بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت های شهرک …

۲-تحقیق توصیفی :
شامل جمع اوری اطلاعات برای ازمون فرضیه پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می شود.برخی تحقیقات توصیفی را شامل انواعی از تحقیقات می دانند،از جمله:
۱-تحقیق پیمایشی
۲-تحقیق همبستگی
۳-تحقیق کاری(علمی،اقدام پژوهشی)
۴-بررسی موردی(مورد کاوی)
۵-تحقیق پس رویدادی(علی-مقایسه ای)(خاکی،۱۳۷۹) [۱۶۱]
مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگیهای متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد.مطالعات توصیفی همچنین برای درک ویژگیهای سازمانهائی که رویه های مشابهی دارند،به کار می رود.
پژوهشهای توصیفی داده ها را به گونه ای معنادار ارائه می کنند و در موارد زیر سودمند هستند:
۱-شناخت ویژگیهای یک گروه در موقعیت مورد علاقه
۲-کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
۳-ارائه دیدگاههائی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
۴-کمک به اخذ تصمیهائی خاص(سکاران،۱۳۸۰: ۱۲۴-۱۲۳) [۱۶۲]
بطور کلی باید گفت این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از جهت روش گردآوری داده ها، توصیفی و بطور مشخص ترکیبی از نوع توصیفی- همبستگی است.
متغیرهای تحقیق:
در انجام پژوهش برای پاسخ به سوالات یا ازمودن فرضیه ها،لازم است که متغیرها شناسائی شوند.در این پژوهش از ۲ نوع متغیر استفاده شده است:
۳-۳-۱-متغیر وابسته:
متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است.به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.یعنی متغیرهای وابسته ،شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می شوند،از بین می روند و یا تغییر می کنند. (خاکی،۱۳۷۹) [۱۶۳]
۳-۳-۲-متغیرمستقل:
متغیر مستقل ویژگی و خصوصیتی است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تاثیر آن بر روی متغیر وابسته مشاهده می شود.تغییر در یک متغیر مستقل ،تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته بوجود می آورد ،بنابراین در هر آزمایش تجربی متغیر مستقل همان محرک است. (خاکی،۱۳۷۹: ۱۶۷)
در این پژوهش متغیرمستقل کارآفرینی و قابلیت نوآوری و متغیر وابسته قابلیت بازاریابی ومزیت رقابتی پایدار است.
روش گرداوری داده ها:
در این پژوهش از دو روش کتابخانه ای و میدانی جهت گرداوری اطلاعات استفاده شده است.
۳-۴-۱-روش کتابخانه ای:
هر محققی قبل از شروع پژوهش و هنگامی که به موضوعی ویژه برای پژوهش علاقمند شده است،ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود.با مطالعه کتابها،مقاله ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست ،موضوع پژوهش خود را خالص تر و رساتر سازد.برای پیشینه و ادبیات پژوهش از کتابخانه و مراجعه به اینترنت استفاده شده است.
۳- ۴-۲-روش میدانی:
دراین روش ابزار گردآوری داده های اولیه از طریق پرسشنامه ویا مصاحبه منظم بوده است
در تحقیق حاضر با استفاده از نظر صاحبنظران و اساتید کمیته تحقیق ، عوامل مرتبط با موضوع شناسایی شده و با استفاده از مقیاس درجه بندی لیکرت پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.
پرسشنامه شامل ۲قسمت عمده است:
۱-اطلاعات عمومی پاسخگو: در این بخش از سوالات سعی شده تا اطلاعات کلی و جمعیت شناختی مربوط به پاسخ دهندگان جمع آوری شود که شامل ۵ سوال است.
۲-اطلاعات اختصاصی: این بخش شامل۴۱ سوال است که در طراحی آنها سعی شده تاحد ممکن قابل فهم و ساده باشند.برای طراحی این بخش از طیف ۵بخشی لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود.شکل کلی و نحوه امتیاز دهی طیف لیکرت بصورت جدول ۳-۱ است.

خیلی مخالفم مخالفم
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir