بررسی رابطه میان کارآفرینی، قابلیت بازاریابی، قابلیت نواوری و مزیت رقابتی پایدار در شرکت …

غیر قابل تقلید: کپی کردن آنچه شرکت در اختیار دارد باید برای رقبا غیر ممکن یا دشوار باشد. برای مثال فرهنگ سازمانی یا روابطی که شرکت با سهامداران و دیگر شرکت ها و افراد ذی نفع دارد.
غیر قابل جانشینی: رقبا قادر نباشند منابع جانشینی برای آن منابع پیدا کنند.
بنابراین، شرکت ها می توانند از طریق ترکیب منحصر به فرد مهارت ها و منابعی که در اختیار دارند به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. (Hall,2001)[109]
پاراهالاد و هامل در سال ۲۰۰۰ پیشنهاد کردند که شرکت ها منابع و مهارت های خود را در جهت دستیابی به شایستگی های هسته ای[۱۱۰] (آنچه شرکت بهتر از رقبای خود انجام می دهد) با هم ترکیب کنند.
هائوما[۱۱۱] در سال ۱۹۹۷، چهارچوب جدیدی را برای بررسی منابع عمومی مزیت رقابتی در سازمانی ها مطرح کرد. وی در این مدل بیان کرد که مزیت رقابتی از سه منبع حاصل می شود: (Haoma,1997)
مالکیت ([۱۱۲])
تخصص ([۱۱۳])
دسترسی ([۱۱۴])
شرکت ها از طریق مالکیت دارایی ها و عوامل تولید با ارزش (مالکیت) و یا به کمک دانش، شایستگی و قابلیت هدایت و مدیریت صحیحی فرایندهای سازمانی(تخصص) و یا به دلیل دسترسی به بازارها، اطلاعات، منابع و مواد اولیه (دسترسی) می توانند به مزیت رقابتی دست یابند.
پورتر معتقد است آنچه به شرکت ها کمک می کند به مزیت رقابتی در یک صنعت دست یابند، نوآوری است. شرکت ها مزیت رقابتی را از طریق شناسایی یا کشف راه های جدیدتر و بهتر برای رقابت در یک صنعت ایجاد می کنند و از طریق آن از رقبا پیشی می گیرند. همان چیزی که از آن به عنوان نوآوری تعبیر می شود.
منابع نوآوری در صنایع از دیدگاه پورتر شامل موارد زیر است: (۱۹۹۰، porter)[115]
تکنولوژی جدید
کشف نیازهای جدید خریداران و یا تغییر در نیازها
ایجاد یا کشف بخش های جدید در بازار
ایجاد تغییر در هزینه ها و دسترسی به ورودی ها
تغییر در قوانین و مقررات دولتی
مدل پنج نیروی رقابتی پورتر
صنایع از نظر ماهیت رقابت، تا حد زیادی متفاوتند و همه صنایع فرصت های برابری برای سودآوری پایدار ارائه نمی کنند. پورتر معتقد است که در هر صنعتی چه در محیط داخلی و چه بین المللی، ماهیت رقابت در ۵ نیروی رقابتی گنجانده شده است.
تهدید رقبای جدید
تهدید محصولات و خدمات جایگزین
قدرت چانه زنی عرضه کنندگان
قدرت چانه زنی خریداران
رقابت بین رقبای موجود.
نمایشگر۲-۱) مدل پنج نیروی رقابتی
تهدید رقبای جدید
قدرت چانه زنی عرضه کنندگان
قدرت چانه زنی خریداران
تهدید محصولات و خدمات جایگزین
رقابت بین رقبای موجود
Porter, Michael E. 2003))[116]
قدرت این ۵ نیرو که سودآوری بلندمدت یک صنعت را تعیین می کند از یک صنعت به صنعت دیگر متفاوت است. چرا که این ۵ نیرو قیمت هایی که شرکت ها می توانند تعیین کنند، هزینه هایی که باید متحمل شوند و سرمایه گذاری که برای رقابت در صنعت نیاز دارند را شکل می دهند. تهدید ورود رقبای جدید، سود بالقوه کلی در یک صنعت را محدود می کند، چون رقبای جدید ظرفیت جدیدی را در بازار ایجاد می کنند و در پی سهمی از بازار هستند و موجب کاهش حاشیه سود می شوند.
خریداران و عرضه کنندگان قدرتمند سود را به نفع چانه زنی می کنند و موجب کاهش سود می شوند. رقابت شدید رقبا سود را به خاطر نیاز به هزینه های رقابت بیشتر (مثل هزینه های تبلیغات، هزینه های فروش یا R&D) کاهش می دهد.
وجود کالاهای جایگزین قیمتی که رقبا می توانند برای محصول تعیین کنند را کاهش می دهد.
قدرت هر یک از ۵ نیروی رقابتی یک وجه از ساختار صنعت را نشان می دهد، با بررسی هر صنعت به کمک مدل پنج نیروی پورتر می توان به ویژگی های خاص پی برد و فرصت های بالقوه برای ورود به آن صنعت را شناسایی کرد. (۲۰۰۰، Porter)[117]
موضع یابی و راهبردهای عام پورتر
شرکت ها باید یک موضع در صنعت برای خود انتخاب کنند.« موضع یابی شامل دیدگاه یک شرکت در مورد رقابت است.»(۱۹۹۰، Porter)[118].

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.