متن کامل – بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت …

جهت دستیابی به مزیت رقابتی، شرکت باید نوع مزیت رقابتی مورد نظر خود را براساس هزینه یا ایجاد تمایز در محصول، حوزه بازار یا پهنای آمیخته محصولاتی را که با توجه به آن مزیت رقابتی بدست خواهد آمد، انتخاب نماید.(کیگان‘ ۲۰۰۰)[۱۲۲]
مدل الماس مزیت رقابتی پورتر[۱۲۳]
موفقیت بین المللی یک ملت در یک صنعت خاص چگونه به دست می آید؟
پورتر درپاسخ به این سؤال مدل الماس ملی را ارائه کرد. پورتر در این مدل ۴ ویژگی اصلی از یک ملت برشمرد که به محیطی که شرکت های داخلی در آن رقابت می کنند شکل می دهد و به ایجاد مزیت رقابتی کمک می کند و یا مانع آن می شود.عوامل تعیین کننده مزیت ملی[۱۲۴]از دیدگاه پورتر در ۴ گروه کلی دسته بندی می شوند که این چهار گروه خصوصیات ملی، در ایجاد مزیت رقابتی شرکت های یک کشور نقش اساسی دارند. این چهار خصیصه « الماس ملی» را تشکیل می دهند. (Porter,1998)[125]
شرایط عوامل تولید[۱۲۶]:وضعیت یک ملت در فاکتورهای تولید نظیر، نیروی انسانی ماهر یا زیر ساخت ها برای رقابت در هر صنعتی ضروری است.
شرایط تقاضا[۱۲۷]: این عامل ماهیت تقاضای داخلی برای محصول یا خدمت را در یک صنعت شامل می شود.
صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده[۱۲۸]: حضور یا عدم حضور صنایع عرضه کننده و صنایع مرتبط شامل کانالهای توزیع و … که در سطح بین المللی رقابت کنند، می تواند در موفقیت یک صنعت تاثیرگذار باشد.
راهبرد، ساختار و وضع رقابتی شرکت های فعال در صنعت[۱۲۹]: نحوه سازماندهی شرکت ها و استراتژی هایی که در آنها به کار گرفته می شود می تواند در حضور موفق آنها در بازارهای ببین المللی نقش مهمی داشته باشد. شرایط در یک کشور می تواند تعیین کننده چگونگی سازماندهی، مدیریت و ماهیت رقابت داخلی شرکت های فعال در آن کشور باشد.
اگر این ۴ عامل به صورت موثری با هم ترکیب شوند موفقیت شرکت های موجود در یک کشور را تضمین کنند.
نمایشگر ۲-۳- مدل ساده الماس ملی
استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکت
شرایط تقاضا
شرایط عوامل تولید
صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده
(Porter,1998)
هر چه محیط داخلی یک کشور برای یک صنعت خاص پویاتر و پرچالش تر باشد، احتمال موفقیت آن صنعت خاص در سطح بین المللی بیشتر است. چرا که شرکت ها را تشویق می کند که مزیت های خود را با گذر زمان بهبود بخشند و توسعه دهند.
به عبارت دیگر، کشورها در صنایع یا بخش هایی از صنعت موفق به حضور جهانی می شوند که «الماس ملی» در مطلوب ترین شرایط باشد.
هر چه محیط داخلی پویاتر باشد، بیشتر احتمال دارد که برخی شرکت ها شکست بخورند، بنابراین شرکت هایی که در چنین محیطی حضور موفق دارند در رقابت بین المللی هم موفق می شوند.
به علاوه الماس یک سیستم تقویت کننده دو طرفه[۱۳۰] است. به این معنی که مزیت در یکی از عوامل تعیین کننده می تواند در دیگر عوامل مزیت ایجاد کند و یا مزیت های آنها را بهبود بخشد.(۷۱، ۱۹۹۰، Porter)
پورتر به منظور کامل کردن تئوری خود، دو متغیر دیگر که باید در ارزشیابی مزیت ملی مورد توجه قرار گیرند، معرفی کرد که شامل:
۵- شانس: پیشرفت هایی که خارج از کنترل شرکت ها و معمولاً دولت ها است. مثل: اختراعات ناب، پیشرفتهای بزرگ در تکنولوژی، جنگ ها و …
این اتفاقات می تواند روی شرکت ها و عملکرد آنها اثرات عمیق و متفاوتی داشته باشد.
۶-دولت: نفوذ دولت روی عوامل تعیین کننده اقتصادی عاملی است که می تواند مزیت رقابت ملی را در هر کشوری تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین این عامل را نیز به عنوان یکی از عوامل مهم در ارزشیابی مزیت رقابت ملی برشمرد و مدل به شکل کاملتری مطابق نمایشگر ۲-۴ عرضه شد.
نمایشگر ۲-۴- مدل کامل الماس ملی
شرایط تقاضا
استراتژی، ساختار و وضع رقابتی شرکت
شرایط عوامل تولید
صنایع مرتبط و پشتیبانی کننده
(Porter,2000) [۱۳۱]
در قسمت بعدی به تفضیل به بررسی هر یک از عوامل تاثیرگذار در الماس می پردازیم.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.