بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه …

.۶۸۸۸

.۴۶۲۷

.۵۷۵۷۷

۰٫۰۰۰

۱۱۴

۱۰٫۰۸۸

.۶۱۲۰۹

۳٫۵۷۵۸

سرمایه اجتماعی

.۵۳۹۵

.۲۷۱۴

.۴۰۵۴۳

۰٫۰۰۰

۱۱۴

۵٫۹۹۲

.۷۲۵۵۵

۳٫۴۰۵۴

رفتارشهروندی سازمانی

جدول ۴-۱۵) آزمون تی تک نمونه ای متغیرها
با استناد به جدول ۴-۱۵ از آنجا که سطح معناداری پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی کمتر از ۰٫۰۵ میباشد لذا فرض صفر مبتنی بر اینکه میانگین متغیر برابر عدد آزمون (۳) میباشد رد میگردد. بر اساس جدول ۴-۱۵ میانگین پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی به ترتیب برابر ۳٫۶۶۷۲، ۳٫۵۷۵۸ و ۳٫۴۰۵۴ میباشد. همچنین حد بالا و پایین برای پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی در جدول مثبت است. پس میتوان گفت میانگین از مقدار مورد آزمون بزرگتر میباشد و متغیرها در این سازمان در وضعیت مناسبی قرار دارند.
۴-۳-۴-۱- وضعیت اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از نظرپیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی:
نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای نشان می دهد وضعیت کارکنان اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز از نظر پیروی سازمانی ( با میانگین ۶۷/۳ و انحراف معیار ۵۹/۰ ) در وضعیت مطلوبی است که نشان دهندهی بالا بودن پیروی سازمانی بین پرسنل اداره میباشد. همچنین سرمایه اجتماعی کارکنان اداره (با میانگین ۵۸/۳ و انحراف معیار ۶۱/۰) در وضعیت مطلوبی قرار دارد.
نتایج حاصل از آزمون t تک نمونه ای رفتار شهروندی سازمانی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشان داد که وضعیت کارمندان اداره از نظر رفتار شهروندی سازمانی ( با میانگین ۴۱/۳ و انحراف معیار ۷۳/۰ ) در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد.
۴-۳-۵- همبستگی متغیرهای پژوهش:
بعد از انجام تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم و اطمینان از صحت تناسب شاخصها با ابعاد و ابعاد با متغیرهای پژوهش، تعیین همبستگی بین ابعاد متغیرهای پژوهش صورت میگیرد. تحلیل همبستگی برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. در پژوهش حاضر از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است.
جدول شماره۴-۱۶ نشان میدهدکه همبستگی بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی ۰٫۸۰۴ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است. از متغیر پیروی سازمانی ، مولفهی پیروان ستاره بیشترین ارتباط را با متغیر سرمایه اجتماعی (۰۱/۰ >p و ۷۲۵/۰ =r) دارد. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد میگردد و با احتمال ۹۹درصد میتوان گفت که بین پیروی سازمانی و سرمایه اجتماعی رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی ۰٫۷۷۹ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است. از متغیر پیروی سازمانی ، مولفهی بله قربان گو بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی (۰۱/۰ >p و ۶۵۷/۰ =r) دارد. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد میگردد و با احتمال ۹۹درصد میتوان گفت که بین متغیر پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد.
ضریب همبستگی بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ۰٫۷۸۷ است و در سطح ۰۱/۰ معنادار است. از متغیر سرمایه اجتماعی، مولفهی ساختاری بیشترین ارتباط را با رفتار شهروندی سازمانی (۰۱/۰ >p و ۸۸۱/۰ =r) دارد. بنابراین فرضیه صفر در سطح ۰۱/۰ رد میگردد و با احتمال ۹۹درصد میتوان گفت که بین سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد.
جدول ۴-۱۶) ماتریس همبستگی بین متغیرها و ابعاد پژوهش
۴-۳-۶- معادلات ساختاری:
با توجه به اینکه نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم بخش اندازهگیری متغیرهای درون زا و برون زا نشان داد که هرسه سازه از روایی و پایایی لازم برخوردارند، لذا در این قسمت، ساختار کلی مدل مفهومی پژوهش مورد آزمون قرار میگیرد تا مشخص شود که آیا مدل پیشنهادی با دادههای پژوهش برازش دارد و از روایی لازم برخوردار است یا خیر.
نمودارهای ۴-۱۹ و ۴-۲۰ نشان میدهند که تأثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی در حالت استاندارد برابر با (۰٫۵۸) و در حالت معناداری برابر با ( ۵٫۱۸) به دست آمده که نشان دهنده این است که فرضیه پژوهشی ما مبنی بر این که پیروی سازمانی تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر رفتار شهروندی سازمانی دارد تایید میشود. (فرضیه اول)
پیروی سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم برابر با( ۰٫۸۲) و معناداری (۹٫۲۲) بر روی سرمایه اجتماعی میباشد. (فرضیه سوم) لذا فرضیه سوم پژوهشی تأیید می شود.
سرمایه اجتماعی بر روی رفتار شهروندی سازمانی دارای اثر مثبت، مستقیم (۰٫۴۲ ) و معناداری برابر با (۴٫۰۴) است. (فرضیه چهارم) لذا میانجی بودن سرمایه اجتماعی در تاثیر پیروی سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی نیز تایید میشود. با تایید نقش میانجی سرمایه اجتماعی، پیروی سازمانی دارای اثر غیرمستقیم(۰٫۳۵)، مثبت و معنادار (۳٫۹۰) بر روی رفتار شهروندی سازمانی است.<

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

/strong>
شاخصهای برازش معادلات ساختاری در جدول ۴-۱۷ نشان دهندهی این است که مدل از برازش مناسبی برخوردار است.