سامانه پژوهشی – بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی- …

 

مجموع

۱۱۵

۳٫۴۰۵۴

.۷۲۵۵۵

 

جدول ۴-۲۷) مقایسه میانگین ها برحسب نوع استخدام
نمودار ۴-۳۳) نتایج آزمون توکی نوع استخدام (پیروی)
چنان که در جدول ۴-۲۷ و نمودار ۴-۳۳ مشاهده می شود، نتایج آزمون توکی نشان می دهد که میانگین نمرات پیروی سازمانی در بین نوع استخدام مختلف از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد و بنابراین رسمی با میانگین ۳٫۷۱۴۱ دارای بالاترین میانگین و قراردادی با میانگین ۳٫۵۸۹۱ دارای کمترین میانگین در خصوص پیروی سازمانی است.
نمودار ۴-۳۴) نتایج آزمون توکی نوع استخدام (سرمایه اجتماعی)
چنان که در جدول ۴-۲۷ و نمودار ۴-۳۴ مشاهده می شود، نتایج آزمون توکی نشان می دهد که میانگین نمرات سرمایه اجتماعی در بین نوع استخدام مختلف از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد و بنابراین رسمی با میانگین ۳٫۶۷۶۲ دارای بالاترین میانگین و قراردادی با میانگین ۳٫۴۲۹۳ دارای کمترین میانگین در خصوص سرمایه اجتماعی است.
نمودار ۴-۳۵) نتایج آزمون توکی نوع استخدام (رفتار شهروندی سازمانی)
چنان که در جدول ۴-۲۷ و نمودار ۴-۳۵ مشاهده می شود، نتایج آزمون توکی نشان می دهد که میانگین نمرات رفتار شهروندی سازمانی در بین نوع استخدام مختلف از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد و بنابراین پیمانی با میانگین ۳٫۵۳۲۴ دارای بالاترین میانگین و قرارداری با میانگین ۳٫۳۰۰۴ دارای کمترین میانگین در خصوص رفتار شهروندی سازمانی است.
۴-۵- جمع بندی فصل چهارم
در این فصل در قسمت اول به بررسی ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه آماری پرداخته شد و جداول و نمودارهای مربوط به آنها آورده شد. سپس برای نرمال بودن یا نبودن داده های پژوهش از آزمون K-S استفاده شد و با توجه به این که دادهها نرمال بود پس از این که از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم برای سنجش روایی سؤالات و متغیرهای پژوهش استفاده شد، به بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در جامعه از آزمونT تک نمونهای پرداخته شد. بعد از آن برای تعیین رابطه متغیرهای پژوهش و مؤلفه های آن از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. پس از طی مراحل بالا با استفاده از مدل معادلات ساختاری، ضرایب مسیر و مقادیر آماره t به آزمون فرضیه های اصلی پرداخته شد. در فصل بعد با توجه به نتایج آزمون فرضیات پژوهش به بحث و نتیجه گیری و پیشنهادهای کاربردی ارائه می شود.
فصل پنجم
بحث و نتیجهگیری
۵-۱- مقدمه
گامهای پایانی تحقیق از اصلیترین و بنیادیترین مراحل انجام آن میباشد. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجهگیری درست از داده ها و اطلاعات جمعآوری شده، بدین دلیل که مبنایی برای برنامهریزیهای آتی در جامعهی مورد تحقیق قرار میگیرند، از اهمیت دوچندانی برخوردار میباشند. در واقع یافتههای بدست آمده باید چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعهی مورد تحقیق به درستی و صحت آنها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستیهای موجود، برنامهریزی جامعی انجام داده و به نتایج قابل پیشبینی دست یابند. در این فصل با بررسی مفصل تر یافتههای فصل چهار، نتیجهگیریهای این پژوهش و نیز پیشنهادهای مبتنی بر آن ارائه خواهد شد. در ابتدا نتایج حاصل از ویژگیهای دموگرافیک گروه نمونه و وضعیت هریک از متغیر های پژوهش بیان میشود، سپس نتایج حاصل از تحلیل همبستگی و آزمون فرضیات پژوهش ارائه خواهد شد.
۵-۲- یافته های پژوهش
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی:
ویژگی های جمعیت شناختی نمونه آماری پژوهش حاضر که در فصل چهارم ارائه شد نشان میدهد که از بین ۱۱۵ نفر پاسخ دهنده، (۵۰٫۴ درصد) را زنان و بقیه آن را مردان تشکیل می دهند. همچنین از لحاظ سنی، ۷۳٫۹ درصد از کل کارمندان جامعه بین ۳۱ تا ۴۰سال سن دارند که می تواند ناشی از فرهنگ حاکم بر جامعه پژوهش حاضر باشد که نشان می دهد اکثر کارمندانی که در این سازمان مشغول به خدمت اند جوان هستند. همچنین از لحاظ سابقه کاری هم بیشتر افراد سابقه ۵ تا ۱۰ سال دارند. به علاوه طبق یافته های فصل چهارم، تقریبا ۵۴٫۸ درصد پاسخگویان تحصیلات کارشناسی دارند که اگر دانش و آگاهی پاسخگویان را عاملی تأثیرگذار در افزایش برای زندگی مدل بدانیم، پژوهش حاضر از این حیث در وضعیت مناسبی قرار دارد زیرا هرچه سطح درک و فهم پاسخگویان از سؤال های پژوهش بهتر باشد به همان نسبت نتایج پژوهش نیز قابل اتکاتر خواهد بود. همچنین ۴۷ درصد افراد در این سازمان از پرسنل رسمی می باشند.
۵-۲-۲- نتایج حاصل از تحلیل عاملی تأئیدی و تحلیل همبستگی:
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبهی اول پیروی سازمانی نشان داد تمامی گویه ها از مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از ۳/۰) مورد قبولی برخوردارند .همچنین شاخص های برازش مدل نشان داد که مقدار RMSEA برابر ۰۷۴/۰ و مقدار χ۲به درجه آزادی (df) برابر با ۲٫۳۶ است، که نشانگر مناسب بودن مدل اندازه گیری است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که در میان مولفههای ۵گانهی پیروی سازمانی، مولفهی بله قربان گو سهم بیشتری در تبیین پیروی سازمانی دارد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبهی اول سرمایه اجتماعی نشان داد که تمامی گویه ها از مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از ۳/۰) مورد قبولی برخوردارند. همچنین شاخص های

