جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه اجتماعی- …

پیمانی

۱۸

۱۵٫۷

قراردادی

۴۳

۳۷٫۴

جمع

۱۱۵

۱۰۰

جدول ۴-۵) توزیع فراوانی آزمودنی ها براساس نوع استخدام
نمودار ۴-۵ ) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس نوع استخدام
۴-۳- آمار استنباطی
آمار استنباطی آن قسمت از آمار است که به برآورد و آزمون فرضیهها در خصوص پارامترهای جامعه از روی نمونه میپردازد. استنباطهایی که از نمونه میشود نمیتواند قطعی باشد و این استنباطها احتمالی هستند و لذا باید مبانی نظریه احتمال را در بیان آنها به کارگیریم. در واقع هدف نهایی آمار استنباطی برآورد ویژگیهای جامعه است. به منظور تحلیل دادههای پژوهش از تحلیلهای گوناگون استفاده شده است. در مرحلهی اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف– اسمیرنوف مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحلهی دوم روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آنها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار میگیرد. در مرحلهی بعد به منظور شناخت وضعیت پیروی سازمانی، سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی از آزمون t تک نمونهای استفاده گردید. در ادامه از آزمون معناداری ضریب همبستگی برای بررسی ارتباط میان اجزای متغیرهای پژوهش بهره گرفته شد. نهایتاً به منظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
۴-۳-۱- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش:
چون پیش زمینهی استفاده از روشهای معادلات ساختاری، نرمال بودن توزیع است بنابراین قبل از آزمون فرضیات لازم است از وضعیت نرمال بودن توزیع اطلاع حاصل شود. برای این منظور میتوان از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده نمود.
توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است H0:
توزیع داده‌های مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست H1:
چنانچه سطح معناداری در این آزمون کمتر از ۰٫۰۵ باشد فرض صفر رد می شود. در غیر این صورت می‌توان گفت که توزیع داده ها ‌، نرمال است.

رفتار شهروندی سازمانی سرمایه اجتماعی پیروی سازمانی
۱۱۵ ۱۱۵ ۱۱۵ تعداد
۳٫۴۰۵۴ ۵٫۱۶۶۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.