سایت مقالات فارسی – بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی- …

– Nahapiet, J & Goshal, S (1998). “Social capital, intellectual capital and the organizational advantage”. Academy of management Review, vol 23, NO 2.
– Nelson, S.B, Varela, J & Abbott, L.F (1997). “Functional consequences of synaptic depression between cortical neurons”. In: CNS, Bowers. NewYork: Pleunm, in press.
– Ogbonna, George (2004). “The role of follower self-esteem, emotional intelligence and attribution on organizational effectivenss”. Northcentral University.
– Organ, w (1988). “Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome”. Lexington, MA: Lexington Books.
– Peter k, Schott (2004). “Forcasting the timing of market entry by law-wage countries”. Tuck School of Business Working Paper.
– Puntnam, R (1995). “Making democracy work”. Princeton, Politiceton VP.
– Podsakoff, P.M., Macckenzie, S.B., & Bachrach, D.G (2000). “Organizational citizenship behaviours: A critical review of the theoretica and empirical literature and suggestions for future research”. Journal of management, 26.513-563.
– Ryerson A.T (2003). “Behavioral aspects of self-efficacy: a measurement of sales performance”. Doctoral dissertation, Nova Southeastern University.
– Sherman, J (2002). “Leader role inversion as a corollary to leader-member exchange”. Group and organization management, 251.
– Wahyu Ariani, D (2012). “The releationship between social capital, organizational citizenship behaviors, and individual performance: An empirical study from banking industry in Indonesia”. Journal of Management Research, 2012, Vol 4, NO 1.
– Walker, M (2003). “Principle agency theory when some agents are trust worthy, accounting and finance working paper”. Manchester Business School, Manchester University.
– White, W.R (2003). “Are changes in financial structure extending saftly nets?” Ottawa, BIS.
– Winter, Lan (2000). “Towards atheorized under standing of family and social capital”. Australian institution of family studies.
پیوست ها
پرسشنامه های استفاده شده در پژوهش:
۱) پرسشنامه پیروی سازمانی رابرت کِلِی

  1. آیا شغل شما به رسیدن شما به هدفهای اجتماعی یا رویاهای شخصیتان که برای شما مهم است کمک میکند؟
  2. ۱٫ ۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶٫

به ندرت اغلب بیشتر مواقع
۲٫آیا هدف های شخصی شما در کار با اهداف برجسته سازمان هم راستا میباشد؟

  1. ۱٫ ۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶٫

به ندرت اغلب بیشتر مواقع
۳٫آیا شما به اندازه کافی از طرف سازمان خود انگیزه گرفتهاید، که بهترین عملکرد و ایده خود را در اختیار آنها قرار دهید؟

  1. ۱٫ ۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶٫

به ندرت اغلب بیشتر مواقع
۴٫آیا انگیزه خود را به همکاران خود منتقل میکنید؟

  1. ۱٫ ۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶٫

به ندرت اغلب بیشتر مواقع
۵٫آیا به جای اینکه صرفا آنچه را که مدیر سازمان به شما بگوید بپذیرید، خود شما شخصا به شناسایی فعالیتهای میپردازید که در جهت رسیدن به اهداف برجسته سازمان هستند؟

  1. ۱٫ ۲٫ ۳٫ ۴٫ ۵٫ ۶٫

به ندرت اغلب بیشتر مواقع
۶٫آیا شما به طور فعال در جهت فعالیت های مهم اقدام می کنید به طوری که برای سازمان و مدیران ارزشمندتر شوید؟

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.