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

برازش مدل نشان داد که مقدار RMSEA برابر ۰۸۵/۰ و مقدار χ۲به درجه آزادی (df) برابر با ۱٫۸۲ است، که نشانگر مناسب بودن مدل اندازه گیری است. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی مرتبه دوم نشان داد که در میان مولفههای ۳گانهی سرمایه اجتماعی ،مولفهی ارتباطی سهم بیشتری در تبیین سرمایه اجتماعی دارد.
نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبهی اول رفتار شهروندی سازمانی نشان داد که گویه ۴۴ دارای بار عاملی کمتر از ۰٫۳ بود بنابراین از مدل حذف شد.نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و همچنین مرتبه دوم رفتار شهروندی سازمانی نشان داد که تمامی گویه ها و مولفهها از مقادیر تی (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی (بیشتر از ۳/۰) مورد قبولی برخوردارند .همچنین شاخص های برازش مدل نشان داد که مقدار RMSEA برابر ۰۸۲/۰ و مقدار χ۲به درجه آزادی (df) برابر با ۱٫۷۷ است، که نشانگر مناسب بودن مدل اندازه گیری است. در میان مولفههای ۵گانهی رفتار شهروندی سازمانی ،مولفههای نوع دوستی، تواضع و جوانمردی سهم بیشتری در تبیین رفتار شهروندی سازمانی دارند
نتایج تحلیل همبستگی پیرسون نشان می دهد که همبستگی بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی ۰٫۸۰۴ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است از متغیر پیروی سازمانی ، مولفهی پیرو ستاره، بیشترین ارتباط را با متغیر سرمایه اجتماعی (۰۱/۰ >p و ۷۲۵/۰ =r) دارد. بنابراین نتیجه کلی این است که این دو متغیر در راستای یکدیگرند.
ضریب همبستگی بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ۰٫۷۷۹ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است. از متغیر پیروی سازمانی ، مولفهی بله قربان گو بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی (۰۱/۰ >p و ۶۵۷/۰ =r) دارد. ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ۰٫۷۸۷ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است. از متغیر سرمایه اجتماعی، مولفهی ساختاری بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی (۰۱/۰ >p و ۸۸۱/۰ =r) دارد.
۵-۲-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش:
به منظور آزمون فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیات در جدول ذیل ارائه شده است.

ردیف