بررسی رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی در سازمانهای دولتی …

تحقیقات و مطالعات انجام شده :
در مورد مطالعات و بررسی وضعیت رابطه بین سیستم های اطلاعات مدیریت و ساختار سازمانی پژوهش هایی در سطح ملی و بین المللی (خارجی) انجام شده که برخی از آنها عبارتنداز:
۲-۳-۱ تحقیقات و بررسی های داخلی:
۱)عنوان مقاله : بررسی رابطه استقرار سیستمهای اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در ادارات دولتی شهر کرمان .
نویسندگان: محمود نکویی مقدم ، علی حسن زاده ، وحید یزدی فیض آبادی
آدرس مقاله: مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره پنجم ، شماره اول ، بهار و تابستان ۱۳۸۷
نتیجه‌گیری
نتایج این پژوهش یافته‌های مطالعات قبلی در خصوص وجود ارتباط بین انواع فن‌آوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی با ساختار سازمانی را مورد تایید قرار داد و آنرا به عنوان یک مولفه مهم در شناخت سازمان و به طور کلی طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت تایید نمود. استقرار نظام اطلاعات مدیریت در ادارات مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم‌گیری در سطوح مدیریتی، کاهش میزان رسمیت سازمانی و افزایش پیچیدگی افقی و کاهش سلسله مراتب سازمانی می‌شود. لذا حائز اهمیت است که برای انطباق هر چه بیشتر بین ورود سیستم‌های اطلاعاتی مدیریت و ساختار سازمانی در راستای استفاده بهینه و اثربخش از این سیستم‌ها، طراحی معماری سیستم‌های اطلاعاتی و طراحی مجدد ساختار سازمانی به طور همزمان در قالب یک طرح تحول و توسعه سازمانی (Organizational Development) مورد توجه قرار گیرد.
۲) عنوان مقاله : رابطه سطح فناوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ساختار سازمانی در بیمارستانهای مختلف دانشگاه علوم پزشکی تهران
نویسندگان:فیض اله اکبری ، سید مصطفی حسینی ، ابوالقاسم پور رضا ، شهرام توفیقی ، سمانه حیدری
آدرس مقاله: مجله مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره هفتم ، شماره چهارم ، زمستان ۱۳۸۹
یافته های این پژوهش می توانداثرات فن آوری اطلاعات را بر ابعاد مختلف ساختار سازمانی (رسمیت ؛ پیچیدگی ،‌تمرکز ) و برعکس روشن نموده ، بدین ترتیب مدیران را در جهت طراحی ساختار سازمانی مناسب و سازگار با فن آوری پیشرفته اطلاعاتی یاری دهد
وضعیت کلی فن آوری اطلاعات با “تمرکز ” رابطه معنی داری وجود داشت . همین ارتباط بین وضعیت کل فن آوری اطلاعات با رسمیت نیز برقرار بود. اما بین وضعیت کلی فناوری اطلاعات با پیچیدگی ارتباط معنی داری وجود نداشت .
۳)عنوان مقاله: سیستم های اطلاعات مدیریت و رابطه ان با ساختار سازمانی(بانک شهر رشت)
نویسندگان: کاوه ابراهیم نیا ، سید محمد مهدی روحی پور
آدرس مقاله: INTER DISCIPLINARY JORNAL OF CONTER MPORARY RESEARCH IN BUSINESS , MAY 2013 , VOL 5 , NO 1
نتیجه گیری :
این تحقیق و تحقیقات قبلی رابطه بین فن آوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی دارای ساختار سازمانی را ثابت کرده و اهمیت آن در طراحی ساختار سازمانی را تایید میکند . استفاده از سیستم های اطلاعات مدیریت در سازمان مورد بررسی باعث افزایش میزان تمرکز در تصمیم گیری در سطوح مدیریت و افزایش پیچیدگی افقی ،‌کاهش سلسله مراتب و میزان کارمند گرایی در سازمان می شود .
