:
شرط بدست آوردن داده های خوب این است که شیوه اندازه گیری پدیده موردنظر دارای اعتبار و روایی کافی باشد.
اعتبار یا قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است و منظور این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. در واقع مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم ، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد(خاکی،۱۳۷۹)[۱۶۴].ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگیهای با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می سنجد و دامنه ان از صفر(عدم ارتباط)تا ۱+ (ارتباط کامل)می باشد. (سرمدودیگران،۱۳۷۹)[۱۶۵]
در این پژوهش برای تعیین پایائی از روش الفای کرونباخ استفاده می گردد.این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند،بکار می رود.
برای محسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره های هر زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد.با استفاده از فرمول زیر مقدار ضرب الفا را محاسبه می کنیم:
 
که در ان :
J=تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه
Sj2=واریانس زیر ازمونjام
S2=واریانس کل پرسشنامه
به منظور اندازی گیری قابلیت اعتماد،روش الفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss 19 استفاده می شود. عدد پایایی بدست آمده در یک نمونه ۳۰ تایی برابر با ۷۹٫۳۸ درصد شده است که بالاتر از ۷۰ درصد و تقریباً مناسب می باشد لذا پرسشنامه از قابلیت اعتماد خوبی برخوردار است.
۳-۵-۲- روائی(اعتبار):
مفهوم روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را می سنجد. بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از آن اطمینان داشت. روشهای متعددی برای تعیین اعتبار ابزار اندازه گیری وجود دارد که دراینجا از اعتبار محتوا بهره گرفته شده است.
اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که معمولاَ برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوالهای معرف ویژگی ها و مهارتهای ویژه ای باشند که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته باشد آزمون دارای اعتبار محتوا است. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاَ توسط افرادی متخصص در موضوع مطالعه تعیین می شود. ازاین رو اعتبار محتوا به قضاوت متخصصین بستگی دارد. (سرمد و دیگران،۱۳۷۹)[۱۶۶]
بنابراین اعتبار محتوا ، ویژگی ساختاری اباز راندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود.اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط استید راهنما و مشاور مورد تائید قرار گرفته است و از اعتبار لازم برخوردار می باشد.
اعتبار انواع گوناگونی دارد مانند:
-صوری(بر اساس قضاوت افراد اگاه و مطلع)
-محتوائی(توان سنجش میزان وجود اندازه صفت)
-ملاکی(اثربخشی یک ابزار در پیش بینی رفتار یک ازمودنی در یک موقعیت خاص)
-سازه ای(سنجشگر اجزای متغیر به تناسب سهم هر قسمت در کل ساختار متغیر)(خاکی،۱۳۷۹)[۱۶۷]

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است