بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی- قسمت ۳۱

تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل پیروی سازمانی در حالت تخمین استاندارد و معناداری در نمودار ۴-۶ و ۴-۷ نشان داده شده است.نتایج اجرای مدل حاکی از مناسب بودن مدل مفهومی پژوهش و معناداری تحلیل عاملی مرتبه اول داده های پیروی سازمانی است. همان طور که مشاهده می شود تمامی شاخصهای متغیرپیروی سازمانی از مقادیر t (بیشتر از ۹۶/۱) و بار عاملی مورد قبولی برخوردارند و برای سنجش متغیر پیروی سازمانی، شاخص های مناسبی محسوب می شوند.با توجه به خروجی لیزرل مقدار χ۲ به درجه آزادی(df) 2.17 می باشد که مقدار کم و مناسبی است. همچنین خروجیمیزان۰۶۸/۰RMSEA= نشان دهنده این است که مدل از برازش مناسب تری برخوردار است.شاخص های برازش تحلیل عاملی در جدول ۴-۹ نشان داده شده است.

شاخص برازش χ۲ /df RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation) NFI (Normed Fit Index) NNFI (Non-Normed Fit Index) GFI(goodness of fit index) CFI (Comparative Fit Index)
مقدار مطلوب ۳ > ۰٫۰۹> ۰٫۹< ۰٫۹< ۰٫۹< ۰٫۹<
نتیجه ۲٫۱۷ ۰٫۰۶۸ ۰٫۹۷ ۰٫۹۷ ۰٫۹۱ ۰٫۹۸

جدول ۴-۹) شاخص های برازش تحلیل عاملی مرتبه اول پیروی سازمانی
نمودار ۴-۶) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیروی سازمانی
نمودار ۴-۷) اعداد معناداری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیروی سازمانی
۴-۳-۳-۲- تحلیل عاملی مرتبه دوم پیروی سازمانی:
همانطور که درنمودارهای ۴-۸ و ۴-۹ مشاهده میشود، کلیهی بارهای عاملی و اعداد معناداری مربوط به پارامترهای مدل در حالت مطلوبی بوده و در جدول ۴-۱۰ شاخصهای تناسب مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازه گیری متغیر مربوطه هستند. نسبت کای دو به درجه آزادی برابر با ۲٫۳۶ و کمتر از مقدار مجاز ۳ میباشد و RMSEA نیز زیر۰۹/۰ است. همچنین نتایج مدل در حالت تخمین استاندارد حاکی از آن است که در میان مولفههای۵گانهی پیروی سازمانی، مولفهی بله قربان گو سهم بیشتری در تبیین پیروی سازمانی دارد. این بعد دارای بالاترین ضریب استاندارد در میان سایر عوامل و مولفههای تأثیر گذار بر پیروی سازمانی میباشد.

شاخص برازش χ۲ /df
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.