تحقیق – بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی- قسمت …

– شجاعی باغینی، محمد مهدی (۱۳۸۷). ” مبانی مفهوم سرمایه اجتماعی “. ناشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، ۳ آذر ۱۳۸۷٫
– عابدی جعفری، حسن (۱۳۷۵). ” رفتارشناسی پیروان و نظریههای پیروی، مجله مصباح” ، پاییز ۱۳۷۵، شماره ۱۹٫
– عباسپور، اصغر (۱۳۸۵). ” بررسی تاثیر اقدامات انسانی بر رفتار شهروندی سازمانی”. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
– علاقمند، مهدی (۱۳۸۹). ” درآمدی بر سرمایه اجتماعی“. مجله فصل شما، تهران، شماره ۵۴٫
– کلانتری، خلیل (۱۳۸۸). ” مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی، اقتصادی ( با برنامه لیزرل و سیمپلیس)“. انتشارات فرهنگ صبا، چاپ اول.
– کلاین، پل (۱۳۸۰). راهنمای آسان تحلیل. تهران: سمت.
– کلمن، جیمز (۱۳۷۷). “دموکراسی و سنت های مدنی“. ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی.
– گل پرور، محسن؛ رفیع زاده، پوراندخت (۱۳۸۸). ” الگوی ارتقا رفتار اخلاقی و رفتارهای تبعی سازمانی در میان معلمان“. فصلنامه تعلیم و تربیت ۲۶، صفحات ۱۷-۳۰
– مبشری، محمد (۱۳۸۷). “سرمایه اجتماعی چیست؟“. روزنامه همشهری.
– مقیمی، محمد (۱۳۷۷). ” رویکردی پژوهشی به سازمان و مدیریت” . چاپ اول، تهران، نشر ترمه.
– مومنی، منصور (۱۳۸۶). “تحلیلهای آماری با استفاده از SPSS ” . تهران: کتاب نو.
– مهداد، علی (۱۳۸۵). ” روانشناسی امور کارکنان “، اصفهان: انتشارات جنگل، چاپ پنجم.
– میرسپاسی، ناصر (۱۳۸۳). ” مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار“. انتشارات میر، چاپ بیست و سوم.
– میرکزاد، علی اصغر؛ بهرامی، مجید (۱۳۷۹). ” تقویت سرمایه اجتماعی ضرورت القا و توسعه سازمانها “. مجله عصر مدیریت، سال چهارم، شماره ۱۶٫
– ناطق پور، سید جواد؛ فیروزآبادی، سید احمد (۱۳۸۳). “شکل گیری سرمایه اجتماعی و فراتحلیل عوامل موثر بر آن“. فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۲۸٫
– هومن، حیدرعلی (۱۳۸۷). “مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل“. چاپ دوم، تهران، سمت.
– هویدا، رضا؛ نادری، ناهید (۱۳۸۸). “بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان“. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال نهم، شماره ۲٫
Refrences
– Allen, N.J & Meyer, J (1991). “The measurement and antecedents of affective, continuance, and normative commitment to organizations”. Journal of Occupational and Organization Psychology, 97.
– Alppelbaum, Steven; Bartolomucci, Nicolas & Beaurnier; Erika (2004). “Organizational behavior: a case study of culture, leadership and trust”. Management Descesion, 42.
– Archana, S.V (2014). “A study of relationship between social capital and organizational citizenship behavior”. International Journal of Manergerial studies and research, volum 2.
– Bateman, T.S, & Organ, D.W. (1983). “Job satisfaction and the good soldier: the relationship between affect and employee citizenship”. Academy of Management Journal, 26.
– Brightman, B.K (1999). “Bulding organizational citizenship”. Management Descesion, 37.
– Carol, C; Bienstock, W; Rachel, K (2003). “Organizational citizenship behavior and service quality”. Journal of Services Marketing, Vol 17, No 4.
– Castro, A; Armario, S & Ruz (2004). “The influence of employee OCB customer loyalty”. Journal of Service, Industry Management.
– Chou, Yank (2003). “Three simple models of social capital and economic growth”. University of Melbourn.
– Chen, X (2005). “Person and social capital: An instrument for health and behavioural research”. Oxford Journals Medicine Health Education Research, Volume 24, issue 20.
– Coleman, J.S (1988). “Foundation of social theory”. Comridge MA: Harvard University.
– Cynthia, Chan (2007). “Social capital in the Chinese community in chatswood”. For thesis project, second session.
– Fields, D (2001). “A comparative field study of the effects of distributive and procedural justice in Hong Kong”. Journal of Organizatonal Behaviour.
– Fukuyama, Francis (1999). “Social capital and civil society”. Prepared for Delivercity.
– Graham, J.W (1989). “Organizational citizenship and validation”. Loyal University of Chicago.
– Green, J.P (2001). “Social and cultural in colonidel British America: a case study: in rotberg, R. Patters of social capital: stability and change in historical perspective”, Cambridge University Press, Cambridge.
– Hughes, R.L, Ginnet, R & Curphy, G.R (1993). “Leadership: enhancing the lesson of experience”. Published by Macgraw.
– Irene Hau siu, chow (2009). “The releationship between social capital, organizational citizenship behaviors, and performance outcomes: an empirical study from China”. Management journal, vol 74, Issue 3.
– Kellerman, B (2008). “Followership: how followers are creating change and changing leaders”. Boston, MA: Harvard Business Press.
– Kelley.R.E (1988). “In parise of followers”. Harvard Business Review, 66.
-Kelley, R (2008). “Rethinking followership: how great followers creat great leaders and organization”. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
– Lee, F.K (2008). “Organizational citizenship behavior and workplace deviance, the role of affect and congnitions”. Journal of Applied Psychology, 58.
– Lesser, E.L (2000). “Knowledge and social capital: foundation and application”. Boston, Butterworth.
– Lindholm, G (2011). “Visible gestures: on urban landscape perspectives in planning”. Planing theory, 11, 211.
– Markoczy, Livia, & Xin Katherine (2004). “The virtues of omission in organizational citizenship behavior”. University of California.