بررسی رابطه بین پیروی سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با میانجیگری سرمایه …

جدول ۴-۱۰) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم پیروی سازمانی ……………………………………………………………. ۸۸
جدول ۴-۱۱) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه اول سرمایه اجتماعی ………………………………………………………….. ۹۰
جدول ۴-۱۲) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم سرمایه اجتماعی ………………………………………………………….. ۹۳
جدول ۴-۱۳) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه اول رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………. ۹۶
چ
جدول ۴-۱۴) شاخصهای برازش تحلیل عاملی مرتبه دوم رفتار شهروندی سازمانی ……………………………………………… ۹۹
جدول ۴-۱۵) آزمون تی تک نمونه ای متغیرها ……………………………………………………………………………………………………. ۱۰۱
جدول ۴-۱۶) ماتریس همبستگی بین متغیرها و ابعاد پژوهش ……………………………………………………………………………. ۱۰۳
جدول ۴-۱۷) شاخصهای برازش معادلات ساختاری …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۴
جدول ۴-۱۸) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه (جنسیت) …………………………………………………………………………… ۱۰۶
جدول ۴-۱۹) مقایسه میانگین ها برحسب جنسیت …………………………………………………………………………………………….. ۱۰۷
جدول ۴-۲۰) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه (سن) …………………………………………………………………………………. ۱۱۰
جدول ۴-۲۱) مقایسه میانگین ها برحسب سن ……………………………………………………………………………………………………. ۱۱۰
جدول ۴-۲۲) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه (تحصیلات) ………………………………………………………………………… ۱۱۴
جدول ۴-۲۳) مقایسه میانگین ها برحسب تحصیلات ………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
جدول ۴-۲۴) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه (سابقه کار) ………………………………………………………………………… ۱۱۸
جدول ۴-۲۵) مقایسه میانگین ها برحسب سابقه کار …………………………………………………………………………………………… ۱۱۹
جدول ۴-۲۶) نتایج مربوط به آزمون آنووا یک طرفه (نوع استخدام) ……………………………………………………………………. ۱۲۲
جدول ۴-۲۷) مقایسه میانگین ها برحسب نوع استخدام ……………………………………………………………………………………… ۱۲۳
جدول ۵-۱) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق ……………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
ح
فهرست نمودارها
نمودار ۲-۱) مدل کِلِی در مورد پیروی …………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹
نمودار ۲-۲) پیوستار پیروی ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
نمودار ۲-۳) مدل باندورا در مورد پنداشت خودباوری …………………………………………………………………………………………….. ۴۴
نمودار ۲-۴) الگوی رفتار شهروندی سازمانی ارگان …………………………………………………………………………………………………. ۵۳
نمودار ۲-۵) عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………. ۶۱
نمودار ۲-۶) هرم ایجاد ارزشهای شهروندی سازمانی ………………………………………………………………………………………………. ۶۵
نمودار ۴-۱) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ……………………………………………………………………………. ۷۸
نمودار ۴-۲) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سن …………………………………………………………………………………… ۷۹
نمودار ۴-۳) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس میزان تحصیلات ………………………………………………………………. ۸۰
نمودار ۴-۴) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس سابقه کار ………………………………………………………………………….. ۸۱
نمودار ۴-۵) توزیع درصد فراوانی آزمودنی ها بر اساس نوع استخدام …………………………………………………………………….. ۸۲
نمودار ۴-۶) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیروی سازمانی ……………………………………… ۸۶
نمودار ۴-۷) اعداد معناداری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول پیروی سازمانی ………………………………………………………. ۸۷
نمودار ۴-۸) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم پیروی سازمانی ………………………………………. ۸۸
نمودار ۴-۹) اعداد معناداری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم پیروی سازمانی ………………………………………………………. ۸۹
نمودار ۴-۱۰) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سرمایه اجتماعی ………………………………….. ۹۱
نمودار ۴-۱۱) اعداد معناداری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سرمایه اجتماعی ………………………………………………….. ۹۲
نمودار ۴-۱۲) ضرایب تخمین استاندارد تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم سرمایه اجتماعی …………………………………. ۹۴
نمودار ۴-۱۳) اعداد معناداری تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم سرمایه اجتماعی …………………………………………………. ۹۵
نمودار ۴-۱۴) مدل اول اندازه گیری رفتار شهروندی سازمانی در حالت تخمین استاندارد ……………………………………. ۹۶