۴) عنوان مقاله: سیستم اطلاعات مدیریت ، عملکردها ، ساختار و اهمیتش در تصمیم گیری
نویسندگان: مریم پدر پور ، کبری زارودی ، سولماز افرانچه ، سودا ریاضی
آدرس مقاله: : INTER DISCIPLINARY JORNAL OF CONTER MPORARY RESEARCH IN BUSINESS , FEBRUARY 2013 , VOL 4 , NO 10
نتایج:
جز متشکله مهم عصر حاضر اطلاعات ، توسعه سریع و آگاهانه اطلاعات و تکنولوژی ارتباطات است . اطلاعات بر تمامی جوانب زندگی روزانه نفوذ کرده و تاثیر دارد . وحالا وقت داشتن اطلاعات در باره انجام کار و خدمتی است که می خواهیم به بدترین شکل ممکن انجام شود.
تکنولوژی (فن آوری) ارتباطات و اطلاعات منجر به توسعه گسترده اطلاعات شده و تکنولوژی ارتباطات باعث شده که موضوع دستیابی و فرصت هایی که پشتیبان تصمیم گیری و برنامه ریزی استراتژیک است سریعتر و صحیحتر انجام شود و کیفیت تصمیم گیری افزایش یافته و زمان مورد نظر برای حصول به اطلاعات مفید را کاهش می دهد.
اطلاعات مدیریت به مدیران تمامی سطوح کمک می کند تصمیمات دقیقتر و صحیحتر بگیرند و موانع تصمیمات داخلی و خارجی را مشخص می کند . بروشنی ، متد مناسب مطالعه وبازبینی استفاده ، کارایی و موثر بودن عملکرد های سازمانی را افزایش داده و هماهنگی بهتری بین اهداف کوتاه مدت ،‌متوسط ودراز مدت سازمان برقرار می کند .
۵) عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی اثرات فن آوری اطلاعات بر ساختار سازمانی
دانشگاه و سال دفاع: دانشگاه تهران ، مجتمع آموزش عالی قم ، ۱۳۸۰
دانشجو: محمد رضا غلامزاده
استاد راهنما: دکتر امیر مانیان
استاد مشاور: دکتر عادل آذر
نتایج :
نتیجه گیری از فرضیه اخص (۱) : فرضیه اخص (۱) در تحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و پیچیدگی را مورد بررسی قرار می دهد . شاخص های عمده در تعیین پیچیدگی سازمان عبارتند از تفکیک افقی ، تفکیک عمودی و تفکیک جغرافیایی .
فن آوری اطلاعات قادر است بر هر یک از شاخص های زیر اثر بگذارد . به عنوان مثال می تواند از طریق افزایش یا کاهش نیروی کار متخصص ،‌یکی شدن و حذف بعضی از شغلها و یا ایجاد واحدهای خاصی بر تفکیک افقی ،‌از طریق کاهش یا افزایش حیطه نظارت و تعداد سطوح سازمانی بر تفکیک عمودی و با فراهم آوردن امکاناتی نظیر کنفرانس از راه دور و … بر تفکیک جغرافیایی اثر می گذارد . نتایج به دست آمده از داده های گرد آوری شده ،‌وجود رابطه ای ، نسبت میان این دو متغیر را نشان می دهد .
نتیجه گیری از فرضیه اخص (۲):
فرضیه اخص (۲) در تحقیق حاضر رابطه میان فن آوری اطلاعات و رسمیت را مورد بررسی قرار می دهد . نتایج به دست آمده وجود رابطه ای منفی و ضعیف رامیان فن آوری و رسمیت نشان می دهد . یعنی فن آوری اطلاعات نتوانسته ، منجر به تغییرات زیادی در بعد رسمیت شرکتهای مورد بررسی گردد.
لازم به توضیح است که یکی از دلایل بالا بودن میزان رسمیت در سازمانهای ما،‌تمایل مدیران و سرپرستان به داشتن اطلاعات مکتوب و صدور و دریافت دستورات کتبی می باشد .

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.